Yrke og organisasjon

Spesialistjournaler om hundens og kattens sykdommer: Hjerteorm

Dirofilaria immitis

Signalement:

Art:  Hund

Rase:  Ukjent, mulig Spansk Terrier.

Kjønn:  Kastrert hannhund.

Alder:  Alder noe usikker, da importert hund uten kjent forhistorie. Eier var informert om at hunden var 4 år, men ifølge reisepasset var den 6 år.

Dato for undersøkelse:  19. og 20. oktober 2016.

Rie Ernst ble uteksaminert som veterinær i København ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøyskole i 2007. I 2011 startet hun ved Fredrikstad Dyrehospital, og hovedinteressefeltet hennes er indremedisinske utredninger. Hun ble i 2018 ferdig utdannet smådyrspesialist.

1.Hvorfor begynte du på spesialiseringen?

2.Har det vært verdt det/kan du anbefale andre å bli smådyrspesialist?

3.Hvilken verdi har spesialistutdannelsen gitt deg i hverdagen i klinisk praksis?

Svar på spørsmålene:

1: Jeg begynte på spesialiseringen for å ha et faglig mål å jobbe imot. For meg var det en måte å få strukturert og prioritert faglig fordypelse og utvikling.

2: Utdanningen var mye jobb på fritiden, men absolutt verdt det da jeg lærte masse underveis. Vil klart anbefale det til andre.

3: Å bli smådyrsspesialist har gitt meg bredere faglig tyngde og muligheten for å jobbe med mer utfordrende indremedisinske utredninger hvilket jeg liker.

Journal

Anamnese

Hunden Carlos var blitt akutt dårlig på kvelden 19. oktober. Han sovnet nesten sittende i sofaen og var apatisk. Eier syntes slimhinnene hans var bleke. Som et forsøk på å få hunden til å kvikne til, bar eier ham utenfor. Han klarte ikke å gå, og ble tiltakende slapp. Eier trodde hunden kom til å dø. På vei til dyrehospitalet begynte hunden å pese mye, men responderte litt mer på eiers håndtering. Hund og eier ankom dyrehospitalet under en time etter at hunden hadde begynt å vise symptomer.

Eier hadde hatt hunden i underkant av tre uker, og hadde importert ham fra et hundeformidlingssenter i Spania. Hunden hadde et spansk pass med informasjon om vaksinering i april 2016 mot leverbetennelse, valpesyke, parvovirus og leptospira. Det var gitt rabiesvaksine i april 2016 og august 2016. Som parasittbehandling sto det skrevet, at det var gitt Drontal Plus (prazikvantel/pyrantel pamoate/febantel) i april 2016 og Drontal Plus samt Frontline Combo (fibronil/(S)-metopren) 1. oktober 2016. Ifølge attester eier hadde fått med, var hunden testet negativ for filaria og Leishmania i april 2016. Hunden var den 1. oktober 2016 blitt vurdert og attestert å være uten tegn på sykdom og egnet for transport.

Hunden hadde bodd på formidlingssenteret de siste tre årene, og det var ingen kjent historie om sykdom.

Den korte tiden eier hadde hatt hunden, hadde den virket i god form. Eier hadde bemerket at hunden pustet raskere enn hennes andre hund, omtrent dobbelt så fort. Pusten hadde roet seg litt, og eier tenkte derfor at det hadde vært grunnet stress etter reisen. Det var ingen hoste.

Samme dag hunden ble syk, hadde hunden vært på en lang tur i skogen uten problemer. Eier hadde telt respirasjonen til å være 59/minutt i hvile, uten tegn på å ha anstrengt pust. Eier tenkte ikke sykdom kunne være årsak til den høye respirasjonsfrekvensen, og hadde derfor ikke tatt kontakt med veterinær. På morgenen hadde hunden hatt litt mindre appetitt.

Rett etter innreise i Norge hadde ikke hunden fått noen medisiner. Eier hadde vært hos veterinær med sin andre hund dagen før, og samtidig fått med Milbemax (milbemycin/prazikvantel) til Carlos. Det var to til maks tre timer etter at Carlos fikk Milbemax tabletten, han ble akutt dårlig.

Akutt behandling

Ved ankomst til dyrehospitalet var det tydelig at hunden hadde problemer med å puste. Hunden fikk oksygenbehandling med maske i sittende posisjon innen oppstart av undersøkelse. Etter hunden hadde roet seg litt, ble det gjort en klinisk undersøkelse, mens hunden fortsatt fikk oksygen.

