Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene

Redigert av
Silje Johnsgard

Nå kommer dyrevelferdsprogram for storfe

Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje. Dyrevelferdsprogrammet for storfe vil tre i kraft fra 1. januar 2022.

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) inkluderer alle storfeprodusenter med mer enn 10 storfe, og omfatter cirka 99 prosent av alle storfe og cirka 93 prosent av alle besetninger. Besetningene vil innrulleres i dyrevelferdsprogrammet over en periode på 16 måneder. Hovedformålet er å sikre en kontinuerlig forbedring av velferden hos norske storfe og dokumentere status.

Hvorfor behøves et dyrevelferdsprogram?

Det er et stadig økende fokus på dyrevelferd hos norske forbrukere og i norsk husdyrnæring. Forbrukerne har generelt høy tillit til den norske husdyrbaserte matproduksjonen. Dette fortrinnet må vi ivareta for å sikre en fortsatt bærekraftig og konkurransedyktig mjølke- og kjøttproduksjon. Dyrevelferdsprogrammet for storfe skal dokumentere status og regelverksetterlevelse, dyrevelferdstiltak utover regelverket, samt ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd i norske storfebesetninger. Dette skal skje gjennom at veterinær og produsent i samarbeid finner forbedringsområder. Dette samarbeidet, sammen med målrettet rådgiving fra veterinær vil skape gode forutsetninger for lønnsom produksjon.

Hele storfenæringa står bak programmet. Det vil si Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Q-meieriene, TINE, Tyr, Geno, samt faglagene ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Animalia har koordinert prosessen med utvikling av programmet. En egen referansegruppe med produsenter har vært konsultert underveis. Det samme har Den norske veterinærforening og ulike fagmiljøer.

Veterinærbesøk blir sentralt

Et viktig element i dyrevelferdsprogrammet er veterinærbesøket. I løpet av en innrulleringsperiode på 16 måneder fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr ha gjennomført et slikt DVP-besøk. Produsenter må selv inngå avtale med en veteri­nær om besøk og besøk hver 16. mnd. deretter. Under DVP-besøket skal veteri­næren gå gjennom hele storfebesetningen sammen med produsenten, og spørsmål om utvalgte velferdsindikatorer skal besvares og dokumenteres i et samarbeid mellom veterinær og produsent. Eksempler på slike dyrebaserte indikatorer er renhet, hold og halthet.

En egen veileder for DVP-besøket er laget slik at produsenten kan være forberedt på besøket og veterinær skal få best mulig grunnlag for å utføre et nyttig besøk. Veilederen vil utpå høsten være tilgjengelig på animalia.no.

DVP-veterinær og kurs

For å bli registrert i Animalia sin liste over DVP-veterinærer skal veterinær ha gjennomført opplæring i veterinærens rolle i DVP, et kurstilbud som utvikles i regi av Animalia i samarbeid med bransjen. Krav om opplæring før første besøk gjelder kun dersom kurstilbudet er klart per 01.01.22. Det vil arrangeres digitale introduksjonsmøter for veterinærer fram til kurset er ferdig for å gi grunnleggende informasjon. Etter kursets ferdigstillelse, vil det bli et krav at DVP veterinær innen en spesifisert frist skal ha tatt kurset. Det kan bli krav om oppfølgingskurs.

Det vil komme mer informasjon om dyrevelferdsprogrammet for storfe utover året. Se også www.animalia.no, der det fortløpende vil bli lagt ut informasjon.

Scan QR-koden for å komme direkte til temasiden for Dyrevelferdsprogram storfe.