Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene

Redigert av
Vibeke Tømmerberg

Smittesikring i norske melkegeitbesetninger
– en oppfriskning

Marit Smistad,

spesialrådgiver Tine

I smittesaneringsprosjektet “Friskere geiter” gjennomgikk den norske geitepopulasjonen en fantastisk helsereise som det tok 15 år å fullføre. Den reisen gjorde at geitene kvittet seg med tre alvorlige kroniske infeksjonssykdommer. De norske geitene er nå i verdenseliten med lav forekomst av smittsomme dyresykdommer. Geitebøndene bør derfor være spesielt opptatt å ta vare på den friske flokken sin. Men ti år etter prosjektet ble avsluttet begynner noen å glemme, samt at nye brukere og veterinærer kommer til. Her kommer en oppfriskning om smittesikring i geiteholdet.

Sykdommene vi sanerte for i Friskere Geiter var byllesjuke (Corynebacterium pseudotuberculosis), lentiviruset Caprine Arthritis Encephalitis (CAE) og paratuberkulose. Årvåkenhet og overvåkning er fortsatt viktig siden agens kan ligge i dvale i lengre tid og sykdommene fortsatt finnes i andre dyrehold i Norge. Melkegeitbesetninger som leverer melk til Tine overvåkes for disse sjukdommene i tankmelk om lag fire ganger i året. Ved positive funn av liste 2-sykdommene CAE eller Paratuberkulose følges besetningene opp i samarbeid med Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Mattilsynet båndlegger og varsler når sykdommene blir verifisert. For byllesjuke (liste 3-sykdom) tilbys oppfølging fra Tine dersom produsenten ønsker det.

Målet er å holde de friske geitene friske.

Foto: Tine

Mange av bøndene og veterinærene som har vært med på saneringsprosessen kjenner godt til hva de skal reagere på av kliniske symptomer. Andre er kanskje i ferd med å slappe litt for mye av. I tillegg har vi både nye produsenter og veterinærer som ikke har sett hvordan disse sykdommene ser ut. Du kan lese mer om hva en bør reagere på i besetninger som skal være fri for byllesjuke og CAE her:

https://medlem.tine.no/fag-og-forskning/ta-kliniske-sykdomstegn-pa-alvor

Dersom du som veterinær blir spurt om dyr med mistanke, for eksempel en byll, så er det viktig å sette dyret på sykebinge. Ta deretter et aspirat av byllen som sendes til bakteriologisk undersøkelse, samt en blodprøve som sendes til TINE Mastittlaboratoriet i Molde. Mistanke om CAE bekreftes ved blodprøve som kan sendes til TINE Mastittlaboratoriet. Ved positive funn videresender mastittlaboratoriet prøven til verifisering på Veterinærinstituttet.

God biosikkerhet er fortsatt viktig for å holde melkegeitbesetningene friske. Det forventes at alle melkegeitbesetninger har en god smittesluse og at de stiller krav til riktig bruk av denne til alle besøkende. De er anbefalt å sluse seg inn selv, alternativt ha en egen inngang til fjøset.

Reintroduksjon av smitte har skjedd i noen besetninger. For byllesjuke har smitten som oftest blitt sporet tilbake til livdyrkontakt med sau. Byllesjuke kan være med skjult (indre byller) i sauebesetninger, og kan oppleves som lite problematisk for den besetningen. Produsenter med sau som har kontakt med melkegeit i beitesesongen bør gjøres oppmerksomme på risikoen de utgjør for sine kollegaer, og gjerne oppfordres til kartlegging av status, i solidaritet for naboen som har en sanert geitebesetning. Produsentlagene i Norsk Sau og Geit (NSG) er også en viktig arena for bevisstgjøring rundt dette.

Ved påvisning av CAE i sanerte besetninger har hovedmistanken vært senkonvertering etter sanering, som har skjedd inntil sju år etter sanering. Prosjektet var derfor nøye på å få ut første genererasjonen av sanerte geiter, siden disse var de geitene med høyest risiko for å ha dratt med seg noe videre. Ingen sanerte besetninger har hatt tilbakefall av paratuberkulose etter at prosjektet ble avsluttet.

Regler for livdyrforflytning for småfe ble strammet inn i 2018. Hunndyr skal generelt ikke flyttes mellom besetninger, mens bukker kan flyttes innenfor samme region. Mattilsynet har samlet info rundt dette på en samleside om livdyrforflytning av småfe. I tillegg har Koorimp mye informasjon rundt smittevern og import.

Bruk av tankmelk til kje var vanlig før saneringsprosjektet, men for å bryte den smitteoverføringsmuligheten (primært CAE) så har de fleste skaffet seg melkefôringsautomat hvor de bruker pulver etter råmelksperioden. I råmelksperioden kan kjeet die av sin egen mor. Av hensyn til både CAE og jurhelse (spredning av S. aureus-infeksjoner) så er det ikke anbefalt å la kjeene løpe fritt blant geitene for å die. De dier ofte fra mange ulike geiter, og kan derfor fungere som smittespredere. Noen geitebønder har nå vært dokumentert fri for sykdommene i over ti år, og lurer på om det kan være en åpning for å ta i bruk tankmelk til kjeene. Av hensyn til risiko for spredning av CAE anbefales fortsatt ikke fôring av kje med samlemelk/tankmelk.

NSG har i samarbeid med Mattilsynet laget en film om smittebeskyttelse i geiteholdet, som ligger på NSGs sider. Den filmen er fin å tipse nye produsenter om. Mer informasjon rundt smittesikring av geitebesetningene finnes også på medlem.tine.no