Yrke og organisasjon

LederSkapet – med verktøy for egen utvikling, selvledelse og ledelse av andre

Når er vi profesjonelle som veterinærer?

Case

Kollegaene spiste lunsj. Ulf, gruppens nestor sjekket fotballresultatene som vanlig, Beate tenkte på hvordan hun skulle strikke neste pinne, mens Eva drømte seg til ferieturen med sin studerende samboer. Bare Per, den unge veterinæren så opp da Turid dumpet ned på stolen, rød i toppen og samtidig tydelig oppgitt. – Dette var helt ille, stønnet Turid. Opptrinnet overrasket, for Turid var godt voksen og erfaringsrik. –Selv om jeg er faglig trygg og vet hvordan jeg skal gjøre jobben, så opplever jeg innimellom at jeg ikke strekker til. Slik som nå, da jeg ble så frustrert at jeg eksploderte foran en kunde. Helt amatørmessig. Så uprofesjonelt!

– Du er da virkelig profesjonell, du som er en faglig spydspiss og like opptatt av perfeksjonisme som meg, sympatiserte Ulf. Det er jo vår faglighet og prestasjoner som gjør oss til profesjonelle veterinær. Og..

– Vent litt, avbrøt Eva – Dette var et spennende tema. For selv om veterinærfaget er selve grunnmuren, så er spørsmålet om det er tilstrekkelig for å være profesjonell? Når vi står overfor en faglig problemstilling, trenger vi praktiske ferdigheter. Forblir kunnskapen i eget hode, er den nærmest verdiløs.

– Da må jo profesjonalitet handle om å være en dyktig fagperson og problemløser, oppsummerte Per.

– I min virkelighet holder dette ikke for den er proppfull av følelser, opplevelser, behov og moralske dilemmaer, innskjøt Beate. Derfor blir samarbeid gjerne krevende. Jeg skjønner godt Turids opplevelse, den har jeg kjent på flere ganger selv, mest på hjemmebane.

– DNVs profesjonsetiske retningslinjer viser oss nettopp at vi trenger noe mer for å være profesjonelle, fortsatte Beate. Der utfordres vi til å opptre med respekt. At vi er rollemodeller for ønsket atferd og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Det faller jo helt utenom selve veterinærfaget og likevel er det avgjørende for å kunne samarbeide, prestere og opprettholde et godt omdømme, ikke sant?

– Slik tenker jeg også, ivret Per. Han var relativt ny i jobben og samtalene inspirerte han. Fordi de satte ord på viktige forhold og han ble bedre kjent med kollegaene.

– Kundene vurderer oss neppe som profesjonelle hvis vi skulle glemme vår folkeskikk, selv om vi er ovenpå både faglig og metodisk.

– Se her, utbrøt Eva, hun bladde opp i det siste tidsskriftet. -Kanskje kan artikkelserien LederSkapet gi oss flere refleksjoner omkring profesjonalitet og andre temaer vi er opptatt av. Skulle vi invitere Anne- Barbro hit?

Hva lærte kollegene: En enkel episode på jobben kan utløse en spennende samtale. Å snakke om ting utenom det vanlige kan bringe folk ut av sin tilvante lunsjmodustenkning.

Hva kan vi lære av dette: En god lunsjsamtale kan sette i gang en bevisstgjørende prosess. Noe som kan være både lærerikt og inspirerende. Folk blir bedre kjent med seg selv og andre ved å tenke høyt sammen.

Til ettertanke:

 • ■ Hva legger du i begrepet profesjonalitet?

Hvordan kan vi bli mer bevisst vår atferd?

Mens intellektuell intelligens er viktig for å lære veterinærfaget, trenger du en praktisk intelligens for å kunne anvende fagkunnskapen, utøve yrket og oppnå resultater, innledet Anne-Barbro. I tillegg trenger den profesjonelle noe mer. For mennesket er også følelser, emosjoner, drømmer og behov. Både ubevisste og bevisste, uuttalte og uttalte.

Til å lose deg gjennom personlige og relasjonelle utfordringer på jobb og hjemme, er du utrustet med en annen type forståelse; en emosjonell intelligens (EI). Den emosjonelt intelligente har dyp selvinnsikt og ser seg selv utenfra. Den leser andre mennesker og vet hva som gjør et samarbeid både stimulerende og meningsfylt.

