Doktorgrader

Insektmel i fôret kan forbedre laksens tarmhelse

Doktorgradsarbeidet til Yanxian Li viser at insektmel er en god protein- kilde for atlantisk laks. Det gir ikke negative effekter og kan bedre tarmens funksjon og helse.

Yanxian Li

E-postadresse: yanxianl@nmbu.no
Foto: Privat

Kan vi øke lakseproduksjonen samtidig som vi holder miljøpåvirkningen lav? Å innføre insekter som en del av laksens naturlige føde, kan bli en del av løsningen.

Vi kan dyrke insekter på ubrukte organiske ressurser og avfall. Dette vil bidra til økt utnyttelse og resirkulering av ressurser, mens vi samtidig reduserer bruken av landarealer og vann.

– Laks som tilbys fôr basert på insektprodukter, vil ha lavere miljøavtrykk enn laks som er fôret med andre ingredienser, sier Yanxian Li, som har skrevet en doktorgradsavhandling om bruk av insektmel i laksefôr.

Hans studie bidrar med nødvendig kunnskap om hvordan fôr som inneholder insektingredienser, kan påvirke laksens helse, særlig når det gjelder tarmhelsen.

– Arbeidet viste at insekter produsert på en blanding av biprodukter fra matindustrien og tare, ikke påvirker tarmfunksjonen eller helsen til laksen negativt. Derimot viste studien at bruk av insekter i fôret kan forbedre laksens tarmhelse ved redusert opphopning av fett i absorpsjonscellene i tarmen, noe som er et hyppig forekommende fenomen hos oppdrettslaks i Norge, sier Li.

– Den nye kunnskapen fra dette arbeidet er en forutsetning for optimal bruk av insektingredienser i kommersiell lakseproduksjon, mener han.

Yanxian Li forsvarte sin avhandling ”Insect larvae meal as a feed ingredient for Atlantic salmon (Salmo salar): Effects on intestinal function, health, and microbiota” fredag 29. oktober 2021 ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag.

Hovedveileder: Åshild Krogdahl.
Medveileder: Trond M. Kortner.