Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene

Bli med på Klauvas år!

Redigert av
Vibeke Tømmerberg

Foto: Caroline Roka, Animalia

«Klauvas år» er en informasjons- og opplysningskampanje ledet av Lina Ahlén og Åse Margrethe Sogstad ved Animalia. Målet er å øke kunnskapen om klauv og klauvhelse hos bønder, veterinærer, rådgivere og klauvskjærere, samt stoppe den raske spredningen av den smittsomme klauvsykdommen digital dermatitt.

Planlagte aktiviteter inkluderer kurser, webinar, foredrag, artikkelskriving, podkasts, deltakelse på arrangementer, nettverksdannelse +++. Vi samarbeider med organisasjoner som TINE SA, Q-meieriet, Geno, Tyr, NMBU, Norsk klauvskjærerlag, Nortura og KLF.

Hvis dere er interessert i at vi arrangerer kurs/foredrag/møteserier eller lignende, ikke nøl med å ta kontakt: lina.ahlen@animalia.no og ase.sogstad@animalia.no

Vi har også startet en Facebook-gruppe som heter «Klauvas år 2023/2024» som skal fungere som en plattform hvor vi kan utveksle erfaringer, gi hverandre gode ideer og tips, og komme med faglige innlegg. Bli med du også!

For mer informasjon gå in på: https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/klauvas-ar/

Kurset for DVP-veterinærer – Modul 3 Fjørfe er nå klar!

Kurset for DVP-veterinærer – Modul 3 Fjørfe er nå klar!

Kurset er tredelt. Modul 1 er en innføring i de ulike dyrevelferdsprogrammene og veterinærens rolle. Modul 2 handler om veiledningsmetodikk og kommunikasjon. Disse to modulene ble lansert i 2022 og er felles for alle dyreslag. Nå er endelig den artsspesifikke Modul 3 Fjørfe på plass. Der tar vi for oss dyrevelferd, atferd, behov og dyrehelse hos slaktekylling, høns og kalkun.

Det vil fra 1.1.2024 være krav om at alle helseovervåkingsveterinærer som skal gjennomføre helseovervåkingsbesøk i fjørfebesetninger innen da har gjennomført hele kurset. Har du gjennomført modulene 1 og 2 fra før, så gjenstår kun den artsspesifikke delen. Godt kurs!

Nytt om og for SPF-besetninger

Andelen SPF-gris i Norge øker raskt for tiden. Mange besetninger konverterer og allerede i løpet av neste år skal alle foredlingsbesetningene ha konvertert. I 2030 kan vi forvente at de aller fleste grisene har SPF-status. Dette vil fremme både dyrevelferd og dyrehelse. For å sikre dette kreves det også reguleringer. Nye regler er vedtatt og presenteres her.

Nå er det 121 smågrisselgende besetninger i Norge som har SPF-griser. Slaktegrisbesetningene har vi ikke oversikten over. Av de smågrisselgende besetningene har 20 registrert at de er i konverteringsfasen og det er godt mulig at tallet egentlig er høyere siden hver produsent selv må registrere dette i Helsegrissystemet. Av de 121 besetningene har 101 besetninger gjennomført prøveuttakene som kreves etter innsett av SPF-griser og er endelig godkjente SPF-besetninger. Produksjonen av SPF-griser stiger og i 2022 kom 31 % av de slaktede purkene fra SPF-besetninger.

Av de 70 avlsbesetningene er det nå 30 besetninger som har godkjent SPF-status og to som er i konverteringsfasen. Ytterligere sju avlsbesetninger planlegger første grising med SPF i 2023. Resten av foredlingsbesetningene vil konvertere i 2024. Deretter skal formeringsbesetningene følge etter i årene som kommer.

Kriteriene for valg av griser til testing er følgende:

Prioritet

Agens

Alder

1

Actinobacillus pleuropneumoniae 

Brachyspira hyodysenteriae 

Pasteurella multocida-toksin 

4 til 6 måneder

2

Actinobacillus pleuropneumoniae 

Brachyspira hyodysenteriae 

Pasteurella multocida-toksin 

> 6 måneder

8 uker til 6 måneder

8 uker til 6 måneder

3

Actinobacillus pleuropneumoniae 

Brachyspira hyodysenteriae 

Pasteurella multocida-toksin 

Yngste griser eldre enn 6 måneder

Endrede og nye testingsregler

Etter at testingsregimet for SPF-besetninger har vært gjennomført noen år, har det gitt erfaringer som viser at det er behov for noen endringer. Det vil forhåpentligvis gjøre gjennomføringen av testing enklere. Det er viktig å huske at det alltid vil være dyreeiers ansvar at prøver tas ut i tide. Helsegrissystemet sender ut varslinger på e-post og sms fra 30 dager før fristen går ut. Veterinæren må registrere at det er tatt ut prøver i besetningen umiddelbart etter at jobben er gjort. Da slipper man problemer med statusen i etterkant. Dersom prøver ikke tas ut til fristen, vil det kreves to prøveuttak med to til fire måneders mellomrom før godkjent status reetableres.