Emosjoner og følelser ligger dypt i mennesket. De er oppstått etter en strøm av begivenheter og påvirker våre tanker, holdninger og våre atferds- og handlingsmønstre. Emosjoner kommer med ulike fortegn. Og kan på ett øyeblikk endre en væremåte eller forvrenge en stemning slik at utfallet blir noe helt uventet, slik Turid opplevde.

Nevrologen Damasios definerer emosjon som observerbare endringer i kroppen; som fysiske og raskt oppståtte reaksjoner som andre kan se . Slik som glede, frykt, sinne, sympati, forakt. Følelser er i hovedtrekk en mer subjektiv opplevelse og bygger seg langsommere opp.

De beste lederne forstår hvilken sentral rolle emosjoner har for å oppnå suksess. Og inntar rollen som gruppens emosjonelle guide. De vet hvordan de kan påvirke både seg selv og andre slik at de får fram mer av det beste, nettopp hos seg selv og andre. Emosjonell intelligens er selve essensen av eget lederskap, altså det å skape en verden som andre ønsker å høre til.

– Spennende, uttrykte Turid, siden vi alle er ledere i eget liv, så gjelder jo dette også oss. Da er det godt å vite at vår emosjonelle intelligens kan utvikles og atferden kan bli enda bedre.

Hva er emosjonell intelligens?

Den emosjonelt intelligente ser og forstår seg selv og det relasjonelle samspillet og på samme tid regulerer sin atferd , ifølge forskerne Goleman, Boyatzis & McKee. De deler emosjonell intelligens (EI) inn i personlig og sosial kompetanse, som begge handler om bevissthet og hvordan regulere eller tilpasse seg:

A. Personlig kompetanse

1) Selvbevissthet

Du kjenner deg selv og vet hva du står for. Du er bevisst dine kjerneverdier og dine holdninger til deg selv og andre. Du forstår hva som trigger dine emosjoner, gjenkjenner dem og forstår hvilken effekt de har på deg og ditt arbeid. Du kjenner dine behov, styrker, begrensninger, ditt ansvar og handlekraft. Du har selvtillit uten å være selvgod og ivaretar egne behov uten å være selvhøytidelig. Dette gir deg en indre trygghet. Derfor spør du gjerne om hjelp.

 • ■ Hvilke emosjoner griper deg mest når noe går deg imot?

2) Selvkontroll

Du er oppriktig i din væremåte, viser personlig integritet, vekker tillit. Du er initiativrik også i forhold til endringer. Derfor søker du hele tiden etter læring og utvikling. Du kontrollerer dine impulser og velger en fornuftig reaksjon, selv når du er opprørt. For når du responderer på en hendelse først etter at du har tenkt deg litt om, begrenser du skadelig atferd.

Du ivaretar egne behov og fremmer meninger på en real og liketil måte. Du vet at emosjoner er smittsomt, derfor er du positiv og optimistisk, uten å være naiv eller tilgjort. For verken atferd eller humør er en privatsak, det påvirker også andre.

 • ■ Hvordan styrer du deg selv når noe går deg imot?

B. Sosial kompetanse

3) Sosial bevissthet

Du har flyttet perspektivet fra ditt narsissistiske deg til det mer uselviske. Du er genuint interessert i dem rundt deg. Er empatisk og forstår hvordan andre har det. Hvordan samspill utvikles og styrkes. Hva som trengs for at andre skal oppleve seg sett, verdsatt og inkludert. Du vet at kommunikasjon er viktig, både den verbale og nonverbale samt effekten den har på andre og på samarbeidet.

Sosial bevissthet har en tilleggsdimensjon; du kjenner virksomhetens historie og samfunnsrolle. Vet hvordan intern informasjon løper og hvor beslutninger tas. Forstår hvilke tjenester som tilbys hvem og på hvilket nivå servicen skal være. Hvordan du best kan møte kollegaer og kunder.

 • ■ Hvordan viser du andre at du er oppriktig opptatt av dem?

4) Sosial regulering

Du jobber via dine og andres emosjoner. Din atferd gir resonans, derfor trives andre sammen med deg. De vil gjerne være på ditt lag for du er en inspirerende kultur- og teambygger. Du er en katalysator i endringsarbeid. Motiverer andre til innsats, anerkjenner dem som mestrer og gleder deg over andres suksess. Bruker ulike strategier for å øke trivselen, forbedre prestasjonene og for å innfri målene. Du styrer deg selv i sosiale sammenhenger uten å være manipulerende. Du er fleksibel uten å miste deg selv.

