Fagartikkel

Legemidler til anestesi ved keisersnitt hos hund – litteraturstudie

Fødselsvansker og keisersnitt hos hund er vanlig i akutt smådyrpraksis, og ved dårlig resultat fører det lett til konflikt mellom dyreeier og veterinær. Dette gjenspeiles i antallet saker om keisersnitt som fremmes for det veterinærmedisinske rettsrådet. For å oppnå et godt resultat er det viktig å bruke en hensiktsmessig anestesiprotokoll. Denne artikkelen vil gå gjennom de tilgjengelige publikasjonene som omhandler forskjellige legemidler til anestesi ved keisersnitt hos hund, og komme med praktiske, evidensbaserte anbefalinger.

Emma C. Hildre

Veterinærstudent, NMBU Veterinærhøgskolen

ech_gfp@hotmail.com

Jennie L. Authén

Veterinærstudent, NMBU Veterinærhøgskolen

Henning A. Haga

Professor, DiplECVAA, NMBU Veterinærhøgskolen

Artikkelen inngår som en del av en fordypningsoppgave ved NMBU Veterinærhøgskolen godkjent i mai 2022.

Introduksjon

Keisersnitt er som regel ikke en elektiv prosedyre, og ofte er både tispa og valper påkjente. Hensynet til tispa og de ufødte valpene er til en viss grad motstridende, da legemidlene som krysser blod-hjernebarrieren og gir bevisstløshet, muskelavslapning og analgesi hos tispa, også krysser placentabarrieren og kan påvirke valpene negativt.

Før tispa gis noen legemidler bør det gjennomføres en preanestetisk undersøkelse for å avdekke eventuelle komorbiditeter som kan påvirke valg av medikamenter, samt behov for stabilisering og støttebehandling. Generelt har drektige tisper redusert evne til å kompensere for kardiovaskulære forandringer under anestesien. Maternal hypotensjon eller økt karmotstand i uterus gir redusert perfusjon av placenta, med påfølgende redusert oksygentilførsel til fostrene (1, 2). Blodtrykket bør derfor monitoreres og støttebehandling gis ved behov. I tillegg har drektige tisper økt oksygenforbruk, hvilket gjør dem mer utsatt for hyperkapni og hypoksemi under episoder med hypoventilering eller apné (1). Det er derfor viktig å preoksygenere tispa 3-5 minutter før induksjon (1), administrere oksygen intraoperativt og monitorere respirasjonssystemet. Drektige tisper er spesielt utsatt for regurgitering og aspirasjonspneumoni, og frie luftveier ved endotrakeal intubering umiddelbart etter induksjon må sikres. Til slutt må det tas høyde for at drektige tisper er mer sensitive for anestesimidler, og at dosen ofte kan reduseres med 30-60 % (1). Til tross for at anestetisk praksis og støttebehandling er svært viktige aspekter ved keisersnitt, tar denne artikkelen videre kun for seg medikamentvalg, da vitenskapelige studier spesifikt om anestetisk praksis ved keisersnitt hos hund er fraværende. Målet er å gi en oppdatert gjennomgang av dokumentasjonen som finnes for valg av legemidler ved keisersnitt hos hund.

Materiale og metoder

Innhenting av litteratur ble gjort via søkemotoren PubMed, som gir tilgang til sammendrag fra litteratur i databasen Medline. I litteratursøket ble det brukt følgende søkeord: ‘dog’ + ‘caesarean/cesarean’ og ‘bitch’ + ‘caesarean/cesarean’. Dette ga 271 treff da søket ble gjort i august 2021. I april 2022 ble søket gjentatt, og det ble da funnet ytterligere én studie. For å inkluderes videre skulle publikasjonene være enten på engelsk eller norsk, og emnet være relevant for denne artikkelen. Litteraturstudier og publikasjoner som ikke var basert på en vitenskapelig studie ble ekskludert. Resultatet var at 22 artikler ble inkludert. Bakgrunnsartikler brukt til innhenting av annet innhold i artikkelen er hovedsakelig hentet fra referanser i studiene omtalt i Figur 1 og lærebøker. Figur 1 viser søkestrategi ved litteratursøket.

Figur 1. Figuren viser søkestrategien som ble brukt for søk etter relevante artikler til denne publikasjonen. Publikasjoner på engelsk eller norsk med et relevant emne ble inkludert, mens litteraturstudier og publikasjoner som ikke var basert på en vitenskapelig studie ble ekskludert.

Litteraturgjennomgang

Premedikasjon

Hovedhensikten med premedikasjon er å lette overgangen til anestesi for pasienten og anestesøren. I tillegg bidrar premedikasjon til at dosen anestesimiddel kan reduseres. Hos aggressive eller svært stressede pasienter kan det være nødvendig å sedere for å få lagt venekateter og indusert anestesi. Medikamenter som krysser blod-hjernebarrieren, vil også krysse placentabarrieren og påvirke valpene. Det er derfor viktig å vurdere om det er nødvendig med premedikasjon, og hvilken dose som skal brukes ved keisersnitt.

