Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene

Redigert av
Vibeke Tømmerberg

Hold godt tak i «hverdagssmittevernet» - det går aldri «av moten» om en vil redusere risiko for spredning av smittsomme dyresykdommer!

Siden 2014 har TINE oppfordret til rask innrapportering av smittsomme Liste 3-sykdommer (tidligere gruppe B) til vår beredskapstelefon, ved mistanke om smittsom diaré og eller luftveisinfeksjon hos storfe. Frem til årsskiftet 23/24 er det ringt inn mistanke om slike hendelser hele 2 084 ganger, og fra 2018 har Animalia bistått i å betjene denne beredskapstelefonen på dagtid, så vi også har kunnet betjene varsler angående kjøttbesetninger og melkebesetninger uavhengig av melkemottaker. «Toppnotering» på en måned var i januar 2018 med hele 217 hendelser, mens vi i hele 2023 hadde innmeldt 94 hendelser totalt i landet.

Tilsynelatende har varslingen av slike mistanker bidratt godt til å redusere smittespredning i mange områder hvor det er jobbet seriøst med smittevernet over tid. Vi ser at ordningen må minnes om og at både veterinærer og bønder må motiveres for å sikre god oppslutning om varslingen. Manglende varsling, der besetninger ikke setter inn tiltak, gir mer spredning av smittsomme sykdommer med «fjøsvandrere».

Da BRSV/BCoV-prosjektet sluttet å ta kostnadene ved testing av besetninger tror vi noen misforstod og trodde det også var slutt på varslingsrutinen. Det er feil. Nye veterinærer som kommer til og veterinærer som flytter på seg, må selv varsle TINE Medlemstelefon og oppgi navn, mobiltelefonnummer, adresse og epostadresse for å sikre at en mottar slike varsler.

Hvordan melde inn mistanker om smittsom dyresykdom?

Ring TINEs Medlemstelefon 51 37 15 00 – Innvalg 5, som er betjent på hverdager i tiden 8-15:30.

Oppgi produsentnummer og navn, kommune og kort om symptombildet.

Vi varsler ut til både landsdekkende organisasjoner som jobber med storfehold, fjøsvandrere av ulike kategorier som jobber regionalt eller lokalt, samt andre produsenter i nærområdet til aktuell hendelse. Til andre produsenter blir navn på eier av dyrehold med mistanke om smittsom sykdom kun oppgitt etter samtykke fra aktuell eier. Ellers varsles anonymt.

For å sjekke ut smittestatus i besetninger tilbys testing for BRSV/BCoV-antistoffer hos TINE Mastitt-laboratoriet i Molde. Enten melkeprøver av (2-)4 førstegangskalvere, eller blodprøver av (2–)4 ungdyr. For mer informasjon om prøvetaking og forsendelser; https://medlem.tine.no/tjenester/brsv--bovint-respiratorisk-syncytial-virus-og-corona--bovint-coronavirus.

Vår oppfordring: Bidra til å redusere risiko for smittespredning, med derpå følgende dyrevelferdsutfordringer og kostnader for dyreeierne. Vær lojal og ansvarlig og bruk ordningen. Ta en aktiv rolle som dyreeierens sparringspartner i gode smittevernrutiner på gården.

Lykke til!

Dag Lindheim
Veterinær, Leder beredskap og sykdomsovervåkning
Norsk Melkeråvare, TINE SA
dag.lindheim@tine.no

Lars Erik Heggen
Spesialveterinær i Helsetjenesten for storfe Animalia
lars.heggen@animalia.no