Generell klinisk undersøkelse

Allmenntilstand: Hunden hadde kraftig takypné og dyspné, og var tydelig meget stresset. Ernæringstilstand: Vekt 14,1 kg. BCS score 1-9: 6.

Temperatur: 38,3 °C.

Hjerte/puls/sirkulasjon: Ved auskultasjon av hjertet hørtes en rytmisk hjertelyd på begge sider av toraks. Hjertelyden var ikke dempet. Det ble ikke hørt noen bilyd på hjertet. Femoralpulsen var 104/min, regelmessig og av normal styrke bilateralt. Hunden var kald på hele nesepartiet og hadde kalde poter.

Lunger/respirasjonsfrekvens: Hunden peste kraftig og fort med åpen munn, med en frekvens på 160/min. Hunden hadde tydelig dyspné, da hunden satt på bordet med bred stilling på frembeinene og med lett fremstrakt hals (ortopné). Det var et restriktivt respirasjonsmønster med en hurtig overfladisk pust. Det var ingen forskjell i lyd eller grad av anstrengelse ved inspirasjon og ekspirasjon. Hundens symptomer tydet på sykdom i nedre luftveier. Ved auskultasjon av lungene hørtes ingen umiddelbare mislyder, men den kraftige pesingen gjorde auskultasjonen vanskelig.

Slimhinner/CRT: Slimhinnene var cyanotiske, da de hadde en blålig farge. CRT var ikke målbar grunnet slimhinnenes farge. Munnslimhinnen var kald og en anelse tørr.

Lymfeknuter: De palperbare lymfeknuter var symmetriske og normale i størrelse og tekstur.

Ledd, columna og ekstremiteter: Palpasjon viste ingen tegn på hevelse, og det var ingen synlige tegn på skader.

Hud/pels: Pelsen var tynn uten flass eller synlige ektoparasitter. Det var flere arr av eldre dato, men ingen tegn på nylige ytre skader. Det var ingen rødme, og ingen lukt fra huden.

Ører: Det var ingen tegn på rødme, hevelse, lukt eller smerte ved palpasjon av ørene. Ørene var opprettstående og symmetriske med en knekk på begge ører.

Øyne: Cornea var klare og blanke, pupillene var symmetriske, og det var fin pupillrefleks. Øynenes adneksae var uten tegn på sykdom.

Munnhule: Hunden hadde en del tannstein og synlige tegn på moderat periodontitt. Tannstatus var grad 3 på en skala fra 1-4.

Palpasjon av buk: Abdomen var ved palpasjon myk. Buken var pendulerende, men uten tegn på væskeundulasjon ved palpasjon. Det ble ikke kjent noen organomegali eller masser i buken.

Perianalområde: Perineum var uten tegn på rødme eller hevelse. Anusrefleks var tilstede.

Hale: Halen var kort og muligvis blitt haleamputert tidligere. Halestumpen var uten tegn på hevelse eller skade ved palpasjon.

Initiell problemliste

Hovedproblemer:

 • Dyspné med ortopné og cyanose

 • Takypné

 • Kald på perifere ekstremiteter

Andre relevante funn:

 • Lavere hjertefrekvens enn forventet på såpass stresset hund

 • Litt tørre slimhinner

Ikke relevante funn i forhold til sykdomsbildet:

 • Periodontitt og tannstein

 • Gamle skader i huden

 • Mild overvekt

Differensialdiagnoser

Ddx. Takypné (4)

 • Respirasjonssykdom

 • Syre/base-ubalanse

 • Smerte

 • Stress

Ddx. Dyspné nedre luftveier (4)

 • Pulmonær sykdom

  • Pulmonært ødem

  • Lungelapptorsjon

  • Pulmonær blødning

  • Lungeemboli

  • Pulmonær hypertensjon

  • Pulmonær interstitiell fibrose

  • ARDS =Akutt respiratory distress syndrome (akutt pustevansker som følge av kraftig inflammasjon og væskeakkumulering i alveoli)

  • Kollaps av små luftveier

  • Pulmonær neoplasi

  • Pneumoni grunnet bakterier, virus eller parasitter

  • Aspirasjonspneumoni

 • Pleura sykdom

  • Pneumotoraks

  • Pleural effusjon

   • Hjertesykdom

   • Pyotoraks

   • Hemotoraks

   • Chylotoraks

   • Neoplastisk effusjon

 • Sykdom i toraksvegg

  • Ribbensfraktur

  • Ruptur i brystvegg

Ddx. Cyanose (2+4)