α2-agonister gir pålitelig sedasjon og analgesi, og effekten kan reverseres med atipamezol. De har uheldige kardiovaskulære bivirkninger, som bradykardi og nedsatt hjerteminuttvolum. Studier på småfe har vist 50 % reduksjon i blodforsyningen til uterus, samt føtal bradykardi, hypertensjon, hypoksemi og acidose ved administrering av a2-agonister til drektige dyr (3, 4). Det ser ut til at medetomidin gir en doseavhengig økning i uterustonus hos hund, som trolig vil ha en negativ effekt på perfusjon av maternale placenta (3, 5). I to studier er det likevel funnet gode resultater ved elektive keisersnitt hos hund. I en prospektiv studie som undersøkte deksmedetomidin i en dose på 2 µg/kg i kombinasjon med propofol intravenøst til induksjon ved elektive keisersnitt, fant man en valpedødelighet på 1/54 og 5/54 ved henholdsvis fødsel og 48 timer etter fødsel. Det ble også funnet en gjennomsnittlig Apgar score ved 5 minutter på 11,2 av 14 (6). I en retrospektiv studie på elektive keisersnitt ga medetomidin som premedikasjon en gjennomsnittlig Apgar score på 9,66, og en gjennomsnittlig valpeoverlevelse på 95,25 % (7). Xylazin virker derimot å ha en negativ effekt på valpeoverlevelse da en prospektiv, multisentrisk studie fant en assosiasjon mellom bruk av xylazin ved keisersnitt og dødfødte valper (8).

Fenotiaziner, som acepromazin og promazin hydroklorid, har en sederende effekt, men virker ikke analgetisk og kan ikke reverseres. De metaboliseres i leveren og har en lang virkningstid. Acepromazin kan gi vasodilatasjon med påfølgende hypotensjon, redusert kroppstemperatur og redusert tonus i den nedre øsofageale sfinkteren (9). Dette er uønskede effekter ved keisersnitt. Det kan påvirke blodforsyningen til placenta, gi hypotermi hos tispa og valpene, øke risikoen for aspirasjonspneumoni hos tispa og gi langvarig sedasjon hos valpene som følge av ufullstendig utviklet leverfunksjon (1). Det finnes ikke god dokumentasjon på at fenotiaziner er egnet som premedikasjon for keisersnitt. I en studie på elektive keisersnitt med promazin hydroklorid som sedasjon og infiltrasjonsanestesi i snittlinjen med lidokain eller mepivakain, ble det oppgitt en valpedødelighet på 2 % ved fødsel (10). I en multisenterstudie som kartla risikofaktorer ved elektive og non-elektive keisersnitt, ble det ikke påvist noen sammenheng mellom bruk av fenotiaziner og økt valpedødelighet (8). Det er ikke gjennomført noen prospektive, kliniske, randomiserte studier som har undersøkt problemstillingen.

Opioider gir sedasjon og analgesi, men forskjellige opioider har ulik sederende og analgetisk effekt. Effekten kan reverseres med nalokson. Opioider har få kardiovaskulære bivirkninger, men kan gi hypoventilasjon (9). I en retrospektiv studie som undersøkte maternale, anestetiske og kirurgiske faktorers påvirkning på valpeoverlevelse ved akutte keisersnitt, fant man ikke noen signifikant sammenheng mellom administrering av opioider og valpedødelighet (11). Det er dokumentert at metadon vil nå fram til valpene, da metadon gitt intramuskulært ga lignende plasmakonsentrasjon i blod fra navlestrengen som i tispa sitt blod (12). Metadon 0,3 mg/kg har blitt sammenlignet med ingen premedikasjon før propofolinduksjon og vedlikehold med isofluran. For henholdsvis metadon og ingen premedikasjon ga dette en gjennomsnittlig Apgar score på 7 og 6, og en valpedødelighet på henholdsvis 2/35 og 6/35. Disse forskjellene ble ikke funnet å være statistisk signifikante (12). Det var ni tisper i hver gruppe, og dette var akutte keisersnitt med et heterogent materiale, som kan ha ført til en lav styrke i analysen.

Benzodiazepiner virker sederende, men har ingen analgetisk effekt, og kan reverseres med flumazenil. De benyttes til premedikasjon og koinduksjon. Benzodiazepinene krysser placenta lett, tas opp, men elimineres tregt fra fosteret. Humant er det observert lav Apgar score og lav vigør hos spedbarna etter at det er brukt benzodiazepiner ved keisersnitt (1). I en prospektiv randomisert studie ble det funnet lignende resultater hos hund, der midazolam i kombinasjon med ketamin i stor grad hemmet nevrologiske reflekser hos valpene (13).

Induksjon av anestesi

Valp forløst ved keisersnitt.

Foto: Ingeborg Sjurseth

Anestesi kan induseres ved bruk av flere ulike legemidler, som propofol, alfaksalon, barbiturater eller ketamin.

Propofol og alfaksalon er anestesimidler assosiert med rask induksjon. Propofol er assosiert med rask oppvåkning, men kan gi eksitasjon. Propofol har ingen analgetisk effekt. Alfaksalon har heller ingen analgetisk effekt (14). Alfaksalon er i en studie vist å gi dårligere kvalitet på oppvåkningen enn propofol (15).

