Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Selvmordstanker blant veterinærer er kartlagt

Helene Seljenes Dalum

Foto: Carina Knudsen, UiO

Veterinær Helene Seljenes Dalum forsvarte 15. juni 2023 doktoravhandlingen “Suicidal thoughts, animal euthanasia, and helpseeking for mental health problems among veterinarians in Norway: a nationwide and cross-sectional survey (NORVET study).” NORVET er den første studien gjennomført i Norge som kartlegger selvmordstanker og hjelpesøking for mentale helseproblemer blant veterinærer. Den landsomfattende undersøkelsen ble sendt ut til alle autoriserte veterinærer. Svarprosenten var 75 prosent.

12-måneders prevalensen for selvmordsfølelser, selvmordstanker og alvorlige selvmordstanker var henholdsvis 27 prosent, 20 prosent og fem prosent. Dette er høyere enn funn som er gjort i tilsvarende undersøkelser blant leger og politiet. Veterinærene rapporterte selv at problemer på jobben var den vanligste årsaken som bidrar til både alvorlige selvmordstanker og mentale helseproblemer.

Et nytt funn i studien viser en sammenheng mellom avliving av dyr og alvorlige selvmordstanker. Selv om avliving av dyr har vært foreslått som en risikofaktor for selvmord blant veterinærer, kan ikke arbeidsvariabler alene forklare et komplekst fenomen som selvmordstanker blant veterinærer.

Holdningen til dødshjelp for mennesker er kartlagt i undersøkelsen. Veterinærenes holdning til dødshjelp for mennesker samsvarer i stor grad med holdningen i hele befolkningen. Veterinærer ansatt i familiedyrpraksis hadde høyere odds for positive holdninger til eutanasi for mennesker sammenlignet med veterinærer ansatt i blandet, klinisk praksis. Dette kan tyde på at eutanasi for dyr kan påvirke veterinærenes holdninger til død.

Kun halvparten av veterinærene med mentale helseproblemer hadde søkt om hjelp. Blant de med alvorlige selvmordstanker, hadde halvparten søkt hjelp. Den eneste uavhengige variabelen knyttet til mindre søk om hjelp var det å jobbe i produksjonsdyrpraksis.

Frauke Becher: Kilde Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no og UiOs nettside, https://www.med.uio.no/imb/english/research/news-andevents/events/disputations/2023/dalum-helene-seljenes.html, 21. juni 2023

Syke villfugler må holdes borte fra dyreklinikker

Fugleinfluensa: Sykdom og død hos villfugl som krykkje (bildet) må håndteres i tråd med Mattilsynets anbefalinger.

Foto: Knut-Sverre Horn, NRK.

Mattilsynet fraråder at veterinærer i dyreklinikker tar imot syke eller døde villfugler. Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i Norge. Det har ført til massedød der mange ville fugler samles. I tillegg er det påvist Newcastlesyke hos duer på Østlandet og i Kristiansand.

Mattilsynet ber veterinærer om å være ekstra oppmerksomme på symptomer på fugleinfluensa og Newcastlesyke. Meld fra til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 straks dersom du får mistanke om smitte.

Fugler som kan være smittet av fugleinfluensa bør holdes i ro der de er, da forflytning kan bidra til å spre smitte. Det skriver Mattilsynet i sin informasjon til privatpraktiserende veterinærer om Newcastlesyke og fugleinfluensa. Mattilsynet ber om at publikum som finner døde eller syke fugler henvises til Mattilsynet, gjerne via innmelding. fugleinfluensa@mattilsynet.no.

Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no og faglig oppdatert informasjon fra Mattilsynet,
27. juli 2023