Definisjon PaO2 < eller = 60 mmHg

 • Lungesykdom

  • Ventilasjon-perfusjon mismatch

   • Pulmonær infiltrasjon

   • Pulmonær tromboembolisme

  • Hypoventilasjon

   • Pleural effusjon, pneumotoraks

   • Forgiftning ex. paracetamol

   • Neurologisk sykdom

   • Obstruksjon ex. neoplasi, fremmedlegeme

  • Hjertesykdom med right to left shunting

  • Kongenitale: PDA, fallots tretralogi, pulmonær arteriovenøs fistula

  • Methemoglobinemi ex. paracetamol

  • Polycytemi

Diagnostisk plan

Blodprøver til hematologi og biokjemi

Blodtrykksmåling

Ultralyd FAST-skann hjerte og abdomen

Røntgen toraks

Urinprøve

Resultat av videre undersøkelser og kommentarer

Blodprøver

Det ble lagt venekateter og tatt ut blodprøver samtidig med den kliniske undersøkelse.

Hematologi

Resultater for hematologi, se vedlegga. Forandrede verdier ses nedenfor. Trombocyttopeni ble bekreftet på blodutstryk, se senere i journalen. Alle andre hematologiparametere var innen referanseområdet. Den milde retikulocyttosen kunne skyldes stress, og vil ikke bli utredet videre.

Parameter

Verdi

Referanseverdi

Plt

14 K/µL

148-184 K/µL

Retikulocytter

120,8 K/µL

10-110 K/µL

Biokjemi

Resultater for biokjemi, se vedleggb. De biokjemiske parametere som var utenfor referanseintervallene, er vist nedenfor. Dette var milde forandringer som ikke kunne forklare hundens påkjente tilstand, og vil derfor ikke bli utredet videre med differensiallister.

Parameter

Verdi

Referanseverdi

ALT

205 U/L

10-125 U/L

GGT

16 U/L

0-11 U/L

Total bilirubin

20 µmol/L

0-15 µmol/L

Urea

10,9 mmol/L

2,5-9,6 mmol/L

Blodtrykk

Blodtrykket ble målt på et frambein i hjertehøyde. Målingene var innen normalen.

Systolisk

123 mmHg

Diastolisk

75 mmHg

MAP

91 mmHg

HF

118/min

Væskebehandling

Det ble startet intravenøs væskebehandling med ringer acetat på 4 ml/kg/time. Dette fordi hunden var perifer kald, og det var mistanke om mulig utvikling av sjokktilstand. Det ble ikke gitt mer enn dobbelt vedlikehold, da hunden ikke hadde hypotensjon og hjertestatus ennå var ukjent.

Ultralyd hjerte og buk

Etter en stund med oksygenbehandling hadde hunden roet seg og var blitt mindre cyanotisk på slimhinnene. Hunden ble flyttet til ultralydrommet, hvor den under skanning fortsatt fikk oksygen med maske. Det ble gjort en rask skanning av hjertet for å vurdere kontraktiliteten, og for å se om det var tegn på hjertetamponade. Det var normal kontraktilitet av hjertet. Det var en liten mengde fri væske i perikardiet, men ikke mengder som kunne gi anledning til å kompromittere hjertets funksjon. En FAST-ultralydskanning av abdomen viste en liten mengde fri væske i kraniale del av buk og rundt galleblæren, se figur 1 og 2 under. Det ble ikke gjort abdominocentese, for å unngå å stresse hunden ytterligere i den initiale stabiliseringsfase. Det var en fokal hyperekkogen forandring i milten.

Figur 1 Fri væske rundt galleblæren.

Figur 2 Litt fri væske i abdomen rundt leverlapper.