I en prospektiv, multisentrisk studie med stor variasjon i hvordan tispene ble anestesert, ble perioperative risikofaktorer for valper født med keisersnitt undersøkt. Propofol var da assosiert med en positiv effekt på valpeoverlevelse ved syv dager (8). Ved bruk av propofol til induksjon og gassanestesi til vedlikehold er det funnet en andel levendefødte valper på 98-100 % ved elektive og 74-91 % ved non-elektive keisersnitt (16-19). Til sammenligning er det funnet 100 % og 89 % levendefødte valper ved henholdsvis elektive og non-elektive keisersnitt med alfaksaloninduksjon og gass til vedlikehold (17, 19). I direkte sammenligning mellom induksjon med propofol eller alfaksalon er det likevel ikke funnet signifikante forskjeller i valpeoverlevelse (17, 19, 20), men det er vist en høyere Apgar score ved induksjon med alfaksalon (17, 19). I en tidligere studie ble det ikke funnet forskjell i nevrologiske reflekser hos valpene etter induksjon med propofol eller alfaksalon (20). Det ble heller ikke funnet forskjell i tispedødelighet ved keisersnitt etter induksjon med propofol versus alfaksalon (19, 20). Dette indikerer at både propofol og alfaksalon kan brukes til induksjon ved elektive og non-elektive keisersnitt, men at alfaksalon kan være å foretrekke på grunn av høyere Apgar score hos valpene.

Barbiturater som thiopental og thiamylal er anestesimidler som gir rask induksjon, men minimal analgesi. De er svært fettløselige og krysser placenta lett. Humant er det likevel sett at barbiturater gir bedre Apgar score enn både propofol og midazolam hvis det går minst 10 minutter fra induksjon til forløsning (1). I veterinærmedisinen er derimot barbiturater assosiert med flere negative effekter. Det er funnet en valpeoverlevelse på 63,8-80 % ved bruk av barbiturater, sammenlignet med 94-96,4 % ved bruk av anestesiprotokoller uten barbiturater (18, 21). Disse resultatene baserer seg på to studier gjennomført av Mitchell et al. (1966) (21) og Funkquist et al. (1997) (18). Mitchell et al. (1966) (21) undersøkte non-elektive keisersnitt og sammenlignet alle kasus der det ble brukt barbiturater mot alle kasus der det ikke ble benyttet barbiturater. Det er derfor usikkert hvilke legemidler barbiturater ble sammenlignet med, og generell anestetisk praksis har utviklet seg siden 1966. Funkquist et al. (1997) (18) gjennomførte en prospektiv studie på non-elektive keisersnitt der de undersøkte propofol-isofluran-anestesi og sammenlignet dette med et historisk datasett hvor det ble gjennomført anestesi med enten thiopentalinduksjon eller epiduralanestesi. De fant en valpedødelighet ved 24 timer på 6 % for propofol-isofluran-anestesi, 20 % ved thiopentalinduksjon og 4 % ved epiduralanestesi. En prospektiv, multisentrisk studie som undersøkte perioperative risikofaktorer ved keisersnitt kunne ikke påvise en sammenheng mellom bruk av thiobarbiturater og økt valpedødelighet (8). Thiobarbiturater er vist å gi lavere vigør hos valpene, da de er assosiert med kull der ingen av valpene bevegde seg spontant ved fødsel, samt hemming av valpenes nevrologiske reflekser (13, 22).

Ketamin er et dissosiativt anestetikum som uten bruk av premedikasjon kan gi økt muskeltonus og muskelspasmer ved induksjon og eksitasjon ved oppvåkning. Ketamin gir analgesi og opprettholder reflekser blant annet i luftveiene. Ved bruk av ketamin alene er det derfor vanskelig å intubere. Det sympatiske nervesystemet stimuleres sentralt av ketamin, noe som gir kardiovaskulære effekter som økt hjertefrekvens, økt blodtrykk og økt hjerteminuttvolum (14). Hos drektige søyer er det vist at administrering av ketamin opprettholder eller øker blodtrykket til søya samtidig som det øker perfusjonen av uterus (23). Hos valper er det sett at ketamin gir nedsatt vigør (24), hemmer nevrologiske reflekser (13) og reduserer oddsen for at alle valpene i kullet har spontan respirasjon ved fødsel (22). Det er likevel ikke vist en statistisk signifikant sammenheng mellom bruk av ketamin og valpedødelighet (8, 13, 24).

Vedlikehold av generell anestesi

Ved keisersnitt kan tispa gis generell anestesi, eller det kan brukes en lokalanestesiteknikk. Fordeler med generell anestesi er at dette er noe mange veterinærer utfører regelmessig og det muliggjør endotrakeal intubering som igjen gir sikre og frie luftveier. I tillegg blir tispa immobilisert og avslappet i muskulaturen. Ulemper med generell anestesi er blant annet at det gir økt neonatal depresjon og beskyttende reflekser i luftveiene tapes (2).

