Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

God samtale om forberedelse til neste pandemi

Dialogen mellom Line Vold og Espen Nakstad på Arendalsuka ga et innsiktsfullt innsyn i hvordan den pågående pandemien har blitt håndtert, hvilke erfaringer som er gjort og hvordan samfunnet best kan forberede seg på neste pandemi.

Torill Moseng, president i Veterinærforeningen, innledet med å understreke at privatpraktiserende veterinærer er avgjørende som førstelinjeberedskap i arbeidet med forebyggende beredskapsarbeid og én helse. Hun påpekte viktigheten av at alle i klinisk praksis må defineres som samfunnskritisk personell, særlig smådyrpraktikerne.

Etter at Torill Moseng og påtroppende president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, hadde holdt sine innledningsforedrag, ledet journalist Anne Grosvold samtalen mellom Espen Nakstad, lege og assisterende direktør i Helsedirektoratet, og veterinær og avdelingsleder Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Debatt: Anne Grosvold (t.v.) i samtale med Espen Nakstad og Line Vold om forberedelsene til neste pandemi.

– Interaksjonen mellom dyr og mennesker, klimasituasjonen og at vi blir stadig flere her på kloden øker risikoen både for pandemier og lokale epidemier, uttalte Nakstad, som la til at dette vil kreve sterkere kontrollsystemer og strengere lover. Han sa at hvert enkelt land nå bør stille seg spørsmålet: Hvordan driver vi vår egen matvareproduksjon?

Line Vold påpekte at selv om Norge hadde et godt utgangspunkt for å håndtere en pandemi, var det sikkert ting som kunne vært gjort annerledes på forhånd. Vold og Nakstad understreket at helse og beredskap er en ting, mens en pandemi er noe annet.

– Det vi har opplevd siden pandemien kom i mars 2020 kommer til å prege livene våre en god stund fremover, understreket Vold. Hun sa at vi som en liten nasjon er i en gunstig situasjon og at mye arbeid gjenstår for å forbedre beredskapen.

Samarbeid var et stikkord som gikk igjen hos Vold og Nakstad både når det gjaldt å håndtere den pågående pandemien og å forberede en ny, lignende situasjon. I fremtidig vaksineproduksjon kan samarbeid mellom land være veien å gå. Nakstad og Vold vektla betydningen av digitale og fysiske møteplasser for de som skal håndtere en tverrsektoriell krise som en pandemi er.

Da Anne Grosvold spurte om det er grunn til å være optimistisk med hensyn til utviklingen fremover, avsluttet Line Vold med å vise til uttalelsen fra Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet: «Vår rolle er å være profesjonelt bekymret.»

Debatten på Arendalsuka 16. august var i regi av Den norske veterinærforening og Den norske legeforening. Den er lagt ut på foreningenes hjemmesider.

Dyrevelferd og én helse-tankegangen må styrkes

Veterinærforeningen skriver i sin høringsuttalelse til «NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien» at det er svært viktig å definere dyrevelferd som en kritisk samfunnsfunksjon i fremtiden og at én helse-tankegangen må styrkes.

I fremtidige beredskapsplaner må det legges til rette for tenking og koordinering på tvers av sektorer og fagdisipliner. Veterinærforeningen oppfordrer til at det planlegges og gjennomføres pandemiøvelser og at neste øvelse inkluderer scenariet at hund, katt eller andre dyr som lever tett på mennesker er en smittebærer av betydning.

24. juni 2021

Økt skyssrefusjon etter årets jordbruksopprør

Veterinærforeningen kan med glede konstatere at årets jordbruksoppgjør, etter behandling på Stortinget 16. juni, ga en økning på 80 øre pr kilometer på skyssrefusjonen fra 1. januar 2022.

En reell økning i skyssrefusjonssatsen fra 1. januar 2022, sammen med økningen på kr 1,50 i år, gir tydelige signaler om at næringen forstår hvor viktig veterinærene er for norsk landbruk.

22. juni 2021