Røntgen toraks

Det ble tatt røntgen av toraks etter hunden var blitt mer stabil. Han pustet da fremdeles raskt men uanstrengt, og hadde fått normal farge på slimhinnene med målbar kapillærfyllingstid på 2 sekunder. Det ble tatt to plan, et lateralbilde liggende på venstre side og et DV-bilde, se figur 3 og 4 under. Lateralbildet var av god diagnostisk kvalitet. På DV-bildet lå hunden litt skjevt. Det var ingen tegn på skader på de skjeletale avgrensninger av toraks. Den dorsale del av torakale trakea var uregelmessig, og så dilatert ut. Hjertesilhuettens størrelse VHS (vertebral heart score) ble målt til 9,5, hvilket var innen normalen (<10,5; ref. 6). Det var økt røntgentetthet i et større område rundt hilus. Forandringene var en blanding av diffus ustrukturert (ikke nodulært) interstitiell infiltrasjon og diffuse alveolære infiltrater. På DV- bildet så de pulmonære forandringene enda mer uttalte ut.

Figur 3 Carlos røntgen toraks LL venstre.

Figur 4 Carlos røntgen toraks DV.

Urinprøve

Urinprøve var del av en minimum database, men for ikke å stresse hunden unødig mye, ble det først gjort tre timer etter ankomst. Da hadde hunden fått noe væskebehandling. Urinprøven ble tatt ut med kateter etter rens av preputium. Urinen var makroskopisk lys gul og klar, se figur 5. Spesifikk vekt var 1013. Det var ingen sediment etter sentrifugering. Urinstiks viste +2 blod, se vedleggd. Urinen ble satt til dyrkning og var negativ etter 48 timer.

Figur 5 Urinprøve Carlos.

Oppdatert problemliste

 • Trombocyttopeni

 • Interstitielle og alveolære forandringer på lungerøntgen

 • Fri væske i perikard og abdomen

Ddx. Trombocyttopeni (2,3)

 • Nedsatt produksjon

  • Immunmediert

  • Infeksjon

  • Medisiner

 • Redistribuering/sequestrasjon

  • Splenomegali

  • Endotoksemi

 • Immunmediert destruksjon

  • Primær idiopatisk autoimmun

  • Sekundær immunmediert

   • Infeksjon eks. Dirofilarier, Erlichia, Babesia, Leishmania, Borrelia, Leptospira, Parvovirus

   • Neoplasi

   • Medisiner

 • Nedsatt overlevelse av blodplater

  • Koagulopati

  • DIC

  • Massiv blødning

  • Vaskulitt

Ddx. Ustrukturert diffus interstitielt mønster på lungerøngten (7)

 • Ødem

 • Blødning

 • Bronkopneumoni

 • Pneumoni

  • Parasitært: Dirofilaria immitis

  • Metabolsk: septikemi

  • Inhalasjon

  • Toksisk

 • Lymfosarkom

 • Diffuse pulmonale metastaser

Ddx. Alveolært mønster på lungerøngten (7)

 • Ødem: kardiogent eller non-kardiogent

 • ARDS=Akutt respiratory distress syndrome

 • Blødning

 • Metastaser

 • Tromboembolisme

 • Bronkopneumoni

 • Dirofilaria

Ddx. Væske i pericard og buk

Det ble ikke tatt prøve av den frie væsken fra pericard eller abdomen grunnet hundens dårlige almenntilstand og samtidig var det små væskemengder. Væsken kunne bestå av transudat, eksudat, blod eller mindre sannsynlig puss. Mulige årsaker til væske:

 • Høyresidig hjertesvikt

 • Perikarditt

 • Hemangiosarkom

 • Traume

Oppsummering:

Figur 6 Carlos 4Dx Pluss. Positiv Dirofilaria immitis.

Hundens symptomer med dyspné, cyanose og kalde ekstremiteter samt funn på røntgen tydde på alvorlig luftveissykdom og påkjenning av det kardiovaskulære system. Fortetningene i lungene kunne med stor sannsynlighet være grunnet ARDS med kraftig inflammasjon i lungeparenkymet og væske i alveoli. Den alvorlige trombocytopenien sammenholdt med funn på røntgen kunne gi mistanke om mulig lungeblødning. Det var ikke hemoptysis, anemi eller lav total protein, og hunden hadde derfor ikke andre tegn på lungeblødning.

Trombocyttopenien kunne skyldes DIC, primær/sekundær immunmediert sykdom, massiv blødning, koagulopati eller en nedsatt produksjon av blodplater.

Neoplasiindusert trombocytopeni var lite sannsynlig, da det oftest gir en mild til moderat trombocytopeni.

Cyanose og samtidig trombo-cytopeni kunne indikere mulig tromboembolisme.

Lungebetennelse kunne ikke utelukkes ut ifra lungerøntgen, men den perakutte presentasjonen gjorde dette lite sannsynlig.

