Yrke og Organisasjon
Presidentens hjørne

Representantskapet sikrer at foreningen holder riktig kurs

Torill Moseng

President, Den norske veterinærforening

Representantskapet er Den norske veterinærforenings øverste organ og møtes annet hvert år. Det danner avslutningen på en periode og markerer valg for de som skal stå ved roret den neste. Representantskapet består av ordfører og valgte medlemmer fra foreningens forhandlings-utvalg, lokalforeninger, særforeninger, studentforening og pensjonistforening. Til sammen er det 38 delegater. Dette gir et godt demokratisk sammensatt representantskap, og gir medlemmene god innflytelse i foreningens organer og oppgaver.

Under representantskapet har sentralstyret talerett, men ikke stemmerett.

Veterinærforeningens medlemmer har rett til å delta på representantskapet, men kun de valgte medlemmer nevnt ovenfor har tale- og stemmerett. Alle medlemmer har rett til å fremme saker til representantskapet innenfor gjeldende tidsfrister.

Presidenten holder vanligvis et innlegg om hva foreningen har arbeidet med i perioden mellom representantskapene. Det er et betydelig arbeid som utføres i forkant av de to dagene representantskapet varer. Administrasjonen jobber sammen med ordfører for å tilrettelegge saks-papirer, valg, regnskap, budsjett og saker som representantskapet skal behandle. Tidsfrister skal synliggjøres og holdes, og regelverk og vedtekter følges.

Representantskapet skal blant annet velge ordfører, varaordfører, president, sentralstyre, kontrollutvalg, valgkomité, lovutvalg og yrkesetisk råd. Det skal i tillegg fastsette instruks for generalsekretær, revisor, kontrollutvalg og yrkesetisk råd. I tillegg skal det vedta vedtekter og regelverk for hovedforeningen, særforeninger og forhandlingsutvalg. Representantskapet behandler også ekstraordinære saker og velger æresmedlemmer.

Dagene på representantskapet er viktige for Veterinærforeningens medlemmer. Veien videre gjennom neste to-års periode blir staket ut disse to dagene. Representantskapet er rammet inn av høytidelighet, demokrati, glede, alvor, intensitet og møte mellom engasjerte kolleger. Dette representantskapet blir annerledes enn før, da vi står midt i en pandemi. Mitt håp er at vi får gjennomført representantskapet med fysisk tilstedeværelse, men det gjenstår i skrivende stund å se.

Som president og leder av foreningen møter jeg i representant-skapet med mange forskjellige følelser, og først og fremst takknemlighet. Takknemlig for at vi i Norge har et velfungerende trepartssamarbeid som er helt avgjørende for oss alle i arbeidslivet. Takknemlig for at vi har dyktige og engasjerte medlemmer i Veterinærforeningen. Og sist, men ikke minst, svært takknemlig for at jeg de tre siste periodene har fått muligheten til å være president i Den norske veterinærforening og kunne jobbe for det som engasjerer meg aller mest: veterinærer og hele veterinærstandens samfunnsoppdrag.

Det er ekte glede det.