Fagartikkel

Implantasjon av pacemaker på en hund med sinusknute dysfunksjon

En kasuistikk

En engelsk bullterrier ble undersøkt på grunn av en langvarig historikk med synkoper flere ganger daglig under aktivitet. Holter elektrokardiogram avdekket episoder med sinus bradykardi og asystoli. Tilstanden ble diagnostisert som sinusknute dysfunksjon, tidligere kalt syk sinus syndrom, og hunden ble behandlet med transvenøs pacemaker. Dette har, så vidt forfatterne kjenner til, ikke blitt utført på hund i Norge tidligere.

Thomas Øyo

Veterinær. Spesialist i smådyrsykdommer, hund og katt,
Minde Dyreklinikk

thomas@mindedyreklinikk.no

Gaute Vollan

Overlege, Haukeland Universitetssjukehus

Hilde Røssland

Veterinær. Spesialist i smådyrsykdommer, hund og katt,
Minde Dyreklinikk

Lisa Nordbø

Dyrepleier

Fanafjorden Dyreklinikk                             

Introduksjon

Persisterende bradyarytmi kan føre til tap av bevissthet og synkope. Hos hunder skyldes dette ofte alvorlig atrioventrikulær ledningsforstyrrelse (Mobitz type 2 og AV blokk grad 3) eller dysfunksjonell sinusknute. Mindre vanlig er forstyrrelser i det autonome nervesystemet (refleks synkope) (1). Sykdom i sinusknuten kan føre til sinusbradykardi og eventuelt sinoatrial blokk. Dette kan lede til kliniske tegn med synkopering og betegnes da sinusknute dysfunksjon (2). Tilstanden er vanligere hos eldre hunder, og spesielt hos miniature schnauzer, mops og dachshund (3), men er også beskrevet hos cocker spaniel, west highland white terrier og engelsk bullterrier (4). Hunder med sinusknute dysfunksjon og kliniske tegn på bradyarytmi responderer ofte dårlig på medikamentell behandling og implantasjon av pacemaker er eneste effektive behandling (5).

Kasuistikk

Signalement og anamnese

En 8 år gammel engelsk bullterrier, hannhund, vekt 15 kg, ble undersøkt da den hadde kollapset flere ganger daglig. Eier hadde de siste månedene observert at det som oftest skjedde når hunden ble oppspilt på tur, eller under lek med ball. Hunden stoppet da opp noen sekunder før den falt om og ble liggende livløs på bakken. Etter relativt kort tid var den på beina igjen og virket tilsynelatende normal. Eier hadde ikke merket andre endringer i hundens atferd like før, eller i tiden etter disse episodene. Tilstanden kunne være forenlig med synkope og hunden ble henvist for kardiologisk undersøkelse.

Diagnostiske undersøkelser

Figur 1. Holter EKG av hund med sinusknute dysfunksjon (2,5 mm/mV, 25 mm/s). Takykardi etterfulgt av bradykardi og asystole som termineres av ventrikulære ekstrasystoler.

Generell klinisk undersøkelse var uten anmerkninger bortsett fra en systolisk suselyd grad 3/6 som var sterkest over kraniale del på venstre side av thorax. Hjertefrekvensen og pulsen i a. femoralis var begge 110/min. Pulsen var fyldig og jevn. Respirasjonsfrekvensen var 20/min og uanstrengt. Respirasjonslydene var normale. Urinprøve, blodprøver for NT-ProBNP og standard biokjemiske og hematologiske analyser var alle innenfor referanseområdene. Ekkokardiografisk undersøkelse avdekket mild grad aortastenose (6,7) med en hastighet på 2,2 m/s og en trykkgradient på 19 mm Hg. Tykkelsen på ventrikkelveggene og størrelsen på forkamrene var imidlertid innenfor normalen for denne rasen (7). Ultralyd av abdominale organer var uten avvik. Blodtrykk og røntgen av thorax var normale.