Videre plan med resultater

Hunden var en importert hund fra Spania med ukjent sykdomshistorikk. Det ble valgt å kjøre flere snap-tester på blodprøver samtidig, for raskest mulig å få utelukket mulige agens som kunne forklare hundens trombocyttopeni og de kliniske symptomene. En måling av blodgass ville ha vært ønskelig på en pasient med såpass luftveisproblem.

Serologi

Test for Leptospira, Leishmania og Angiostrogylus vasorum var negative, se vedlegge.

Test for Dirofilaria immitis var positiv, se bilde på figur 6. Den blå prikken i venstre øvre hjørne er kontrollen, og den blå prikken i høyre side indikerer antigener fra den voksne Dirofilaria immitis hunn-orm. Mer om testen kan leses under diskusjon.

Koagulasjonstester

Det ble kjørt koagulasjons-parametrene PT og APTT, se vedleggf. PT var ved øvre ende av referanseintervallet og ble vurdert å være uten klinisk betydning.

Blodutstryk

Mikroskopi av blodutstryk bekreftet den alvorlige trombocyttopenien. Det ble bare sett enkelte blodplater per synsfelt på monolaget ved 600x forstørrelse. Se figur 7 under. Det var ingen ansamling av blodplater i blodutstrykets fane. På blodutstryket ble det funnet to filarier, se figur 8. Differensiering av filarieart gjøres best på våte preparater, for å kunne se filarienes bevegelsesmønster. De to viktigste typene å skjelne mellom hos hund er D. immitis og A. reconditum (1). D. immitis har et mer tilspisset hode, som de filarier funnet på blodutstryket, se figur 9.

Figur 7 Carlos blodutstryk. En enkelt trombocytt midt i dette synsfelt. 600x forstørrelse.

Figur 8 Blodutstryk Carlos. To filarier i samme synsfelt. 100x forstørrelse.

Figur 9 Filarie lignende på D. immitis. 600x forstørrelse

Diagnose

Dirofilaria immitis.

Hunden fikk konstatert hjerteorm på en blodprøve ved antigentest. Det ble funnet filarier samsvarende med D. immitis i blodet på blodutstryk, som styrket diagnosen. Det var stor sannsynlighet for at hunden hadde pulmonær tromboembolisme og kraftig inflammasjon (ARDS) som følge av døde mikrofilarier etter milbemycinbehandling. Dette forårsaket en perakutt presentasjon med pustevansker og cyanose. Vaskulitt, DIC og sekundær immunmediert destruksjon av blodplater grunnet hjerteorm kunne forklare den alvorlige trombocytopeni. Den lille mengden fri væske i perikard og abdomen har mest sannsynlig vært forårsaket av høyresidig hjertesykdom som følge av hjerteormsykdommen. Alvorligheten av hundens sykdom ut ifra de kliniske symptomer hos hunden Carlos, var klasse 3 av fire mulige, se mer under diskusjon.

Prognose

Det ble vurdert at hunden hadde en dårlig prognose for full helbredelse. Behandling av D. immitis er utfordrende, særlig når dyret har filaremi. Carlos hadde alvorlige pustevansker som følge av pulmonær tromboembolisme og pulmonære infiltrasjoner. I tillegg hadde han utviklet symptomer på høyresidig hjertesykdom med ascites.

Videre forløp

Hunden ble kontinuerlig monitorert de første timene, med regelmessig måling av respirasjonsfrekvens, hjertefrekvens, blodtrykk og temperatur. Samtidig ble det fulgt med på farge av slimhinnene og kapillærfylling. Respirasjonsfrekvensen gikk sakte nedover, fra 160/min ved ankomst på kvelden til 79/min etter initial oksygenbehandling. Det ble byttet fra oksygenmaske til intranasal oksygentilførsel i begge nares med prongs. Det ville ha vært ønskelig å monitorere hundens oksygenmetning i blodet fortløpende.

Etter noen timer var hunden blitt såpass responsiv, at den ristet av seg den intranasale slangen. Det ble byttet til oksygentilførsel via oksygenslange festet i en krage. Seks timer etter ankomst hadde respirasjonsfrekvensen gått ned til 51/min. Respirasjonen ble gradvis mindre anstrengt, og hunden begynte å puste med lukket munn uten pesing.

Smertefull embolus i ventre øre.

