Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene

Redigert av
Silje Johnsgard

Kurstilbud for veterinærer om dyrevelferdsprogrammer kommer i høst

Dyrevelferdsprogrammer er viktig i husdyrnæringens arbeid med å dokumentere og forbedre dyrevelferden til de matproduserende dyra. Nå utvikler Animalia kurs for veterinærer i arbeid med dyrevelferdsprogrammer. Den første kursmodulen skal være klar i høst.

Det er etablert dyrevelferdsprogrammer for alle fjørfeproduksjonene og i svineproduksjonen. Dyrevelferds-program for storfe utvikles nå, og et dyrevelferdsprogram for sau er i oppstartsfasen. Regelmessige veterinærbesøk står sentralt i alle dyrevelferdsprogrammene og er forskriftsfestet for fjørfe og svin.

Den første kursmodulen i Animalias kurs for veterinærer i arbeid med dyrevelferdsprogrammer skal være klar til høsten. Flere moduler kommer i 2022. Kurset skal tilby opplæring i hva dyrevelferdsprogrammer er, hva som er hensikten med dem, hvilken rolle veterinæren er forventet å ha i arbeidet med dyrevelferdsprogrammene og oppgaver som skal gjøres før, under og etter veterinærbesøkene.

Kurset skal støtte opp om god samhandling med produsenter og god dyrevelferd hos produksjonsdyra. Sentralt innhold blir veterinærens rolle og ansvar i dyrevelferdsprogrammene, kommunikasjon med produsent, dokumentasjon i fagsystemer, tiltak, avvik og oppfølging, avgrensing mot Mattilsynets oppgaver og grunnleggende om dyrevelferd, atferd og velferdsindikatorer – for å nevne noe. Kurset blir digitalt, med blandede læringsformer, som e-læring, webinarer og oppgaveløsing.

Elektroniske livdyrattester

Om kort tid lanseres elektroniske livdyrattester som tilgjengeliggjør helseinformasjon i husdyrkontrollene, veterinær helseattest samt egenerklæringer fra selgerbesetning. Slik kan kjøper i forkant av transport gjøre et mer veloverveid valg om dette er dyr som ønskes inn i besetningen.

Animalia har på vegne av bransjen utviklet en ny løsning for digitale helseattester/livdyrattester. Attestene skal bidra til at kjøper og livdyrformidler kan vurdere om det er smittevernmessig forsvarlig å motta eller omsette et dyr. Attestene skal være tilgjengelig for kjøper senest 2 dager før planlagt transport. Dette sammenfaller med at næringen har utarbeidet en retningslinje for livdyrhandel som gir sterke føringer for dokumentasjon og opplysningsplikt, samt krav og anbefalinger til helsestatus. (Se mer utfyllende informasjon på animalia.no)

En stor forbedring fra dagens system er muligheten til å kunne sende attestene på et dyr i forkant av salget. I dag er praksisen varierende og vi ser dessverre for mange tilfeller hvor attestene enten følger dyret på transport eller kommer i etterkant. Dette gjør forutsetningene for å ta gode valg vanskelig. Det vil fremdeles være livdyrformidler som gjør selve jobben med å finne hvilke individ som passer til kjøper. Men kjøper må uansett sikre at dokumentasjonen på dyret og besetningen dyret kommer fra er tilstrekkelig til at man tør å kjøpe dyret.

Den nye heldigitale løsningen inkluderer både egenerklæring for individ og besetning som produsenten skal fylle ut gjennom innlogging i Storfekjøttkontrollen eller Dyrehelse-portalen. Kukontrollen vil forhåpentligvis om kort tid ha det samme tilbudet. Attestene vil ha en gyldighet på 7 dager.

I tillegg vil buskapsattest og individ-attest (tidligere stambok individ i Kukontrollen), som automatisk genereres på bakgrunn av data fra husdyrkontrollene, gi livdyrkjøperen relevant informasjon. Buskapsattest vil blant annet inneholde helsestatus (BRSV/BCoV), klauvstatus og infor-masjon om jurhelse der det er relevant.

Veterinærer som skal fylle ut veterinærattester må logge inn via Dyrehelseportalen for sin heldigitale versjon, denne vil også ha en gyldighet på 7 dager slik som egenerklæringene. Her må individet søkes opp før utfylling av attest kan utføres. Dersom produsent har gitt samtykke til at veterinær ser opplysninger fra besetningen vil veterinær ha tilgang til relevante opplysninger fra individattest (stambok individ) og buskapsattest i første omgang fra Storfekjøttkontrollen, men forhåpentligvis også fra Kukontrollen om kort tid.

Vi tror at den nye løsningen med elektroniske livdyrattester vil gjøre livdyrhandelen tryggere, mer oversiktlig og forutsigbar, og tidsbesparende for alle parter da den tilgjengeliggjør allerede registrerte data. Det vil også bidra til å standardisere attestformatet.

Brukerveileder for elektroniske livdyrattester finnes her: https://www.animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/storfekjottkontrollen/brukerveiledning/#Livdyrattester