Injeksjonsanestesi

Total intravenøs anestesi (TIVA) med alfaksalon eller propofol har blitt brukt til vedlikehold av generell anestesi i flere studier. Kontinuerlig infusjon med alfaksalon eller propofol gir lignende kardiovaskulære og respiratoriske forandringer hos tispa, deriblant betydelig hypoventilering (25). Studier hos mennesker og småfe har vist at propofol krysser placenta til tross for en viss barriereeffekt og at eliminering hos fosteret skjer tregere enn hos mordyret (1, 26, 27). Hos hund er det sett at blodkonsentrasjonen av propofol er tilnærmet lik placentakonsentrasjon over tid, noe som tyder på at det er lite retensjon av propofol i placenta (6). I en prospektiv studie av infusjon med konstant hastighet (constant rate infusion, CRI) med propofol ved elektive keisersnitt ble studien avbrutt etter to inngrep på grunn av høy mortalitet og lav Apgar score hos valpene (28). Forfatterne spør seg om en dosereduksjon kunne ført til bedre resultater, men konkluderer med at metoden ikke er å anbefale. I en prospektiv studie på elektive keisersnitt sammenlignet Vilar et al. (2018) (16) vedlikehold av anestesi med propofolboluser med sevofluraninhalasjon, og fant ikke forskjell i Apgar score mellom gruppene 60 minutter etter fødsel. En viktig svakhet ved denne studien er at tispene i sevoflurangruppen også fikk boluser av propofol etter induksjon og noen tisper i begge gruppene ble gitt fentanyl. En tredje gruppe, som ble gitt analgesi i form av lidokain epiduralt og vedlikeholdt med propofolboluser uten fentanyl, hadde valper med høyere Apgar score (16).

Alfaksalon CRI til vedlikehold av generell anestesi er sammenlignet med isofluran i en prospektiv, randomisert, blindet studie på elektive keisersnitt. Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell i valpedødelighet, men etter alfaksalon var det lenger oppvåkningstid hos tispene og lavere Apgar score etter 5 og 60 minutter hos valpene (29).

Gassanestesi

Inhalasjonsmidlene sevofluran og isofluran er hyppig brukt til vedlikehold av anestesi ved keisersnitt hos hund. Disse gassanestetikaene elimineres i all hovedsak ved ventilasjon. Både sevofluran og isofluran har uttalte doseavhengige kardiovaskulære og respiratoriske bivirkninger som kan resultere i hypotensjon og hyperkapni (30). Etter induksjon med alfaksalon eller propofol og vedlikehold med isofluran eller sevofluran, er det sett en valpeoverlevelse på 74-96 % (6, 7, 12, 18, 20). Dette kan sammenlignes med en valpeoverlevelse på92 % generelt ved keisersnitt i USA og Canada (8). I den tidligere nevnte studien til Moon (2000) som undersøkte risikofaktorer ved keisersnitt, ble det også funnet at isofluran hadde en positiv assosiasjon med valpeoverlevelse ved syv dager (8). Det kan se ut til at gassanestetikaene har en negativ effekt på valpevigør og at det resulterer i lavere Apgar score enn ved bruk av epiduralanestesi (18, 22). Enkelte studier oppgir derimot gode resultater for valpevigør ved bruk av gassanestesi når dette ikke var sammenlignet med andre protokoller (6, 7). I en annen studie ble det funnet en Apgar score på 6 ved gassanestesi og 7 ved epiduralanestesi med lidokain, uten at det var signifikant forskjell mellom gruppene (12).

Epiduralanestesi

Ved epiduralanestesi kan bruk av generelle anestetika unngås fullstendig, eller det kan brukes en lavere dose generelle anestesimidler. Føtal påvirkning av anestesimidler blir da redusert. På den annen side vil prosedyren ofte ta lenger tid og er derfor mindre egnet ved dystoki med veldig påkjent tispe og fostre. En viktig bivirkning av epiduralanestesi er hypotensjon. Ved epiduralanestesi uten generell anestesi er det sett lignende resultater for valpeoverlevelse som ved induksjon med propofol og vedlikehold med gassanestesi (18). Det ble ikke påvist en høyere valpeoverlevelse ved epiduralanestesi når tispene i tillegg fikk generell anestesi (12, 16). Epiduralanestesi uten annen anestesi er rapportert å gi bedre resultater for valpevigør enn propofol- og gassanestesi (13, 18). Når epiduralanestesi har blitt kombinert med generell anestesi og blitt sammenlignet med grupper som fikk bare generell anestesi, er det observert høyere Apgar score hos de som fikk epiduralanestesi (16), eller ingen signifikant forskjell (12). Tispas evne til å ta seg av valpene ser også ut til å være påvirket dersom det brukes epiduralanestesi. Ved epiduralanestesi med injeksjons- og gassanestesi tok det lenger tid før tispene var ambulatoriske, men man klarte ikke å påvise forskjeller i tid til gjenvinning av reflekser (16). I en retrospektiv studie ble det funnet at tisper som kun fikk premedikasjon og epiduralanestesi hadde rask oppvåkning og rask aksept av valper, men at noen av tispene ble eksiterte og måtte fjernes fra valpene (31).

