Nyheter

Veterinærer i media

Dom fra lagmannsretten om avl på cavalier king charles spaniel kan bli anket

Saken som er behandlet i Lagmannsretten handler om avl på hunderasene cavalier king charles spaniel og engelsk bulldogg.

Norsk Kennel Klub vurderer å anke Borgarting lagmannsretts dom om at avl på cavalier king charles spaniel skjer i strid med dyrevelferdsloven.

Partene i saken var Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb og Norsk Bulldogklubb og seks oppdrettere som var saksøkt av Dyrebeskyttelsen Norge, melder NTB.

Borgarting lagmannsrett delvis opprettholder og delvis frifinner partene som i Oslo tingrett ble dømt. Tingretten forbød oppdrett av begge hunderasene engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel etter at den hadde slått fast at oppdrettet, slik det foregår i dag, skjer i strid med dyrevernloven.

I lagmannsrettens dom slås det fast at videre oppdrett av rasen cavalier king charles spaniel etter dagens praksis, vil være i strid med dyrevelferdsloven. Dommen frifinner imidlertid Kennelklubben, Norsk Bulldogklubb og tre av oppdretterne for brudd på dyrevelferdsloven når det gjelder avl av engelsk bulldogg, står det i pressemeldingen fra NTB.

Norsk Kennel Klub (NKK) skriver i en pressemelding at de er glade for lagmannsrettens frifinnelse av alle forhold som gjelder rasen engelsk bulldogg, men leder Tom Øystein Martinsen mener dommen skaper mye usikkerhet og uklarhet.

– Er det bare de tre domfelte oppdretterne som forbys å avle, eller gjelder det alle som eier en variant av slik hund, spør Martinsen.

– Derfor anker vi trolig dommen til Høyesterett. Vi må selvfølgelig lese den grundig først, men selve prinsippet er svært viktig, og krever en avklaring på høyeste hold, sier Martinsen.

I dommen om oppdrett av rasen cavalier king charles spaniel heter det blant annet at oppdrett av denne rasen ikke kan forsvares.

– Hensynet til å bevare rasen med slike karakteristiske eksteriøre trekk som den har i dag, eller estetiske hensyn, kan etter lagmannsrettens syn ikke forsvare avl med nevnte risiko for aktuelle helsemessige konsekvenser, skriver lagmannsretten.

– Heller ikke hensynet til virksomheten for de ankende parter, eller de mer følelsesmessige sidene av denne knyttet til affiniteten for rasen, kan oppveie for den risikoen for lidelser som cavalieren utsettes for ved avl, står det videre.

Borgarting lagmannsrett frifinner imidlertid Kennelklubben, Norsk Bulldogklubb og tre av oppdretterne for brudd på dyrevelferdsloven. Domstolen finner det ikke bevist at avl på denne rasen skjer i strid med loven, eller at videre avl vekker det som omtales som allmenne etiske reaksjoner, skriver NTB.

Lagmannsretten peker på at det har vært gode grunner å få en rettslig avklaring på de aktuelle spørsmålene i saken. Derfor er ingen av partene dømt til å betale sakskostnader i forbindelse med søksmålet, men alle må bære sine egne kostnader.

Dommen fra lagmannsretten var enstemmig.

Kilder: Avisen Hadeland/NTB, 18. november 2022