Dyrevelferdskriminalitet

Stor norsk undersøkelse bekrefter sammenhengene mellom vold mot familiedyr og vold mot barn

Aktuell publikasjon

Det er i økende grad kjent at mishandling av familiedyr kan forekomme i sammenheng med vold i nære relasjoner, inkludert vold mot barn. Dette gjør kunnskap om vold i nære relasjoner relevant også for veterinærer, som i noen tilfeller kan være de første som fatter mistanke om vold. Fram til nå har vi imidlertid visst lite om hvor vanlig vold mot familiedyr er og hvordan dette henger sammen med vold mot barn. I et tverrfaglig samarbeid har NMBU Veterinærhøgskolen og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sett nærmere på norske ungdommers erfaringer med vold mot familiedyr basert på data fra en stor og representativ studie. Forfatterne ønsker med dette å oppsummere funnene.

Karianne Muri

Veterinær, førsteamanuensis

NMBU Veterinærhøgskolen

Else-Marie Augusti

PhD i psykologi, forsker II

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Margunn Bjørnholt,

Sosiolog, professor

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

og Universitetet i Bergen

Gertrud Sofie Hafstad

Psykolog, forsker I

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Mishandling av familiedyr forekommer sammen med andre former for familievold, inkludert vold mot barn.

Illustrasjonsfoto fra Shutterstock.

Mange barn i Norge vokser opp med ett eller flere familiedyr. I de fleste familier er dyret et kjært familiemedlem og en viktig del av familielivet. Særlig for barn kan båndet som knyttes til et familiedyr være av stor betydning, blant annet ved å redusere ensomhet og være en kilde til trøst (1, 2). Dessverre er de sterke emosjonelle båndene barn kan knytte til dyr også noe som en voldsutøver kan utnytte. Det er godt kjent at vold mot familiens dyr, eller trusler om det, brukes til å tvinge, skremme og manipulere ofre for vold i nære relasjoner (3, 4). Kvalitative studier har også beskrevet at barn som er vitne til vold mot familiedyr kan forsøke å gå mellom voldsutøveren og dyret for å prøve å beskytte dyret (5).

Vold mot dyr er åpenbart et alvorlig problem i seg selv med de lidelsene det påfører dyret. Når barn blir eksponert for dette hjemme er det imidlertid også en form for psykisk mishandling av barnet som er traumatiserende og kan skade barnets utvikling (4, 6). På bakgrunn av dette har det fra enkelte hold i den internasjonale litteraturen blitt anbefalt rutinemessig kryssrapportering mellom et lands dyrevelferdsmyndigheter og barnevernstjenester. Imidlertid har de fleste studier om dette vært basert på små utvalg og kliniske populasjoner, så det er blitt påpekt at det empiriske grunnlaget for rutinemessig kryssrapportering er svakt (7–9).

Dataene i denne studien stammer fra den store og representative UEVO-studien (Ungdommers erfaringer med vold og overgrep i oppveksten) (10), utført av NKVTS i 2019. Målet var å undersøke 1) i hvilket omfang norske barn opplever at foreldrene utøver vold mot familiens dyr, 2) i hvilken grad volden mot familiedyr overlapper med vold mot barn og andre former for vold i nære relasjoner og 3) hvilke faktorer som øker risikoen for vold mot familiedyr.

Metode og utvalg

Ungdommene ble rekruttert på skolen, og datainnsamlingen foregikk i skoletiden. Totalt deltok 9.240 ungdommer mellom 12 og 16 år (responsrate: 75,5 %). I spørreundersøkelsen ble det spurt om hvor ofte de hadde opplevd mindre alvorlige former for fysisk vold (klyping, lugging, dytting, klapsing), mer alvorlig fysisk vold (slag med gjenstand, hard sparking/dytting) og seksuelle overgrep. Det ble også stilt spørsmål om de hadde blitt utsatt for ulike former for psykisk vold, som trusler om vold, trusler om å bli forlatt, bli stengt ute eller inne, latterliggjøring, eller trusler om vold mot familiedyret. I tillegg ble det spurt om de hadde opplevd (sett/hørt) foreldre utøve vold mot hverandre, mot søsken eller mot familiedyr.

Gjennomsnittsalder på respondentene var 14 år, med like stor andel gutter og jenter. De fleste var norske med foreldre født i Norge, men 20 % var født i et annet land eller hadde to foreldre som var født i et annet land. De fleste (80 %) bodde sammen med begge foreldrene.

Vold mot familiedyr

Rundt fire prosent (n = 380) av de 9.240 ungdommene svarte at de hadde opplevd at foreldre hadde slått eller skadet familiens dyr, mens 1 % (n = 125) hadde opplevd at foreldre hadde truet med dette. Det var flere jenter enn gutter som rapporterte at de hadde opplevd vold mot familiedyr.