Hypotensjon er en kjent bivirkning ved epiduralanestesi. Det er rapportert lavere blodtrykk og hjertefrekvens hos tisper som har fått epiduralanestesi (16) og lengre varighet av hypotensjon i forbindelse med epiduralanestesi og gassanestesi sammen (32). Tisper som har fått epiduralanestesi har hatt et redusert behov for intraoperativ analgesi, og et signifikant lavere behov for gassanestesi (16, 33).

Diskusjon

Valg av anestesiprotokoll avhenger av grad av påkjenning hos tispe og valper, tilgjengelig utstyr, erfaring med ulike teknikker og personell tilgjengelig. Disse faktorene vil variere mellom klinikker. Siden keisersnitt er akuttpraksis hvor tidsfaktoren er avgjørende, vil hva som regnes som forsvarlig praksis være påvirket av hvor langt det eventuelt er til mer kompetent hjelp.

Bruk av premedikasjon må vurderes for hvert enkelt tilfelle. Ved aggressive eller svært urolige tisper, kan det som nevnt være nødvendig å premedisinere for å få lagt venekateter og indusert anestesi. I tillegg kan høyt stressnivå hos tispa gjøre at det kreves høye doser anestesimidler, og bruk av premedikasjon kan redusere denne dosen. Hvilke legemidler som skal velges er også noe som må vurderes.

a2-agonister har flere uheldige bieffekter og det er sett at de gir påkjenning hos fostrene hos andre arter. I studier på hund er det også rapportert en sammenheng mellom bruk av xylazin og økt valpedødelighet (8). Likevel er det ved elektive keisersnitt sett lav valpedødelighet ved bruk av medetomidin (7) og deksmedetomidin (6). Studien til De Cramer et al. (2017) (7) viste god valpeoverlevelse og Apgar score ved bruk av medetomidin intravenøst som premedikasjon i en dose på 7 µg/kg. Det er teoretisert at bruk av medetomidin eller deksmedetomidin gjør at induksjonsdosen med propofol kan reduseres betydelig og derfor i sum gi en positiv effekt på fostrene (6, 7). En fordel med a2-agonister er at effekten kan reverseres. Ved akutte keisersnitt kan a2-agonistene likevel ha en større negativ påvirkning på valper som allerede er påkjente, og hvor en reduksjon i placentaperfusjon lettere vil gi hypoksemi hos valpene. Det finnes ingen prospektive studier som undersøker bruken av a2-agonister ved non-elektive keisersnitt.

Opioider kan være et godt alternativ ved behov for lett sedasjon og analgesi ved keisersnitt da de gir få kardiovaskulære bivirkninger (9). En fordel med opioider er at effekten kan reverseres hos valpene. Mange studier bruker ulike opioider som en del av anestesiprotokollen, men det er ikke gjennomført prospektive, kliniske, randomiserte studier som sammenligner utfall av keisersnitt med og uten administrering av opioider.

For fenotiaziner, som acepromazin, er det ikke påvist en sammenheng med økt valpedødelighet på elektive og non-elektive keisersnitt (8, 10). Det er likevel med dagens tilgjengelige studier for lite grunnlag til å regne fenotiaziner som trygge. Det kreves ytterligere studier særlig på non-elektive keisersnitt slik at effekten på påkjente tisper og valper blir evaluert. Dette er spesielt interessant på grunn av de potensielle bivirkningene ved bruk av acepromazin, og at effekten ikke kan reverseres hos valpene.

Dersom utstyr og kompetanse er tilgjengelig er det hensiktsmessig å benytte en protokoll med injeksjonsanestesi til induksjon og gassanestesi til vedlikehold. Det ser ut til at alfaksalon kan være å foretrekke foran propofol for induksjon, da dette gir høyere Apgar score hos valpene. Dette er særlig aktuelt ved akutte keisersnitt (17, 19). Propofol regnes likevel fortsatt som et akseptabelt alternativ, også fordi det ikke er funnet noen signifikant forskjell i valpedødelighet sammenlignet med ved bruk av alfaksalon (17, 19, 20). På grunn av negative effekter på valperelaterte faktorer kan det sannsynligvis være fordelaktig å unngå ketamin og barbiturater til induksjon (13, 18, 21, 22, 24).

Epiduralanestesi kan brukes i tillegg til gassanestesi for å redusere mengden generelle anestesimidler. Dette er vist å gi en like god valpeoverlevelse og like god eller bedre Apgar score enn ved bruk av propofol og gassanestesi alene (12, 16). Hvis teknikken ikke mestres godt kan det likevel være negativt å benytte epiduralanestesi på grunn av økt tidsforbruk. Ved bruk av epiduralanestesi er det særlig viktig å overvåke tispas blodtrykk og forhindre hypotensjon. Dette gjenspeiles i resultatene fra flere studier som viser økt forekomst av hypotensjon ved bruk av epiduralanestesi (16) og økt varighet av hypotensjon (32).

Lokalanestesi kan også gis som infiltrasjon i snittlinjen, men det er ingen publiserte studier som spesifikt undersøker bruken av infiltrasjonsanestesi alene eller i kombinasjon med generell anestesi ved keisersnitt hos hund. Det kan likevel antas at infiltrasjonsanestesi i hensiktsmessige doser vil være positivt, da det kan bidra til å redusere behovet for generelle anestesimidler.