Valg av dyr til testing

Siden hver produsent har sitt eget driftsopplegg har det vist seg vanskelig å ta ut prøver av griser i den optimale aldersgruppen, som gjelder for de forskjellige SPF-sjukdommene. Anbefalingene har frem til nå fulgt det optimale og ikke nødvendigvis det som er mulig i besetningen. Nå er det satt opp en prioriteringsliste for utvalg av griser til testing.

Generelt gjelder det at alle testede griser skal ha vært mer enn åtte uker i besetningen og er eldre enn åtte uker gamle.

Videre endres kravet for prøvetaking etter sanering til at første prøveuttak kan gjennomføres tidligst fem måneder etter første innsett av SPF-griser i besetningen. Som beskrevet over skal grisene ha vært minst åtte uker i besetningen. Andre prøveuttak skal ideelt sett gjennomføres tre måneder etter det første, men det er åpent for uttak to til fire måneder etter det første prøveuttaket for at testing skal være gyldig.

Testing i purkeringer

Det er satt opp et eget regime for purkeringene. Her vil alltid SPF-statusen gjelde for navet og alle satellitter i samme purkering. Det betyr at dersom det påvises en av SPF-sjukdommene hos en av purkeringens medlemmer, mister hele ringen status som SPF.

Som hovedregel skal alle prøver tas ut i navet. I satellittene skal det bare tas ut prøver dersom det oppstår klinisk mistanke om en SPF-sjukdom. Da kreves det uttak av minst 30 prøver for den aktuelle sjukdommen så raskt som mulig. Inntil prøvesvar foreligger skal avlspurker ikke transporteres mellom navet eller satellitten og de andre medlemmene av purkeringen.

I konverteringsfasen skal det i navet tas ut to sett med prøver med to til fire måneders mellomrom, som i andre besetninger. Til forskjell fra andre besetninger skal det tas ut minst 60 prøver for hver sjukdom. Når konverteringsfasens to uttak er gjennomført, oppnår purkeringen godkjent SPF-status. Når SPF-statusen er etablert, skal det gjennomføres testing minst en gang i året med 60 prøver for hver sjukdom.

Nytt for avlsbesetninger

Kravene for foredlingsbesetninger og formeringsbesetninger skilles med tanke på antall prøver. Foredlingsbesetningene må ta minst 30 prøver for hvert agens fremover.

Hva må man som veterinær passe på når man tar ut prøver?

Som veterinær er det viktig at du dokumenterer at du har tatt ut prøver i SPF-besetningen i Helsegrissystemet med en gang du er ferdig for å være sikker på at godkjenningen i besetningen ikke løper ut. Du skal bare føre opp datoen i første omgang. Når resultatet for prøvene kommer i retur, skal det påføres laboratoriereferanse og prøveresultat. Det er viktig at du tar en gjennomgang i besetningen og ser etter tegn etter skabb også. Dette dokumenteres også med en prøvedato, men uten laboratoriereferanse.

For mer informasjon https://animalia.no/spf

11 000 produsenter har gjennomført veterinærbesøket i DVP storfe

Ei samla næring lanserte i januar 2022 et dyrevelferdsprogram for storfe. Nå er alle storfeprodusenter med mer enn ti dyr innrullert i programmet, og de fleste har gjennomført sitt første veterinærbesøk.

Det var i overkant av 11 500 produsenter som hadde flere enn 10 storfe på forrige høsttelledato, og alle er nå innrullert i dyrevelferdsprogrammet (DVP storfe). Hele 95,4 prosent av disse har gjennomført sitt første besøk. De som var først ute er allerede i gang med andre runde. Gjennomføringsgraden er høy i alle landets fylker og varierer mellom 94,6 prosent og 100 prosent.

DVP storfe har et svært stort omfang sammenlignet med de andre dyrevelferdsprogrammene. Det er ingen tvil om at det er lagt inn en stor innsats fra både produsenter, veterinærer, varemottakere, faglag og andre involverte for å innføre dyrevelferdsprogrammet.