Hunden ble utstyrt med Holter-monitor for kontinuerlig EKG registrering og sendt hjem med eier. Eier skulle føre logg over hundens aktivitetsnivå og registrere eventuelle synkopeepisoder. I løpet av 24 timer hadde eier observert tilfeller der hunden plutselig falt om og ble liggende bevisstløs. Avlesningen viste i disse situasjonene en fysiologisk takykardi mens hunden var i aktivitet, og en brå overgang til bradykardi som kunne kulminere i lange asystoler på flere sekunder. Tilstanden fortsatte deretter med en rekke ventrikulære ekstrasystoler før den gradvis gjenvant normal sinusrytme (Figur 1).

Diagnose

Basert på de kliniske, biokjemiske, hematologiske, billeddiagnostiske og kardiologiske undersøkelsene ble diagnosen sinusknute dysfunksjon stilt.

Behandling

Diagnosen sinusknute dysfunksjon medførte at hunden var kandidat for implantasjon av pacemaker og dette ble avtalt skulle utføres. Preoperativ cervikotorakal røntgenundersøkelse ble utført for å beregne lengden på pacemakerledningen. Pacemakeren som ble valgt var av typen INGEVITYTM MRI SR 7740 (Boston Scientific Corporation) med 45 cm ledningslengde. Pacemakeren består av en forseglet pulsgenerator med et batteri som genererer elektrisk impuls. Ledningen er unipolar og festes til endokardiet. Ledningen kan stimulere hjertet med elektriske impulser (pace), og registrere hjertets intrinsiske rytme. Pacing hemmes av egenslag og det paces kun når hjerteslag uteblir. Målet er å holde en minimumspuls (basefrekvens) på 60/min. Den kunstige pacingen kan programmeres telemetrisk både intra- og postoperativt slik at frekvens, strømstyrke, pulsvidde og sensitivitet kan tilpasses individuelt.

Operasjonsbeskrivelse

Figur 2. Røntgen viser pacemakergeneratoren på nakken til hunden og ledningen som går ned i høyre forkammer.

Hunden ble sedert med acepromazin (Plegicil® vet., Pharmacia Upjohn) 0,013 mg/kg og metadonhydroklorid (Metadon® NAF) 0,15 mg/kg IM. Deretter fikk hunden diazepam (Stesolid® Actavis) 0,25 mg/kg IV og anestesi ble indusert med propofol (PropoVetTM Multidose, Zoetis Animal Health ApS ) gitt med venekateter til effekt, totalt 3,12 mg/kg, før intubering. Pasienten ble holdt i generell anestesi med sevofluran (Sevofluran Baxter®, Baxter Healthcare Ltd.) blandet med oksygen og luft. På grunn av forventet anestesilengde og bruk av implantater ble det gitt antibiotika (Zinacef ®, Sandos 750 mg pulver blandet med væske til 100 mg/ml) 22 mg/kg IV 30 minutter før induksjon, samt en tilsvarende dose postoperativt.

Etter aseptisk forberedelse ble et 4 cm langt hudsnitt lagt over den høyre jugularisvenen. Venen ble fripreparert, isolert med kirurgisk tråd og 10 French (3,3 mm) veneport lagt med Seldinger-teknikk. En ledewire ble ført inn i venotomien og inn i høyre ventrikkel under visualisering med fluoroskop. Pacemakerledningen ble deretter introdusert på tilsvarende måte via kateter og festet i endokardiet i høyre ventrikulære apeks (Figur 2).

En mansjett ble satt inn i venotomien. Jugularisvenen og pacemakerledningen ble fiksert til mansjetten med to enkle knuter med kirurgisk silkesutur. En subkutan lomme ble frigjort dorsolateralt på høyre side av nakken hvor generatoren ble festet med 2-0 nylon sutur (Ethilon®) (Figur 3). Pacemakerledningen ble tunnelert subkutant og festet til generatoren. Såret ble lukket rutinemessig subkutant med 2-0 poliglecaprone 25 (MonocrylTM). Huden ble suturert med 3-0 poliglecaprone 25 (MonocrylTM). Pacemakeren ble testet og stilt inn med basefrekvens på 60/min.

Hunden ble overvåket postoperativt og ble sendt hjem senere samme dag. Det ble foreskrevet meloksikam (Metacam®, Boehringer Ingelheim) 0,1 mg/kg PO SID i syv dager.