Epiduralanestesi kan også brukes alene uten generell anestesi. Dette har vist gode effekter på valpeoverlevelse og -vigør (13, 18).Ved bruk av epiduralanestesi alene vil det være nødvendig å fysisk immobilisere tispa hvilket kan medføre økt stress, økt katekolaminutskillelse og redusert perfusjon av uterus (2). Det blir heller ikke etablert en fri og sikker luftvei hos tispa. For å minimere stresset hos tispa kan det da være aktuelt å benytte sedasjon. Valg av sedasjonsmiddel må vurderes nøye og de samme forholdenegjelder som ved valg av premedikasjon. Før operasjonen starter må god nok effekt av epiduralanestesien sikres. Det er viktig å sørge for god oksygenering av tispa og valpene underveis, og monitorere blodtrykk og hjertefrekvens.

Dersom bruk av epiduralanestesi ikke beherskes, og det ikke finnes kompetanse eller utstyr til å gjennomføre gassanestesi, er intravenøs anestesi et alternativ. Også ved intravenøs anestesi er en fri og sikker luftvei i form av endotrakeal intubering viktig. Det bør gis ekstra oksygen, og det er viktig å være forberedt på å overtrykksventilere for eksempel med en resusciteringsbag om nødvendig. Dette er også i tråd med Association of Veterinary Anaesthetists sine minimumskrav fra 2008 ved generell anestesi av hund (34). Ren injeksjonsanestesi bør likevel ikke være førstevalg ved keisersnitt hos hund da det er sett at det kan ha uheldige effekter for en rekke forhold hos tispe og valper sammenlignet med gassanestesi. Det kan se ut til at alfaksalon bør velges fremfor propofol når det gis som kontinuerlig infusjon (28, 29).

Konklusjon

Hvilken anestesiprotokoll som er best ved keisersnitt hos hund, vil være avhengig av flere faktorer, som hvilket utstyr og personale man har tilgjengelig, og hvorvidt keisersnittet er elektivt eller non-elektivt. Det finnes flere akseptable anestesiprotokoller for bruk ved keisersnitt hos hund. Protokoller med propofol- eller alfaksaloninduksjon og vedlikehold med gassanestesi har vist gode resultater for valpeoverlevelse og valpevigør. Alfaksalon er trolig det beste alternativet som induksjonsmiddel med hensyn til valpevigør. Epiduralanestesi i kombinasjon med gassanestesi har også gitt gode resultater for valperelaterte faktorer. Da epiduralanestesi medfører kardiovaskulære bivirkninger hos tispa, bør det unngås ved dystoki der pasientene presenterer med hypotensjon og/eller hypovolemi.

Hvilket utstyr som er tilgjengelig vil variere under forskjellige praksisforhold. Dersom det ikke er tilgjengelig nødvendig utstyr eller kompetanse for å gjennomføre gassanestesi, vil epiduralanestesi være det beste alternativet. Da det i mange tilfeller vil være vanskelig og kontraindisert å utføre dette på en våken tispe, vil det som regel være behov for sedasjon eller injeksjonsanestesi i tillegg. Det er gjort få gode studier på bruk av alfaksalon og propofol til vedlikehold av anestesi ved keisersnitt, og det er derfor vanskelig å komme med klare anbefalinger om dette. Injeksjonsanestesi med ketamin og barbiturater bør derimot trolig unngås. Ved bruk av sedasjon bør det brukes legemidler som kan reverseres, som opioider eller a2-agonister. Deksmedetomidin og medetomidin kan trolig benyttes, men xylazin bør trolig unngås. Fenotiaziner og benzodiazepiner bør antakelig også unngås. Flere studier bør gjøres før opioider og a2-agonister trygt kan anbefales til bruk ved keisersnitt hos hund.

Sammendrag

Kunnskap om anestesi ved keisersnitt hos hund er viktig da keisersnitt ofte er en akutt prosedyre hvor tispe og valper kan være påkjente, tispas fysiologi er forandret, og legemidler krysser placenta og kan påvirke valpene negativt. I tillegg har tispa og de ufødte valpene stor økonomisk og emosjonell verdi for oppdretteren og komplikasjoner kan føre til konflikter mellom oppdretter og veterinær. I denne oversiktsartikkelen er det gjennomgått studier som omhandler anestesi ved keisersnitt hos hund. Litteratursøket er gjort i søkemotoren PubMed, og det er brukt søkeordene ‘dog’ + ‘caesarean/cesarean’ og ‘bitch’ + ‘caesarean/cesarean’. Det ble til slutt inkludert 22 artikler.

Ved gjennomgang av tilgjengelig litteratur er det funnet at gassanestesi gir gode resultater ved keisersnitt, og det er sett at alfaksaloninduksjon gir bedre Apgar score hos valpene enn propofol. Epiduralanestesi kan brukes alene eller i kombinasjon med generell anestesi, og har gitt gode resultater på valpevigør og -overlevelse. Derimot er det rapportert uheldige kardiovaskulære effekter hos tispa. Hvis gassanestesi ikke er et alternativ, kan det benyttes injeksjonsanestesi. Alfaksalon er sannsynligvis å foretrekke framfor propofol, mens ketamin og barbiturater bør trolig unngås. Hvis det skal benyttes premedikasjon er det vanskelig å komme med klare anbefalinger, da det er gjort få gode studier på dette. Opioider er trolig et godt alternativ, og medetomidin og deksmedetomidin har gitt gode resultater ved studier på elektive keisersnitt hos hund, men ikke på andre dyrearter. Xylazin, fenotiaziner og benzodiazepiner bør trolig unngås.

