Nyheter

Veterinærer i media

Fiskehelserapporten 2023: Derfor døyr oppdrettsfisken

Ingunn Sommerset og Edgar Brun ved Veterinærinstituttet har stått sentralt i arbeidet med den nye Fiskehelserapporten.

Foto: Asle Haukaas, Veterinærinstituttet

Infeksjonssjukdommar er den viktigaste årsaka til dødelegheita i norsk fiskeoppdrett. Det går fram av Fiskehelserapporten frå Veterinærinstituttet.

Rapporten gir ein årleg oversikt over helseutfordringane i norsk oppdrettsnæring og hos villaks.

For første gong kan rapporten vise ein oversikt over hovudkategoriane av dødsårsaker for oppdrettslaks. Oppdrettsselskapa har sjølve delt data om dette i industriinitiativet AquaCloud.

Hovudårsakene til dødelegheit registrert på nasjonalt nivå var «Infeksjonssjukdomar» med cirka 38 prosent og «Skader (traume)» med cirka 33 prosent, medan «Ukjent årsak» kom på tredjeplass med cirka 20 prosent.

«Fysiologiske årsaker» utgjorde 4,5 prosent, medan «Miljøforhold» stod for 2,9 prosent, og «Andre årsaker» utgjorde 2,0 prosent.

I 2023 deltok 355 lokalitetar med matfisk laks, noko som svarar til 43 prosent av den ståande massen i sjøen.

– Infeksjonssjukdomane er eit omfattande problem både for fisken si velferd og overleving i sjøen. Det eksisterer mykje kunnskap om korleis smitterisiko kan reduserast, og det er eit stort potensial for forbetring. Det krev at kunnskapen vert teken i bruk og omsett til handling i oppdrettsnæringa, seier avdelingsdirektør Edgar Brun ved Veterinærinstituttet i ei pressemelding.

– Årets rapport har eit styrka datagrunnlag. Vi ser at dei seks dødelegheitskategoriene der næringa sjølv har registrert dødelegheit, samstemmer og styrkar våre eigne spørjeundersøkingar. Vi har no eit godt faktagrunnlag som næringa og forvaltinga kan jobbe ut ifrå for å løysa utfordringane,» seier Ingunn Sommerset, redaktør for Fiskehelserapporten.

Kilde: Firdaposten, 13.mars 2024

Lamminga er syretesten

Veterinær Are Krohg gir alle saueeiere sine tips for å lykkes med de små i en fersk utgave av avisen Norsk Landbruk.

– Nøkkelen i alt forbedringsarbeid er å tørre og ta en helt ærlig evaluering av eget arbeid og resultat. Og for å få til en skikkelig vurdering, mener jeg at et system med registrering av hendelser, er essensielt, sier Are Krohg. Han er sauebonde og veterinær hos Veterinærvakta Fron i Innlandet.

– Hvis du gjør som du alltid har gjort, får du det du alltid har fått, legger han til.

Are er en forkjemper for de tre R-ene og de tre T-ene. De tre R-ene står for råmelk, raskt og rikelig og T-ene for tørt, trekkfritt og tett.

Oppfordringen fra den erfarne veterinæren til sauebøndene er å skrive ned det som skjer i fjøset. Han råder alle til å ha ei notisbok på baklomma slik at ting kan bli registrert der og da. Krohg ber alle utnytte de mulighetene det nye Dyrevelferdsprogrammet for sau gir.

Redaktør Marit Glærum i Norsk Landbruk opplyser at intervjuet med Are Krohg har slått svært godt an blant leserne.

Kilde: Norsk Landbruk, 7. mars 2024