Postoperative kontroller

Figur 3. En subkutan lomme ble frigjort dorsolateralt på høyre side av nakken hvor generatoren ble festet.

Hunden ble tatt inn til kontroll etter en, tre og syv dager. Såret grodde fint uten unormal hevelse, og hunden var i god form. Stingene ble fjernet etter 10 dager. Den fikk nå bevege seg mer fritt og viste tendenser til ustøhet ved høy aktivitet, men hadde ikke synkopert. Etter to uker ble det tatt røntgen og ultralyd som viste at pacemakerledningen var dislokert fra sitt opprinnelige apikale festepunkt til høyre forkammer. Basefrekvensen ble oppjustert til 70/min. To uker senere ble det tatt ny Holter EKG som viste at pacemakeren fungerte med denne innstillingen (Figur 4), og hunden viste bedre toleranse til fysisk aktivitet. På kontrollen etter tre måneder var hunden fremdeles i bra form, og det ble ikke vurdert å reposisjonere ledningen. Elleve måneder etter operasjonen ble hunden alvorlig syk. Den hadde plutselig kollapset hjemme og ble konstatert død da den ankom veterinær kort tid etter. Hunden ble obdusert på klinikken og pacemakeren fjernet. Pacemakeren var intakt og ga impuls. Ledningen lå godt festet i septum proksimalt for trikuspidalklaffen i høyre forkammer. Hjertet viste hypertrofiske forandringer i venstre ventrikkel og subvalvulær aortastenose. Ellers var obduksjonen uten funn.

Diskusjon

Figur 4. Holter EKG av hunden etter implantasjon av Pacemaker (2,5 mm/mV, 50 mm/s). Pacemakeren leser av hundens sinusrytme og gir støt kun i perioder med sinusarrest (røde piler).

Kliniske tegn på sinusknute dysfunksjon oppstår først når hjertefrekvensen blir for lav og minutt-volumet faller. Hunder med denne sykdommen kan derfor være uten kliniske tegn hvis perfusjonen til vitale organer er adekvat (4). Kliniske tegn kan variere fra lett forvirring og svakhet til ustøhet og eventuelt synkope (8). Ettersom tilstanden kan gi intermitterende bradyarytmi er det som regel nødvendig å monitorere pasienten over lengre tid med Holter EKG. Perioder med sinusarrest og asystoli kan vare i flere sekunder og termineres vanligvis av ventrikulære ekstrasystoler (5).

Behandling av sinusknute dysfunksjon hos hunder med kliniske tegn er implantasjon av pacemaker (9). Hos denne pasienten var det påvist lange episoder med asystoli og hyppige, alvorlige kliniske tegn med synkope der den ble liggende livløs.

Postoperative komplikasjoner kan forekomme. Seromdannelse rundt generatoren, infeksjon, og dislokasjon av ledningen er hyppigst beskrevet (10,11). I sjeldne tilfeller er trombose, perforasjon og arytmier beskrevet (12). Hos denne pasienten dislokerte ledningen fra sitt opprinnelige festepunkt i høyre ventrikkel til høyre forkammer, men pacingen var fremdeles adekvat og forhindret alvorlig synkopering.

Ubehandlet har hunder med sinusknute dysfunksjon og frekvente, langvarige synkoper svært høy risiko for plutselig død (13). Med pacemaker er prognosen god. I en studie reduserte eller eliminerte behandling med pacemaker kliniske tegn i over 90 % av i alt 104 hunder med 3. grads AV blokk eller med sinusknute dysfunksjon, og levetidsdata etter ett-, tre- og fem år var for disse 86, 65 og 39 % (10).

Dødsårsak til hunden beskrevet i denne kasuistikken er ikke sikker, men plutselig kollaps kan tyde på hjertestans. Foruten sinusknute dysfunksjon hadde denne hunden i utgangspunktet en tilleggsdiagnose med mild aortastenose. Obduksjonen viste at venstre ventrikkel var hypertrofiert. Utvikling av hypertrofisk kardiomyopati kan føre til alvorlig ledningsforstyrrelse som ventrikulær fibrillering og plutselig død.