Summary

Caesarean section is a common surgical procedure in the bitch, and the need for knowledge regarding this surgery has become increasingly important. It is important to take into consideration the state of the bitch and puppies, in addition to the numerous physiological changes in the parturient patient. The aims of this review article were to assess available studies on canine caesarean sections and determine the best anaesthetic protocol for this procedure. The search engine PubMed was used for searching literature, and the key words used were ‘dog’ + ‘caesarean’/’cesarean’ and ‘bitch’ + ‘caesarean/cesarean’. A total of 22 studies were included.

Gas anaesthesia appears to yield good results when used for caesarean sections, and the use of alfaxalone for induction has resulted in higher Apgar scores than propofol. Epidural anaesthesia with or without gas anaesthesia has been associated with positive outcomes for puppy vigour and survival, however, it is also associated with cardiovascular side effects in the bitch. Total intravenous anaesthesia can be used when gas anaesthesia is not available. Alfaxalone is likely preferable to propofol whereas ketamine and barbiturates should probably be avoided. Further studies are needed to investigate the safety of premedication for caesarean section. Opioids are likely a viable option. There have been acceptable results in studies using medetomidine and dexmedetomidine for caesarean sections in the dog, but on the contrary, they have shown poor results in other species. The use of xylazine, benzodiazepines and phenothiazines should probably be avoided.

Etterskrift

Det rettes en spesiell takk til de ansatte ved Universitetsbiblioteket Veterinærbygningen for hjelp med å fremskaffe artikler og hjelp med EndNote.

Referanser

 1. Claude A, Meyer RE. Anaesthesia for Caesarean section and for the pregnant patient. I: Duke-Novakovski T, de Vries M, Seymour C, eds. BSAVA manual of canine and feline anaesthesia and analgesia. 3rd ed. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association, 2016:366-75.

 2. Tranquilli WJ, Thurmon JC, Grimm KA, eds. Lumb & Jones’ veterinary anesthesia and analgesia. 4th ed. Ames, Iowa: Blackwell, 2007.

 3. Sakamoto H, Kirihara H, Fujiki M, Miura N, Misumi K. The effects of medetomidine on maternal and fetal cardiovascular and pulmonary function, intrauterine pressure and uterine blood flow in pregnant goats. Exp Anim 1997;46:67-73.

 4. Perez R, Sepulveda L, SantaMaria A. Xylazine administration to pregnant sheep: effects on maternal and fetal cardiovascular function, pH and blood gases. Acta Vet Scand Suppl 1991;87:181-3.

 5. Jedruch J, Gajewski Z, Ratajska-Michalczak K. Uterine motor responses to an alpha 2-adrenergic agonist medetomidine hydrochloride in the bitches during the end of gestation and the post-partum period. Acta Vet Scand Suppl 1989;85:129-34.

 6. Groppetti D, Di Cesare F, Pecile A, Cagnardi P, Merlanti R, D’Urso ES et al. Maternal and neonatal wellbeing during elective C-section induced with a combination of propofol and dexmedetomidine. How effective is the placental barrier in dogs? Theriogenology 2019;129:90-8.

 7. De Cramer KGM, Joubert KE, Nöthling JO. Puppy survival and vigor associated with the use of low dose medetomidine premedication, propofol induction and maintenance of anesthesia using sevoflurane gas-inhalation for cesarean section in the bitch. Theriogenology 2017;96:10-5.

 8. Moon PF, Erb HN, Ludders JW, Gleed RD, Pascoe PJ. Perioperative risk factors for puppies delivered by cesarean section in the United States and Canada. J Am Anim Hosp Assoc 2000;36:359-68.

 9. Murrell JC. Pre-anaesthetic medication and sedation. I: Duke-Novakovski T, de Vries M, Seymour C, eds. BSAVA manual of canine and feline anaesthesia and analgesia. 3rd ed. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association, 2016:170-89.

 10. Gupta BN, Moore JA, Conner GH. The use of promazine hydrochloride in cesarean section in the dog. Lab Anim Care 1970;20:474-6.

 11. Schmidt K, Feng C, Wu T, Duke-Novakovski T. Influence of maternal, anesthetic, and surgical factors on neonatal survival after emergency cesarean section in 78 dogs: a retrospective study (2002 to 2020). Can Vet J 2021;62:961-8.

 12. Romagnoli N, Barbarossa A, Cunto M, Ballotta G, Zambelli D, Armorini S et al. Evaluation of methadone concentrations in bitches and in umbilical cords after epidural or systemic administration for caesarean section: a randomized trial. Vet Anaesth Analg 2019;46:375-83.

 13. Luna SP, Cassu RN, Castro GB, Teixeira Neto FJ, Silva Júnior JR, Lopes MD. Effects of four anaesthetic protocols on the neurological and cardiorespiratory variables of puppies born by caesarean section. Vet Rec 2004;154:387-9.