 • ■ Hvordan får du andre til å føle seg vel i ditt nærvær, selv når ting er komplisert?

   

Øvelse

De tegnet en sirkel delt i fire like sektorer og noterte tallet 10 ytterst på linjene (høyeste score) og 1 i sentrum. De vurderte seg selv i forhold til EI`s fire områder og merket dette feltet i hver sektor på tegningen.

– Å oppnå en 10`er på alt dette er ren utopi, stemte Turid i. Jeg er dog bare et menneske! Likevel kan jeg godt dele min score: 7-3-8-5. Ganske ujevnt egentlig. Score på 7 og 8 fordi jeg er selvbevisst og sosialt bevisst. En 3`og 5`eren fordi jeg lar meg stresse slik at jeg mister fornuften. Hva syns dere, er jeg inne på noe?

Nei, dette syns jeg er noe tull, brøt Ulf inn. Ikke skjønner jeg det går an å få noe ut av en slik øvelse. Og ikke ønsker jeg at dere vurderer meg, takk!

Til refleksjon:

 • ■ Hvordan tenker du at Turid kan ta tak i sin utfordring?
 • ■ Hva ble din score? Hva er begrunnelsen?
 • ■ Hvis du skulle ønske en endring, hva ville det være?

Hva ligger i å være profesjonell?

Eva tok ordet etter at Anne-Barbro var gått. – Jeg syns det var et nyttig verktøy til lederskapet mitt. Neste gang jeg er stresset, kan det vise meg til det emosjonelle område som jeg trenger å vie mer oppmerksomhet, ikke sant?

– Slike følerigreier, sukket realisten Ulf, blir for mye ord uten substans. Enten er jeg blitt for gammel eller så ser jeg ikke perspektivene deres.

Kan Ulf ha rett spurte Eva med et smil, at det er en aldersgrense også for profesjonalitet?

Spøk til side, fortsatte hun. – Det er jo interessant å høre at effekten av profesjonalitet er mer mestring, arbeidsglede og bedre prestasjoner. Og hvem ønsker vel ikke det?

– Profesjonalitet har vært et tema i Legeforeningen, fortalte Per. Der konkluderte et utvalg i 2014 med at profesjonalitet ikke er et eget fag med egne teorier, men de verdier og tenkemåter som kommer til uttrykk i alt legearbeid gjennom måten legen opptrer på.

– Det passer jo godt med at profesjonalitet handler om å være både faglig kompetent, en dyktig problemløser og emosjonell intelligent, oppsummerte Per.

– Siden den enkeltes profesjonalitet summeres utover i organisasjonen, dannes til slutt virksomhetens profesjonelle fotavtrykk. Vi forstår jo at det har betydning for vårt omdømme og jobbsikkerhet! Derfor vil jeg ta mitt ansvar for å videreutvikle min emosjonelle intelligens, avsluttet Per.

Eva var nå oppglødd. – Selv om ansvaret ligger på hver av oss er det ikke bare en personlig greie å utvikle sin emosjonelle intelligens. Ansvaret må vel også ligge til systemet vi er en del av?

Faglig dyktig eller profesjonell?

– Min erfaring er den, Beate hevet stemmen for å understreke sitt poeng, at det emosjonelle fagområdet kommer i skyggen av faglig og metodisk kunnskapsfelt. Min påstand er at emosjonell kompetanse er for lavt påaktet. Hvem kjenner til en systematisk utviklingsstrategi hos oss? Helst noe som varer over tid, for her blir vi neppe utlært. Hvorfor prioriteres det ikke? Beate fortsatte å stille spørsmål.

– Ser vi ikke potensialet som ligger i å utvikle vår emosjonelle intelligens? Premierer vi faglig utvikling fremfor andre fagfelt? Er vi for opptatt med å administrere oss selv og andre slik at det ikke blir tid til å profesjonalisere oss? Hvis så, hvordan kan vi da bli profesjonelle i vårt virke?