Nyttige resultater

Totalt 530 veterinærer har gjennomført DVP-besøk hos cirka 11 000 produsenter siden januar 2022. Dette gir oss et godt datagrunnlag for å vurdere dyrevelferden i norske storfehold; både hva som er positivt og hvor det er rom for forbedring. Tilbakemeldinger fra veterinærer rundt om i landet har også gitt oss bedre innsikt i de praktiske utfordringene rundt å tolke dagens lovverk. Dette er erfaringer næringa tar med seg i dialogen med blant annet Mattilsynet.

Ekstra innsats for god dyrevelferd

Det er registrert at det er gjennomført ekstra tiltak for god dyrevelferd hos 87 prosent av produsentene som har hatt DVP-besøk. Dette er veldig positivt. Det tyder på at landets storfeprodusenter er opptatt av dyras velferd, og de legger ofte inn litt ekstra innsats for at dyra skal ha det bra. De hyppigst registrerte ekstratiltakene for god dyrevelferd er illustrert i figur 1. Resultatene bør ses i sammenheng med driftsform, da det er naturlige forskjeller mellom melke- og kjøttbesetninger når det gjelder hvilke tiltak som er aktuelle. Regelmessig manuelt stell i form av for eksempel børsting, klipping eller vasking registreres i nesten halvparten av alle melkebesetningene og over 30 prosent av kjøttbesetningene. Bruk av kløbørster registreres også i nesten halvparten av melkebesetningene, og i cirka 20 prosent av kjøttbesetningene. Tilrettelegging for samvær mellom ku og kalv og sosial oppstalling av kalv fra tidlig alder registreres i cirka en tredjedel av besetningene totalt. Ku/kalv-samvær registreres av naturlige årsaker hyppigst i kjøttbesetningene, mens sosial oppstalling av kalv registreres hyppigere i melkebesetningene. Det vanligste ekstratiltaket er likevel utvidet beiteperiode, som registreres i cirka 60 prosent av besetningene både for melk og kjøtt.

Rom for forbedring

Det settes i snitt 0,1 avvik (score 3 - utbedres) og ett forbedringspunkt (score 2 - bør forbedres) per gjennomførte besøk. De vanligste avvikene og forbedringspunktene er vist i figur 2 og 3 nedenfor.

Resultatene er gode, men peker også på at det er enkelte punkter som kan og bør bli bedre. Det gjelder først og fremst liggeplass, som utgjør over en tredjedel av alle avvik satt i DVP storfe. Dette handler både om antall liggeplasser i forhold til antall dyr og utforming av selve liggeplassen.

Vanntilgang ligger på andreplass og utgjør 19 prosent av satte avvik, stort sett på grunn av for få drikkepunkter i forhold til antall dyr.

Det tredje vanligste avviket er skitne dyr, som utgjør 14 prosent av avvikene. Slaktedata tyder også på at det var en økning i antall skitne slaktedyr i 2023 sammenlignet med foregående år. Det kan være naturlige forklaringer på antall avvik knyttet til dette punktet, for eksempel manglende tilgang til og økt kostnad for strø, forsinkelse på henting av slakt eller klimatiske forhold.

Smittesluse – et tema

Liggeplass, vanntilgang og skitne dyr kommer også høyt opp som foreslåtte forbedringer (score 2). Her kommer i tillegg smittesluse og smittevern ved inn- og utlasting av dyr høyt opp. Størst er smittesluse, som utgjør en fjerdedel av foreslåtte forbedringer.

Stort sett ser man de samme trendene uavhengig av geografi og driftsformer. Unntaket er smittevern, som ligger noe høyere hos kjøttprodusentene.

Veien videre

Nå er vi gjennom første runde med besøk i DVP storfe. De som er innrullert vil fortsette med besøk med 16 måneders intervall. Etter hver høsttelledato gjøres det en innrullering av eventuelle nye produsenter som har kommet til det siste året. På sikt er planen at alle storfeprodusenter inkluderes i programmet slik at grensen på ti dyr forsvinner.

I tiden fremover kommer Helsetjenesten for storfe til å gjennomføre en evaluering av DVP storfe basert på resultater og tilbakemeldinger så langt. Vi vil i den forbindelse sende ut en spørreundersøkelse til alle som har deltatt, både produsenter og veterinærer. Vi setter pris på alle som tar seg tid til å svare på denne, eller komme med tilbakemeldinger via andre kanaler.

Figur 1: figuren viser de fem hyppigst registrerte tiltakene for god dyrevelferd i DVP storfe og i hvor stor andel av besøkene det er registrert.

Figur 2: ordskyen viser de fem hyppigst registrerte avvikene i DVP storfe. Størrelsen på ordet illustrerer hvor stor andel av avvikene det utgjør.

Figur 3: ordskyen viser de fem hyppigst registrerte forbedringspunktene i DVP storfe. Størrelsen på ordet illustrerer hvor stor andel av forbedringspunktene det utgjør.