Doktorgrad

Har påvist motstandsdyktige flavobakterier i nil-tilapia

Elisa Daniel Mwega har påvist flavobakterier i nil-tilapia i Tanzania. Bakteriene viste resistens mot flere antimikrobielle midler, og resultatene bidrar med kunnskap som støtter etablering av riktige forebyggende tiltak for oppdrettsnæringen i Tanzania.

Elisa Daniel Mwega

E-postadresse:
elisamwega@gmail.com

 

Målet med Elisa Daniel Mwegas studie var å forstå forekomsten, mangfoldet og den antimikrobielle følsomheten for flavobakterier i nil-tilapia i Tanzania. Videre gjennomførte han en mer inngående studie av utvalgte isolater, med sikte på å identifisere antatte antimikrobielle resistensgener og virulensfaktorer.

Resistens mot antimikrobielle midler

For det første viste resultatene forekomst av flavobakterier i både vill nil-tilapia og nil-tilapia fra oppdrettsanlegg i utvalgte områder i Tanzania.

For det andre viste studien at bakteriene viste resistens mot flere antimikrobielle midler. En dybdestudie avdekket tilstedeværelsen av flere gener som koder for systemer som pumper antimikrobielle midler ut av bakteriene sammen med andre spesifikke resistensgener. Til sammen kan disse genene forklare bakgrunnen for den observerte fenotypiske motstanden.

Sykdomsfremkallende bakterier

I tillegg til resistensegenskaper ble det påvist flere gener med egenskaper som kan ha betydning for bakterienes evne til å utvikle sykdom hos fisken. Disse funnene styrker oppfatningen av at flavobakterier bør kategoriseres som mulig sykdomsframkallende bakterier.

Funnene i studiene tjener som en modell for forståelsen av flavobakterier som kan utgjøre trusler mot nil-tilapia i en region der akvakultur for tiden utvikles. Resultatene gir støtte for etablering av riktige forebyggende tiltak for oppdrettsnæringen i Tanzania, og skulle derfor være av interesse for beslutningstakere og andre interessenter. Funnene i studien gir grunnlag for å finne mer passende valg av antimikrobielle stoffer og/eller alternative metoder for effektiv behandling av infeksjoner forårsaket av disse bakteriene.

Elisa Daniel Mwegas forsvarte sin avhandling ”Molecular characterization and antimicrobial susceptibility patterns of Flavobacteriaceae isolated from farmed and wild Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in Tanzania” torsdag 10. desember 2020.

Elisa Daniel Mwegatar tok sin doktorgrad ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag.