Fagaktuelt
Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser

Melanom hos oppdrettslaks
(Salmo salar L.)

Helene Wisløff

veterinærpatolog, Pharmaq Analytiq

Eirin Ottesen

fiskehelsebiolog, Val FoU AS.

Figur 1.  Laks med svart utvekst på gjellelokk.

Foto: Eirin Ottesen

Pharmaq Analytiq mottok i oktober 2022 formalinfikserte prøver fra gjellelokk fra en 4,8 kg stor laks fra et oppdrettsanlegg i Trøndelag. Det ble observert en svartpigmentert uregelmessig utvekst på gjellelokket, figur 1 og 2. Utveksten hadde utspring i huden på utsiden av gjellelokket, hadde fast geléaktig konsistens og farget ikke av når den ble tatt på.

Bortsett fra utveksten på gjellelokket var det ingenting annet å bemerke på fisken. Det så ikke ut som den var preget av svulsten, og den skilte seg ikke ut fra resten av fisken på lokaliteten med tanke på størrelse, kondisjon og lyter. Dette var et tilfeldig funn, og det er ikke rapportert om andre lignende tilfeller i anlegget.

Histologisk undersøkelse av de innsendte prøvene viste at de bestod av gjellelokk med dårlig avgrenset, ikke innkapslet svulstvev, figur 3. Det var proliferasjon av spindelformede pigmenterte celler som vokste i kryssende drag adskilt av sparsomme mengder med bindevev og blodkar, figur 4. Mengden pigment i tumorcellene varierte betydelig. Det var multifokale ulcererte områder i hudoverflaten, og multifokal infiltrasjon av overveiende mononukleære celler og rester av beinvev fra gjellelokket i svulstvevet. Svulstvevet vokste infiltrativt inn i omkringliggende bindevev.

Melanomer er svulster utgått fra melanocytter, og denne svulsttypen forekommer sporadisk på vill og oppdrettet laksefisk. Årsaken til utviklingen av melanomer hos laksefisk er ukjent, men som hos mennesker kan eksponering for UV-stråling ha betydning. Melanomer oppstår oftest i huden og kan vokse infiltrativt inn i underliggende muskulatur. Forekomst av melanomer hos laksefisk og kunnskap om hvor ofte de metastaserer er ukjent. I en «ad-hoc» studie av 1606 oppdrettslaks i Tasmania fant man melanomer i to fisk (1). Det ble slaktet totalt 67 674 fisk fra samme merd som den affiserte fisken, og det ble ikke observert lignende forandringer hos flere fisk. Melanomer hos oppdrettslaks virker dermed å forekomme relativt sjelden.

Figur 2. Nærbilde av svart utvekst på gjellelokk.

Foto: Eirin Ottesen

Figur 3.  Histologisk snitt fra gjellelokk fra laks. Pigmentert svulstvev (S) med rester av beinvev (pil) og ulcerert overflate (pilhode).

Foto: Helene Wisløff

Figur 4.  Histologisk snitt av svulstvevet viser pigmenterte spolformede celler som vokser i kryssende drag. Bar = 300 µm.

Foto: Helene Wisløff

Referanse:

  1. Munday BL, Su X, Harshbarger JC. A survey of product defects in Tasmanian Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture 1998;169:297-302