Overlapp mellom vold mot familiedyr og vold mot barn

Det var en betydelig overlapp mellom det å ha opplevd vold mot familiens dyr og egen voldsutsatthet. Mer enn 75 % av ungdommene som hadde vært eksponert for dyremishandling hadde blitt utsatt for psykisk mishandling av foreldrene, og over halvparten hadde blitt utsatt for mindre alvorlige former for fysisk vold. Dette er langt flere enn det som var tilfellet blant de som ikke hadde opplevd vold mot familiens dyr. Det var også en overlapp mellom vold mot dyr og mer alvorlige former for fysisk vold, men her var ikke sammenhengen like sterk.

Risikofaktorer

Vold mot familiedyr ble oftere rapportert av ungdom i familier med dårlig økonomi, og ungdom med foreldrene som har hatt vansker med rus, psykisk sykdom eller fengselsdommer. Jo flere risikofaktorer til stede i en familie, desto større risiko for at barna rapporterte om dyremishandling.

Konklusjoner

Så vidt forfatterne kjenner til, er dette den første studien både i nasjonal og internasjonal sammenheng som kartlegger barns erfaringer med vold mot familiedyr og sammenhengene med vold i nære relasjoner, basert på et stort og representativt utvalg. En svakhet med studien er at den ikke skiller mellom ulike former (det vil si fysisk, seksuell og psykisk) og alvorlighetsgrad av volden mot dyrene. Vi kan likevel konkludere med at mishandling av familiedyr forekommer sammen med andre former for familievold, inkludert vold mot barn. Vold mot familiedyr kan derfor betraktes som en del av repertoaret av mishandling som rammer barn, i tillegg til at det åpenbart rammer dyrene selv. Resultatene gir empirisk støtte til tidligere forskning, særlig om den sterke sammenhengen mellom vold mot dyr og psykisk vold i nære relasjoner (8, 11). Dette underbygger at vold i nære relasjoner ofte kommer til uttrykk som et mønster av psykisk mishandling, tvang og kontroll, mer enn som enkelthendelser av fysisk mishandling. Kunnskapen om disse sammenhengene understreker også behovene for å inkludere vold mot familiedyr i samfunnets håndtering av vold i nære relasjoner. Dette angår derfor alle yrkesgrupper som møter voldutsatte mennesker eller dyr i sitt arbeid, inkludert veterinærer i privat praksis og i Mattilsynet, og det understreker behovet for et tettere tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

REFERANSE TIL ORIGINALARTIKKEL: Muri, K., Augusti, E.-M., Bjørnholt, M., & Hafstad, G. S. (2022). Childhood Experiences of Companion Animal Abuse and its Co-Occurrence with Domestic Abuse: Evidence from a National Youth Survey in Norway. Journal of Interpersonal Violence, 37(23–24), NP22627–NP22646. https://doi.org/10.1177/08862605211072176

Referanser

 1. Andreassen G, Stenvold LC, Rudmin FW. “My dog is my best friend”: health benefits of emotional attachment to a pet dog. Psychol Soc 2013;5:6–23.

 2. McConnell AR, Brown CM, Shoda TM, Stayton LE, Martin CE. Friends with benefits: on the positive consequences of pet ownership. J Pers Soc Psychol 2011;101:1239–52.

 3. Alleyne E, Parfitt C. Adult-perpetuated animal abuse: a systematic literature review. Trauma Violence Abuse 2019;20:344–57.

 4. Randour ML, Smith-Blackmore M, Blaney N, DeSousa D, Guyony AA. Animal abuse as a type of trauma: lessons for human and animal service professionals. Trauma Violence Abuse 2021;22:277–88.

 5. McDonald SE, Collins EA, Nicotera N, Hageman TO, Ascione FR, Williams JH et al. Children’s experiences of companion animal maltreatment in households characterized by intimate partner violence. Child Abuse Negl 2015;50:116–27.

 6. Boat BW. Connections among adverse childhood experiences, exposure to animal cruelty and toxic stress: what do professionals need to consider? Natl Cent Prosec Child Abuse 2014;24:1–3.

 7. Beirne P. Confronting animal abuse: law, criminology, and human-animal relationships. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2009.

 8. DeGue S, DiLillo D. Is animal cruelty a “red flag” for family violence?: Investigating co-occurring violence toward children, partners, and pets. J Interpers Violence 2009;24:1036–56.

 9. Patterson-Kane EG, Piper H. Animal abuse as a sentinel for human violence: a critique. J Soc Issues 2009;65:589–614.

 10. Hafstad GS, Augusti EM. Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten. En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo 2019. (NKVTS Rapport nr. 4/2019).

 11. Fitzgerald AJ, Barrett BJ, Gray A, Cheung CH. The connection between animal abuse, emotional abuse, and financial abuse in intimate relationships: evidence from a nationally representative sample of the general public. J Interpers Violence 2022;37:2331–53.