Leder

Dyrenes velferd – ser vi det vi bør og vil se?

Stein Istre Thoresen

Veterinærmedisinsk redaktør i Norsk veterinærtidsskrift

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk veterinærtidskrift

Dyr er ikke, og skal ikke sammenlignes med, mennesker. Men dyr er som mennesker individer og «skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger» (Dyrevelferdsloven § 3). Dette høres bra ut, men det er klart at «unødig» gir rom for vide tolkninger. I senere tid har det for eksempel blitt dokumentert graverende svikt i dyrevelferden til svin.

Landbruks- og matminister Sandra Borch er enig i at det skal stilles strenge krav til dyrevelferd i Norge, men sier: «Vi kan ikke legge oss på et så høyt nivå sammenlignet med andre land at vi ikke får noe dyrehold i norsk landbruk. Vi må huske at Mattilsynet allerede forvalter et av verdens strengeste dyrevelferdsregelverk, tilsynet er landsdekkende, og de har vide fullmakter» (TV2 nyheter 10. april 2023). Hvis «verdens strengeste dyrevelferdsregelverk» sier at dyr «skal beskyttes mot unødige påkjenninger», uten at det er gjort en grenseoppgang mot hva som er «unødig», er det vel ikke så mye å skryte av at det er «verdens strengeste».

Produksjonen av svinekjøtt i Norge er ett eksempel på dyrehold som har fått og får oppmerksomhet. Mange aktører som deltar i denne produksjonen, har et ansvar for at den skal foregå på en tilfredsstillende etisk og dyrevelferdsmessig måte. Dessverre har det kommet fram mye dokumentasjon i media på alvorlige avvik fra denne ønskete standarden. Dette har blitt dokumentert av enkeltpersoner som Norun Haugen i NRK-programmet «Brennpunkt» i 2019 og hennes bok «Til dyrene. Sannheten om norsk dyrevelferd» utgitt i 2023 (anmeldt i denne utgaven). Mattilsynet har dokumentert graverende forhold under sine tilsyn. Men til syvende og sist er det vi som bor i dette landet som må si klart ifra til våre politikere om dagens nivå på dyrevelferd i kjøttproduksjonen er akseptabelt, og hvis ikke, om den kostnaden som tilfredsstillende dyrevelferd i kjøttproduksjonen medfører, kan aksepteres. Viktigheten av forbrukermakten for å bedre dyrevelferden i kjøttproduksjonen kan ikke underslås.

Av nyere dato er økende oppmerksomhet rundt dårlig dyrevelferd for familiedyr og misbruk av dyr. I tillegg er det vist at det er en sammenheng mellom utøvelse av vold mot dyr og vold mot nære menneskelige relasjoner.

I 2015 ble det startet en egen gruppe for dyrevelferdskriminalitet i Trøndelag politidistrikt, og alle politidistrikter har nå fått en funksjon for bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet.

Hovedtemaet for denne utgaven handler om brudd på dyrevelferden. Dersom økt oppmerksomhet fra veterinærer, og alle involverte, om vanskjøtsel og vold mot dyr kan redusere vold både mot dyr og mennesker, må temaet få den nødvendige oppmerksomhet.