Fagaktuelt

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser

Redigert av Annette H. Kampen, Veterinærinstituttet og Helene Wisløff, Pharmaq Analytiq

Marta Alarcón

Veterinærpatolog i Pharmaq Analytiq

Helene Wisløff

Veterinærpatolog i Pharmaq Analytiq

Herman Høgenes Kvinnsland

Fiskehelsebiolog i Åkerblå

Infeksiøs lakseanemi hos atlantisk laks

Figur 1: Bildet viser blødninger i øye.

Foto: Herman Høgenes Kvinnsland

Figur 2: Bildet viser stuvning og blødninger i lever.

Foto: Herman Høgenes Kvinnsland

Infeksiøs lakseanemi (ILA) ble diagnostisert på oppdrettslaks (Salmo salar) fra et matfiskanlegg i Rogaland i juni 2023. Laksen veide cirka 1200 gram og var sjøsatt sommeren 2023. To uker etter sjøsetting gjorde fiskehelsebiolog et standard rutinebesøk for uttak av lovpålagt Salmonid alphavirus (PD-virus) overvåkningsprøver. Det var generelt lav dødelighet (0,002 – 0,005 % per dag) i anlegget, god appetitt og fisken var ikke vaksinert mot ILAV.

Ved obduksjon ble det påvist uttalt sirkulasjonssvikt (rødbuk og blank væske i buk- og brysthule) i tillegg til voldsomme øyeblødninger (Figur 1), mørk lever (Figur 2) og skjellommeødem. Ved histologisk undersøkelse av organer fra seks laks fra to forskjellige merder ble det påvist alvorlige forandringer i lever i form av blødninger og nekroser. Det var markert sonal levernekrose med blødninger hos fem individer (Figur 3), og hos én fisk var det milde fokale blødninger i nyre. Det var erytrofagocytose i nyre, lever og milt i alle undersøkte fisk. Hos to individer hvor øyne ble undersøkt, var det blødninger i iris og corpus ciliare (Figur 4). Mikroskopiske forandringer i andre vev var milde og ikke relatert til ILA-sykdom: Hos en eller flere fisk ble det påvist mild epikarditt, mild arteriosklerose og mild utfelling av kalklignende materiale i nyretubuli og i pseudobrankie. I gjeller var det fokalt ekstensive kroniske karskader i tuppen av filamenter, milde karskader samt gjellebetennelse.

Ved RT-qPCR av hjerte og nyre ble det påvist lav til høy mengde HPR-deletert ILA-virus i alle individer. PCR-undersøkelse med hensyn på Salmonid alphavirus (PD) og Piscine myocarditis virus (PMCV) på de samme prøvene ga negativt resultat.

Infeksiøs lakseanemi er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks som er listeført både i Norge og EU kategori C+D+E), og mistanke om sjukdommen skal meldes til Mattilsynet. Påvisning av ILA-virus skal også meldes til den internasjonale dyrehelseorganisasjonen (WOAH), og funn kan påvirke eksport. Viruset som forårsaker ILA er et akvatisk orthomyxovirus som ligner på de influensavirus som gir sjukdom hos fugl og pattedyr (1).

I 2022 ble ILA stadfestet på 15 lokaliteter. Per 31.05.2023 var det sju stadfestede ILA-tilfeller, mens det samme periode i 2022 ble stadfestet fire tilfeller (2).

Figur 3: Histologisk snitt av lever viser sonal nekrose og blødninger. Bar = 600 µm.

Foto: Marta Alarcón

Figur 4: Histologisk snitt av øye viser blødninger og stuvning i iris og corpus ciliare (piler). Bar = 2mm.

Foto: Marta Alarcón

Referanse:

  1. Veterinærinstituttet. Infeksiøs lakseanemi. https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/infeksios-lakseanemi-ila

  2. Veterinærinstituttet. Infeksiøs lakseanemi (ILA) - utbrudd og statistikk. https://www.vetinst.no/dyr/oppdrettsfisk/infeksis-lakseanemi-ila