Leder

Vel møtt i 2023!

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift

Utviklingen i veterinærfaget, rammebetingelser i samfunnet, egen økonomi og menneskelig kontakt, faglig og sosialt, er kjernen i den enkelte veterinærs hverdag. Disse forholdene preger derfor årets siste utgave av tidsskriftet med titler som «Pensjon for selvstendig næringsdrivende», «Morgendagens hundeavl» og «Vellukka årsmøtehelg i Vestenfjeldske veterinærforeining.»

Pensjon angår oss alle fordi det handler om vår fremtid. Bevisstgjøring om betydningen pensjonen har, både for selvstendig næringsdrivende og ansatte, er en kontinuerlig oppgave. Derfor setter tidsskriftet søkelyset på dette gjennom flere artikler om temaet. Mange veterinærer er selvstendig næringsdrivende. Selvstendig næringsdrivende har egne regler for pensjonssparing, og fra 2023 blir reglene gunstigere enn tidligere. Mulighetene som finnes, er omtalt i denne utgaven.

Utviklingen i veterinærfaget og samfunnet generelt påvirker veterinærhverdagen kontinuerlig. Et eksempel på dette er fagartikkelen om anestesi ved keisersnitt hos hund. Her slås det fast at for å oppnå et godt resultat er det viktig å bruke en hensiktsmessig anestesiprotokoll. Artikkelen omhandler ulike legemidler til anestesi ved keisersnitt hos hund, og har praktiske, evidensbaserte anbefalinger.

Hundeavl er et tema som opptar mange. Dommen som nylig er avsagt i Borgarting lagmannsrett om avl på cavalier king charles spaniel er kort omtalt. Veterinærenes rolle i morgendagens hundeavl er drøftet i et eget innlegg. Utviklingen viser at ny forskning og ny teknologi påvirker veterinærmedisinen. Ny kunnskap betyr at nye arbeidsmetoder og prosedyrer kan brukes til dyrenes beste.

Møteplasser og opplegg som er tilpasset veterinærenes behov og utfordringer er viktig. Oppsummeringene fra årsmøtehelgen i Vestenfjeldske veterinærforening og Representantskapsmøtet i Veterinærforeningen viser at møter med faglig og sosialt innhold har stor verdi. Slike møter skaper trygghet. Trygghet handler i stor grad om god kommunikasjon i fellesskap.

Et årsskifte gjør det naturlig å tenke bakover på det som har vært, og fremover på det som kommer. Mye tyder på at kombinasjonen av utvikling i veterinær kompetanse, økonomi og det sosiale aspektet ved arbeids- og privatliv vil bli minst like viktig for veterinærer som før.

Vel møtt i året som kommer.