Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Godt samarbeid sikrer registrering av ukrainske familiedyr

Mattilsynet kontaktet 3. mars i år DyreID da etaten trengte et opplegg for registrering av kjæledyr som flyktninger fra Ukraina har med til Norge. I løpet av en dag utviklet DyreID løsningen SECUR (System for Emergency Crisis for Ukrainian Refugees) for Mattilsynet. Løsningen er en enkel, sikker og rask metode for å registrere kjæledyr som ankommer Norge. Registreringen utføres av Mattilsynets personell.

DyreID har utviklet løsningen vederlagsfritt og stiller nødvendige tekniske ressurser tilgjengelig for Mattilsynet for opprettholdelsen og driften av SECUR. Dyr som forlater Norge skal slettes fra SECUR-databasen på bestilling fra Mattilsynet. Dyr som ender opp med å forbli i Norge skal fjernes fra SECUR og overføres til den ordinære DyreID-databasen.

Mattilsynets avdelingskontorer samarbeider med privatpraktiserende veterinærer om oppdrag i forbindelse med ukrainske kjæledyr (id-merking, rabiesvaksinering, blodprøver og ormekur). Mattilsynet tar ansvar for de behandlingene som kreves for at dyret skal godkjennes for innførsel, inkludert ID-merking. All veterinærbehandling utover det er dyreeiers ansvar.

Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 6. april 2022

Veterinærforeningens innspill til stortingsmelding om folkehelsepolitikken

Veterinærforeningen ber om at Én-helse vektlegges i stortingsmeldingen om folkehelsen som skal legges frem våren 2023.

I sitt høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med ny folkehelsemelding understreker Veterinærforeningen viktigheten av «Én-helse-tilnærmingen».

– Covid-19, nylige utbrudd av høypatogen fugleinfluensa, gjentatte utbrudd av matbåren smitte og forekomsten av MRSA i norsk svineproduksjon har minnet oss på hvor tett sykdom hos dyr og mennesker henger sammen, heter det i høringsinnspillet.

Veterinærenes kunnskap om patologi, mikrobiologi, parasittologi, epidemiologi, strålevern, antibiotikaresistens og zoonoser (sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker) er eksempler på fagfelt av stor betydning for folkehelsen.

I høringsinnspillet foreslås det å involvere veterinærer i større grad i lokalt beredskapsarbeid. Her kan med fordel beredskapsplaner legge til rette for tenking og koordinering på tvers av sektorer og fagdisipliner i krisesituasjoner.

Veterinærer kan bidra til å forsterke folkehelsearbeidet i kommuner og fylkeskommuner. Veterinærer hadde tidligere og kan igjen ta ansvar for mange viktige kommunale oppgaver innen miljørettet helsevern, for eksempel kommunal forvaltning knyttet til vannkvalitet, strålevern, og inneklima.

Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 20. april 2022

Stor avstand mellom partene i lønnsoppgjøret

Det ble brudd i forhandlingene mellom staten og Akademikerne stat 29. april. Oppgjøret blir nå gjenstand for mekling hos Riksmekleren.

Leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli, sier avstanden mellom partene var så stor at det er nødvendig med hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale.

Årets lønnsoppgjør er et hoved-tariffoppgjør. Det betyr at hele innholdet i hovedtariffavtalen, som regulerer blant annet lønns- og arbeidsvilkår i staten, er gjenstand for forhandlinger. I tillegg skal partene bli enige om en økonomisk ramme for oppgjøret.

– Mekling var ikke til å unngå når økonomien ikke kunne strekkes nok. Veterinærforeningen har også andre tekstlige krav som våre medlemmer har meldt inn. Vi er fornøyde med at disse tas med videre inn i meklingen, sier tillitsvalgt Gudrun Seeberg Boge, som representerer Veterinærforeningen i Akademikerne Stat.

Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 29. april 2022