 14. Kästner SBR. Injectable anaesthetics. I: Duke-Novakovski T, de Vries M, Seymour C, eds. BSAVA manual of canine and feline anaesthesia and analgesia. 3rd ed. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association, 2016:190-206.

 15. Jiménez CP, Mathis A, Mora SS, Brodbelt D, Alibhai H. Evaluation of the quality of the recovery after administration of propofol or alfaxalone for induction of anaesthesia in dogs anaesthetized for magnetic resonance imaging. Vet Anaesth Analg 2012;39:151-9.

 16. Vilar JM, Batista M, Pérez R, Zagorskaia A, Jouanisson E, Díaz-Bertrana L et al. Comparison of 3 anesthetic protocols for the elective cesarean-section in the dog: effects on the bitch and the newborn puppies. Anim Reprod Sci 2018;190:53-62.

 17. Melandri M, Alonge S, Peric T, Bolis B, Veronesi MC. Effects of alfaxalone or propofol on giant-breed dog neonates viability during elective caesarean sections. Animals (Basel) 2019;9:962.

 18. Funkquist PM, Nyman GC, Löfgren AJ, Fahlbrink EM. Use of propofol-isoflurane as an anesthetic regimen for cesarean section in dogs. J Am Vet Med Assoc 1997;211:313-7.

 19. Doebeli A, Michel E, Bettschart R, Hartnack S, Reichler IM. Apgar score after induction of anesthesia for canine cesarean section with alfaxalone versus propofol. Theriogenology 2013;80:850-4.

 20. Metcalfe S, Hulands-Nave A, Bell M, Kidd C, Pasloske K, O’Hagan B et al. Multicentre, randomised clinical trial evaluating the efficacy and safety of alfaxalone administered to bitches for induction of anaesthesia prior to caesarean section. Aust Vet J 2014;92:333-8.

 21. Mitchell B. Anaesthesia for caesarean section and factors influencing mortality rates of bitches and puppies. Vet Rec 1966;79:252-7.

 22. Moon-Massat PF, Erb HN. Perioperative factors associated with puppy vigor after delivery by cesarean section. J Am Anim Hosp Assoc 2002;38:90-6.

 23. Levinson G, Shnider SM, Gildea JE, DeLorimier AA. Maternal and foetal cardiovascular and acid-base changes during ketamine anaesthesia in pregnant ewes. Br J Anaesth 1973;45:1111-5.

 24. Navarro JA, Friedman JR. A clinical evaluation of xylazine and ketamine HCL for cesarean section in the dog. Vet Med Small Anim Clin 1975;70:1075-9.

 25. Ambros B, Duke-Novakovski T, Pasloske KS. Comparison of the anesthetic efficacy and cardiopulmonary effects of continuous rate infusions of alfaxalone-2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin and propofol in dogs. Am J Vet Res 2008;69:1391-8.

 26. Andaluz A, Tusell J, Trasserres O, Cristòfol C, Capece BP, Arboix M et al. Transplacental transfer of propofol in pregnant ewes. Vet J 2003;166:198-204.

 27. Gin T, Yau G, Jong W, Tan P, Leung RK, Chan K. Disposition of propofol at caesarean section and in the postpartum period. Br J Anaesth 1991;67:49-53.

 28. Conde Ruiz C, Rosset E, Portier K. Poor Apgar score and high mortality in puppies born by caesarean section from bitches anaesthetized with a propofol constant rate infusion. Vet Anaesth Analg 2017;44:692-3.

 29. Conde Ruiz C, Del Carro AP, Rosset E, Guyot E, Maroiller L, Buff S et al. Alfaxalone for total intravenous anaesthesia in bitches undergoing elective caesarean section and its effects on puppies: a randomized clinical trial. Vet Anaesth Analg 2016;43:281-90.

 30. Pang DSJ. Inhalant anaesthetic agents. I: Duke-Novakovski T, de Vries M, Seymour C, eds. BSAVA manual of canine and feline anaesthesia and analgesia. 3rd ed. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association, 2016:207-13.

 31. Evers WH. Epidural anesthesia in the dog: a review of 224 cases with emphasis on cesarean section. Vet Med Small Anim Clin 1968;63:1121-4.

 32. Martin-Flores M, Moy-Trigilio KE, Campoy L, Gleed RD. Retrospective study on the use of lumbosacral epidural analgesia during caesarean section surgery in 182 dogs: impact on blood pressure, analgesic use and delays. Vet Rec 2021;188:e134.

 33. Martin-Flores M, Anderson JC, Sakai DM, Campoy L, Cheong SH, Romano M et al. A retrospective analysis of the epidural use of bupivacaine 0.0625-0.125% with opioids in bitches undergoing cesarean section. Can Vet J 2019;60:1349-52.

 34. Association of Veterinary Anaesthetists (AVA). Recommended requirements when performing general anaesthesia of dogs, cats and horses. https://ava.eu.com/wp-content/uploads/2015/10/AVA-RECOMMENDED-REQUIREMENTS-ENG.pdf (20.7.2022).