Veterinærdagene 2021
Dyrehelserapporten:

Dokumenterer god dyrehelse i Norge

– Det er viktig å ha en god dokumentasjon på norsk dyrehelse. Vi er en del av et større veterinærsamfunn og må vite hvor bra den er til enhver tid. Her er Dyrehelserapporten en viktig dokumentasjon i så måte og dokumenterer at dyrehelsen i Norge er god, sier konstituert administrerende direktør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet.

– Funnene i rapporten viser at på sykdommer vi frykter mest, har det vært få utbrudd i våre husdyrpopulasjoner. Selv om det har vært utbrudd av fugleinfluensa hos ville fugler, har det så langt ikke vært introduksjoner i kommersielle fjørfebeholdninger. Det er noe vi er særdeles glade for. Knytter vi det sammen med biosikkerhet må vi innhente mer kunnskap om slike viktige områder, sier Jarp.

God dyrehelsesituasjon

Norge har meget god dyrehelse sammenliknet med andre land vi liker å sammenlikne oss med.

– Dyrehelsa er godt dokumentert i Dyrehelserapporten. Ser vi på Sverige har de utfordringer med sykdommer som vi ikke har i vår fauna. Det samme er tilfellet med Danmark som har betydelig høyere antibiotikabruk enn vi har i Norge, sier Jarp, som kan fortelle at EU applauderer den gode dyrehelsesituasjonen Norge har.

– Funnene i Dyrehelseapporten viser at for sykdommer vi frykter mest, har det vært få utbrudd i våre husdyrpopulasjoner, sier konstituert administrerende direktør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet. Foto: Eivind Røhne

Forbilledlig

Jarp synes det er fantastisk at næringen og de praktiserende veterinærene sammen med Mattilsynet og kunnskapsinstitusjoner, har klart å redusere antibiotikabruken og fått det opp på den politiske dagsorden. Det er enestående at vi har klart å redusere bruken på så kort tid. Vi har blitt et utstillingsvindu for mange eurpoeiske land når det gjelder å redusere antibiotikabruken og unngå antibiotikaresistens, understreker Jarp.

Lover godt

– Dyrehelserapporten lover godt for det fremtidige veterinære arbeidet, mener Jarp.

– I fjor og i år har veterinære spørsmål blitt satt på dagsorden og viser at det er behov for kunnskap om dyrenes helse og velferd. Det er gledelig at vi er i stand til å utdanne flere veterinærer i Norge på vårt hypermoderne veterinærbygg på Ås. Det vil gjøre oss i stand til ytterligere å styrke vår veterinære kunnskap.

Samarbeid på tvers av profesjonsgrenser

På spørsmål om et nærmere samarbeid mellom veterinærer og leger kan være veien å gå for å få økt kunnskap om opprinnelsen til og behandlingen av pandemier, svarer Jarp:

– Skal vi klare å løse utfordringene med zoonoser og andre sykdommer som kan spres fra dyr til mennesker og fra mennesker til dyr, må vi samarbeide på tvers av profesjonsgrenser. Det kan være viktig og riktig å samarbeide med leger slik at vi kan knytte En-Helse tankegangen inn i vårt arbeid. Veterinærers styrke er at vi er vant til å samarbeide på tvers av profesjonsgrenser og at vi har de beste forutsetninger for å styrke og videreutvikle samarbeidet til beste for samfunnet, sier hun til slutt.