Doktorgrader

Danner grunnlag for bedre sykdomskontroll i kenyansk oppdrettsnæring

Doktorgradsarbeidet til Isaac Rumpel Mulei konkluderer med at infeksiøs pankreasnekrosevirus, infeksiøs hematopoetisk nekrosevirus og Flavobacterium psychrophilumfinnes i oppdrettede regnbueørreter i Kenya, og at oppdretternes praksis kan bidra til forekomst og spredning av sykdom.

Isaac Rumpel Mulei

E-postadresse: isaacmulei@yahoo.com
Foto: Philip Nyaga

Oppdrett av regnbueørret er en viktig næring i Kenya og bidrar til matsikkerhet, sysselsetting og inntekt. Fiskehelse er en av de største utfordringene næringen står overfor. Næringen har opplevd store tap ved dødelighet uten at man har hatt klar kunnskap om hvilke sykdommer som har forårsaket det. For å sikre bærekraftig havbruk, er kunnskap om fiskehelse og sykdomskontroll nødvendig.

Det overordnede målet med Isaac R. Muleis avhandling var å fastslå hvordan oppdrettsledelse og kunnskap om syk fisk har påvirket forekomsten av sykdomsfremkallende faktorer i regnbueørret i Nyeri County i Kenya. Utilstrekkelig kunnskap om fiskesykdommer

Utilstrekkelig kunnskap om fiskesykdommer

Et av de viktigste funnene i studien var en kartlegging av kenyanske oppdretteres kunnskap om fiskesykdommer. Ved hjelp av et spørreskjema kunne Mulei fastslå at oppdretternes kunnskap var utilstrekkelig og at det førte til dårlige biosikkerhetsprosedyrer og dårlig fiskehelse. Noen av oppdretternes praksiser, som at flere anlegg deler på utstyr, kan føre til spredning av patogener.

PCR-metoder

Ved å bruke PCR-metoder oppdaget Mulei tilstedeværelsen av infeksiøs pankreasnekrosevirus i regnbueørret og tilapia fra anlegg som delte vannkilder. Videre ble også infeksiøs hematopoietisk nekrose virus og Flavobacterium psychrophilum påvist i regnbueørret.

Videre ønsket Mulei å studere forekomsten av koinfeksjoner av infeksiøs pankreasnekrosevirus, infeksiøs hematopoietisk nekrose virus og Flavobacterium psychrophilumi regnbueørret. Selv om funnene pekte på en mulig interaksjon mellom patogenene, var antallet fisk som ble brukt i studien, så lite at funnene krever ytterligere validering.

Grunnlag for bedre informasjon og sykdomskontroll

Muleis studier bidrar til en bedre forståelse av oppdretternes kunnskap og praksis, samt forekomsten av fiskesykdommer i Nyeri County. Studien legger et grunnlag for bedre spredning av informasjon om fiskehelse til oppdrettere, diagnostikk og sykdomskontroll samt politiske beslutninger fra myndighetene. Studiene danner også et grunnlag for forbedret undervisning i fiskehelse, ikke bare i Kenya, men i hele underregionen.

Isaac Rumpel Mulei forsvarte sin avhandling ”Occurrence of infectious pancreatic necrosis virus, infectious hematopoietic necrosis virus and Flavobacterium psychrophilum in rainbow trout and role of management practices in farmed rainbow trout and tilapia diseases in Nyeri County, Kenya” torsdag 21. oktober 2021 ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag.

Hovedveileder: Stephen Mutoloki
Medveiledere: Øystein Evensen, Philip Njeru Nyanga, Paul Gichohi Mbuthia og Robert Maina Waruiru.