– Se til NHH, ivret Eva som sendte en varm tanke til samboeren som studerte der. Underviserne Ims og Pedersen tok initiativ til å legge inn et verdifilter i undervisningen. De ville bygge karakter og holdninger hos studentene, slik at dannelse og etikk ble en del av økonomifagene.

Så hvordan er det hos oss?

– Datteren min begynner på veterinærstudiet til høsten, fortalte Beate. Siden NMBU er opptatt av profesjonalitet, er det nå lagt inn fag som skal gi studentene bevissthet og verktøy til å kunne håndtere hverdagen bedre som veterinær. Turid sukket og ønsket hun hadde vært mer klar over betydningen av emosjonell intelligens langt tidligere i livet. – Men er det egentlig for sent da, spurte Per.

– Nå trenger vi å sortere i begrepene dere har brukt. For hvordan skjelner dere mellom kunnskap og kompetanse?

Fakta om Lederskapet:

Anne-Barbro Warhuus Vatle

Veterinær (1977) med internasjonale sertifiseringer og lederutviklingsprogram innen coachingområdet, samt egne studier.

Privatpraktiserende veterinær og hygieneveterinær/ inspektør. Leder i Mattilsynet med dets forløpere (20 år). Coach, lederutvikler og seminarholder (15 år) i Mattilsynet, departement, direktorat, helsevesen og private.

Jobber med coaching, lederutvikling, seminarer i selskapet Lederskapet as. Treffes på abv@lederskapet.no og tlf 950 83 150.

Anne-Barbro Warhuus Vatle er idéutvikler og skribent av LederSkapet.

©2021 Anne-Barbro Warhuus Vatle
Illustratør: Terje Vatle

Om artikkelserien LederSkapet?

Tidligere artikler: NVT nr 3 om å tenke ut av sin tilvendte tankeboks, i NVT nr 4 om ledelse, om å skape en verden andre ønsker å tilhøre.

Nye artikler følger med verktøy fra det samme fagområdet. Ideen er at du etter hvert disponerer et solid verktøyskap, som er lett å åpne, enkel å bruke på jobb og hjemme.

Artiklene inneholder anerkjente teorier, verktøy og spørsmål til undring og ettertanke. Du kan reflektere alene eller med for eksempel kolleger. Størst verdi oppnår du ved å bryte tankene sammen med andre.

Temaene kan brukes systematisk som faste innsmett på møter, i samtaler omkring oppståtte situasjoner for å fremme en ønsket samarbeidskultur. Eller som tema rundt middagsbordet med tenåringene, med kjæresten eller venner.

Et trygt forum for dialog og deling av kunnskap gir trening i hverdagen og kan bli et sterkt utgangspunkt å utvikle en sunn bedrifts- eller familiekultur.

Din suksess = min visjon

Din opplevelse av mestring og arbeidsglede i din hverdag er det jeg jobber for. At du når dine mål og blir det mennesket, den lederen, kollegaen eller forelderen du selv ønsker å være. At du tar tak i det du må gjøre for å ta ledelsen for eget liv. Som å bygge opp under det som er helsefremmende for deg. Hos meg er det å leve i tråd med mine grunnleggende verdier; frihet, positivitet, kreativitet og kvalitet.

Jeg ser det meningsfulle i å gi av meg selv. Dele min kunnskap og erfaring jeg har samlet gjennom et langt og innholdsrikt yrkesliv. Mitt håp er at dette kan komme deg til nytte, slik at du kan frigjøre enda mer av ditt potensial.

Fritt etter:

 • Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie Mc Kee (2004) «Primal Leadership. Learning to Lead with Emotional Intelligence».

 • John D. Mayer, Peter Salovey (1990) What is Emotional Intelligence?

 • Antonio R. Damasios (2002) Følelsen av hva som skjer. Kroppens og emosjonens betydning for bevisstheten.

 • Jan Atle Andersen (2004) Folkeskikk og uskikk på jobben. Konfliktbehandling på arbeidsplassen.

 • Lars Glasø. Diverse artikler.

 • DNVs profesjonsetiske retningslinjer (2010).

 • Tidsskriftet for den norske legeforening (2014) Profesjonalitet kommer ikke av seg selv.

 • Knut Ims og Lars Jacob Tynes Pedersen (2011) «Det som ikke har noen pris: Moralsk dannelse i et økonomisk univers».

 • NMBU, dekan Anne Storset (2021) tlf.