Sammendrag

Sinusknute dysfunksjon er beskrevet hos flere hunderaser. Det kan føre til sinus bradykardi og eventuelt sinoatrial blokk og kliniske tegn på synkopering. Tilstanden diagnostiseres på bakgrunn av kliniske tegn og forekomst av sinus bradykardi og asystoli ved undersøkelse med Holter EKG. Vi beskriver en engelsk bullterrier som synkoperte flere ganger daglig. Pasienten fikk implantert en pacemaker. Hunden forbedret evnen til å tolerere fysisk anstrengelse og synkoperingen avtok slik at hunden kunne gjenoppta et normalt aktivitetsnivå. Hunden levde i elleve måneder. Dødsårsak er ikke sikker, men utvikling av hypertrofisk kardiomyopati og ventrikulær fibrillering kan være sannsynlig.

Summary

Pacemaker implantation in a dog with sinus node dysfunction.

Sinus node dysfunction is described in various dog breeds. It can lead to sinus bradycardia and eventually sinoatrial block. Sinus node dysfunction is usually diagnosed based on clinical signs and the presence of sinus bradycardia and asystole visualized by Holter monitoring. The owner of this dog reported daily episodes of syncope. In this case report, an English bull terrier with clinical signs and episodes with syncope resumed normal activities after implantation of a pacemaker. The dog stayed alive for eleven months before sudden unexpected death at home. The cause of death is unknown, but development of hypertrophic cardiomyopathy and ventricular fibrillation are possible. This is, to the best of the authors’ knowledge, the first case with pacemaker implantation in a dog described in Norway.

Referanser

 1. Santilli RA, Giacomazzi F, Porteiro Vázquez DM, Perego M. Indications for permanent pacing in dogs and cats. J Vet Cardiol 2019;22:20–39.

 2. Alpert MA, Flaker GC. Arrhythmias associated with sinus node dysfunction. Pathogenesis, recognition, and management. JAMA 1983;250:2160–6.

 3. Bulmer BJ, Oyama MA, Lamont LA, Sisson DD. Implantation of a single-lead atrioventricular synchronous (VDD) pacemaker in a dog with naturally occurring 3rd-degree atrioventricular block. J Vet Intern Med 2002;16:197–200.

 4. Kavanagh K. Sick sinus syndrome in a bull terrier. Can Vet J 2002;43:46–8.

 5. James R. Use of pacemakers in dogs. In Pract 2007;29:503–11.

 6. Bussadori C, Amberger C, Le Bobinnec G, Lombard CW. Guidelines for the echocardiographic studies of suspected subaortic and pulmonic stenosis. J Vet Cardiol 2000;2:15–22.

 7. O’Leary CA, MacKay BM, Taplin RH, Atwell RB. Echocardiographic parameters in 14 healthy English Bull Terriers. Aust Vet J 2003;81:535–42.

 8. Vailati MCF, Schwartz DS, Galli NM, Conti JP, Lourenço MLG, Machado LHA et al. ECG of the month. Sick sinus syndrome in a dog. J Am Vet Med Assoc 2011;238:850–2.

 9. Cheng A, Tereshchenko LG. Evolutionary innovations in cardiac pacing. J Electrocardiol 2011;44:611–5.

 10. Johnson MS, Martin MWS, Henley W. Results of pacemaker implantation in 104 dogs. J Small Anim Pract 2007;48:4–11.

 11. Oyama MA, Sisson DD, Lehmkuhl LB. Practices and outcome of artificial cardiac pacing in 154 dogs. J Vet Intern Med 2001;15:229–39.

 12. Fonfara S, Loureiro JF, Swift S, James RA, Martinez Pereira Y, Lopez-Alvarez J et al. English springer spaniels with significant bradyarrhythmias: presentation, troponin I and follow-up after pacemaker implantation. J Small Anim Pract 2010;51:155–61.

 13. Bulmer BJ. Sick sinus syndrome. I: Côté E, ed. Clinical veterinary advisor: dogs and cats. 2nd ed. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2011:1022–4.