Leder

Ny type grisebesetning gir friskere griser

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift

Merethe Sund og Dag Jøran Einvik var de første bøndene som gikk over til SPF-grisehus på Sømna i Nordland (se side 482). SPF står for spesifikk patogenfrihet og betyr at en SPF-besetning er fri for definerte patogene agens. Overgangen til SPF har vært en suksess fra starten av i grisehuset på Helgelandskysten. Dyrene vokser raskere og er friskere.

Veterinær Odd Joar Oppegaard forteller at sykdommer er redusert til et minimum samtidig som livsvilkårene til grisene er meget bra i SPF-besetningen til familien Sund. De sanerte den gamle grisebesetningen og gikk over til SPF på grunn av et utbrudd av lunge- og luftveissykdom forårsaket av bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae i 2018. I den nye besetningen er det redusert behov for antibiotika og mer miljøvennlig produksjon. Kraftfôrforbruket er lavere og grisene slaktes tre uker tidligere enn i de gamle besetningene.

En samlet norsk svinenæring har ambisiøse mål om å utvikle flere SPF-besetninger. Helsetjenesten for svin i Animalia, Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon, har fra 2017 arbeidet med et opplegg for testing, godkjenning og helsekontroll i besetninger som ønsker SPF-status.

Samvirkeforetaket Norsvin, eid av norske svineprodusenter, har som mål å styrke de fortrinnene som lavt antibiotikabruk og god helse på grisen gir. Målet er 100 prosent SPF-produksjon innen 2030 og 100 prosent norske råvarer i fôret til norsk gris innen 2025.

Satsingen på den nye typen grisebesetninger kan sies å være i tråd med den gode landdyrhelsen i Norge. Det viktigste vi kan gjøre for å beholde og utvikle vår gode dyrehelse, og løse både dagens og kommende problemer, er å satse på det forebyggende arbeidet. Innføring av SPF kan godt sees på som et føre-var-tiltak. Det vil gjøre oss bedre forberedt til å håndtere nye utfordringer som kan dukke opp rundt neste hjørne.

God dialog og et nært samarbeid med bønder er viktig for at SPF skal bli en suksess, mener veterinær Odd Joar Oppegaard. Han sier bonden selv gjør det største arbeidet med innføring av gode hygienerutiner. Oppegaard snakker gjerne varmt om SPF til andre bønder samtidig som han er tydelig på at de må vurdere om de har økonomi til å investere i en slik besetning. Han sier at fortjenesten med SPF-griser er vesentlig høyere samtidig som dyrevelferdsgevinsten blir stor.

Hardt arbeid er en viktig forutsetning for å lykkes med et nytt opplegg som SPF. Det bekrefter Merethe Sund som var primus motor for innføringen på egen gård: «Grisene er fri for de fleste sykdommer når vi følger alle rutiner med innslusing i grisehuset til punkt og prikke. I dag har vi mer hardføre og friske griser.»