Fagaktuelt

Infeksjon med Perkinsus-lignende parasitt hos regnbueørret

Helene Wisløff

Pharmaq Analytiq

Trygve Poppe

Pharmaq Analytiq

Marta Alarcon

Fish Vet Group

Figur 1. Histologisk snitt fra hjerte fra regnbueørret. Bildet viser multifokale til konfluerende basofile lesjoner i stratum kompaktum (K) av hjertemuskulaturen. Stratum spongiosum (S). Bar = 5 mm. Foto: Pharmaq Analytiq.

Pharmaq Analytiq har i perioden november 2020 til februar 2021 mottatt flere innsendelser med formalinfikserte organer fra regnbueørret fra oppdrettsanlegg (både landbasert og sjøvannsoppdrett) i Vestland fylke, der det ved obduksjon har blitt påvist granulomlignende lesjoner i hjerte, lever og nyre (Figur 1).

Figur 2. Histologisk snitt fra hjerte (stratum kompaktum) fra regnbueørret. Bildet viser rikelig forekomst av Perkinsus-lignende parasitter (piler), nekrose og betennelse i hjertemuskulaturen. Bar = 60 µm. Foto: Pharmaq Analytiq.

Ved histologisk undersøkelse av hjerte ble det påvist multifokale til konfluerende knuteformede lesjoner i stratum kompaktum med varierende grad av nekrose og betennelse. Lesjonene var fra under en millimeter opptil cirka 10 millimeter i diameter. I de fleste lesjonene ble det påvist rikelig forekomst av ovale til runde basofile parasittstrukturer (schizonter) med lengde eller diameter opptil cirka 20 µm, samt frittliggende stadier (trofozoitter) med lengde cirka 5 µm (Figur 2). I lever og nyre fantes fokale lesjoner med nekrose og betennelse tilsvarende det som er beskrevet for hjerte, eller multifokal til diffus betennelse med påvisning av varierende antall parasittstrukturer (Figur 3). I noen av innsendelsene ble det utført PCR-undersøkelser av hjerte og/eller lever, med påvisning av Perkinsus sp.

Figur 3. Histologisk snitt fra lever fra regnbueørret. Bildet viser rikelig forekomst av Perkinsus-lignende parasitter (innringet), fibrinutsvedning og infiltrasjon av overveiende mononukleære betennelsesceller. Bar = 80 µm. Foto: Pharmaq Analytiq.

Infeksjon med Perkinsus-lignende parasitter ble første gang påvist hos regnbueørret i Norge i 2002 (1), og ble påvist igjen i noen få anlegg i 2018 (2). Siden har den blitt påvist flere ganger i oppdrettsanlegg med regnbueørret, og samtlige påvisninger har vært i anlegg i Vestland fylke. De fleste tilfellene har vært i perioden november til februar. Videre karakterisering av parasitten er nødvendig for for å gi den et navn og riktig zoologisk plassering.

Protozoen Perkinsus er en alveolat i fylum Perkinsozoa. Den varianten som er påvist hos regnbueørret er nært beslektet med Perkinsus marinus som forårsaker sykdom («dermo disease») og høy dødelighet hos østers. P. marinus er en fakultativ intracellulær parasitt hos bløtdyr (3, 4). Livssyklusen er komplisert og inkluderer et frittlevende bevegelig stadium (zoospore) og et ikke-bevegelig vegetativt stadium (trofozoitt). Hos østers inntas parasitten via filtrering, fagocyteres og spres i kroppen med fagocyterende celler. Infeksjonsmekanismene er ikke full klarlagte. Så vidt vites er sykdom forårsaket av Perkinsus spos regnbueørret hittil ikke beskrevet i internasjonal litteratur.

Referanser

  1. Nylund A, Karlsbakk E, Myklebust C, Watanabe K. Ny parasitt påvist hos regnbueørret og laks i oppdrett på Vestlandet. Nor Fiskeoppdrett 2006;31(1):46-9. https://www.kyst.no/article/ny-parasitt-paavist-hos-regnbueoerret-og-laks-i-oppdrett-paa-vestlandet/

  2. PHARMAQ Analytiq. Perkinsus-lignende protist igjen påvist på regnbueørret i Norge. https://www.pharmaq-analytiq.com/kunnskap/laksefisk/start-artikkel/

  3. Bower SM. Perkinsus marinus (”Dermo” disease) of oysters. 2013. https://www.dfo-mpo.gc.ca/science/aah-saa/diseases-maladies/pmdoy-eng.html

  4. Joseph SJ, Fernández-Robledo JA, Gardner MJ, El-Sayed NM, Kuo CH, Schott EJ et al. The alveolate Perkinsus marinus: biological insights from EST gene discovery. BMC Genomics 2010;11:228:1-21.