Hundens temperatur sank raskt, fra 38,3 °C ved ankomst til 36,3 °C etter en time. Hunden ble lagt i sternalt leie i et bur med varme i bunnen og ble pakket inn i tepper. Temperaturen stabiliserte seg rundt 37,8 °C fire timer etter ankomst, men snutepartiet var fremdeles kaldt.

Hundens venstre øre hang plutselig lengre ned enn det høyre. Hunden viste tegn på smerte ved palpasjon av øret, ved å vise tenner. Hundens hjertefrekvens var økt til 180/min, og det ble administrert 0,12 mg buprenorfin iv (8 µg/kg). Det ble valgt å starte på lav dose og ikke bruke metadon, for å unngå respirasjonsdepresjon. Det forventes å ha vært en emboli i øret på hunden, som forårsaket smerter. Under den initielle perakutte fasen ble det administrert vitamin K 2,5 mg/kg sc og furosemid 1 mg/kg sc. Dette var før diagnosen var kjent, og etter funn på røntgenbilder, hvor ødem eller diffus blødning i lungeparenkymet sekundært til en eventuell rottegifttoksikose ikke kunne utelukkes. Etter diagnosen var kjent ble hunden behandlet med prednisolon 1 mg/kg sc, ACE-hemmer Fortekor 5 mg po og doksycyklin 150 mg po (10 mg/kg), som anbefalt i Greene ref. 1.

Ultralyd hjerte og abdomen

Figur 12 Fokal hyperekkogen forandring i milt.

Figur 13 Hjerteultralyd. Hjerteorm ses i bildets nedre høyre hjørne som en hyperekkogen struktur i a. pulmonalis.

Figur 14 Obduksjon. Hjerteorm i a. pulmonalis. Det ses tydelige forandringer i lungeparenkymet.

Figur 15. Hjerteorm dratt ut fra a. pulmonalis og plassert på hjertet.

Figur 16 Hjerteorm.

Figur 17 Ormebyrden besto av 20 voksne hjerteorm.

Figur 18 Hjerte og lunger Carlos. Det ses tydelige forandringer i lungeparenkymet.

Etter stabilisering og monitorering over natten ble det den etterfølgende dag gjort en ny mer grundig ultralydundersøkelse. I abdomen ble det ikke funnet noen forandringer av urinblære, nyrene, pankreas, tarmer, ventrikkel eller mesenterielle lymfeknuter. Milten hadde normal homogenitet og normalt blod-flow, men ble vurdert å være forstørret. Det var en fokal hyperekkogen forandring, se figur 12 under. Ekkogeniteten av lever var normal, men den var noe karfattig. Galleblæren var moderat fylt, og hadde en forandret ødematøs vegg med litt fri anekkogen væske rundt. Det var en liten mengde fri anekkogen væske rundt leverlappene.

Ultralyd av hjertet med målinger viste en tydelig forstørret a. pulmonalis og forstørret høyre atrie og høyre ventrikkel. Med proben på venstre side av brysteveggen til hunden ble det sett hyperekkogene strukturer forenelige med hjerteorm i a. pulmonalis (figur 13). Det var en liten mengde anekkogen væske i perikardiet.

Konklusjonen ble å avlive hunden. Dette grunnet hundens alvorlige sykdom med hjerteorm og filarie-mikroemboli, komplisert videre behandling og dårlig prognose. Det ble også nevnt for eier, at det var en teoretisk liten sannsynlighet, at mennesker og andre hunder i Norge kunne smittes via mygg, om temperaturen over en lengre periode er høy nok til parasittens utvikling (6).

Hunden ble sedert med 0,15 mg medetomedin iv og propofol til effekt. Det ble gitt 2 g pentobarbital iv (140 mg/kg), og hunden ble konstatert død. Eiere godkjente, at hunden ble obdusert på dyrehospitalet.

Obduksjon

Ved obduksjon ble toraks åpnet, og det ble funnet 20 stykk voksne Dirofilaria immitis. De fleste var plassert i arteria pulmonalis, en ble funnet i høyre hjerteventrikkel og noen i arterieforgreninger i lungene. Det var moderate forandringer i tunica intima i a. pulmonalis. Veggen var fortykket og hadde en ru overflate. Det var ingen tydelige makroskopiske forandringer på hjertet. Det var uttalte sekundærforandringer i lungevevet, forenlig med pulmonære emboli og inflammasjon. Obduksjonsbilder ses på figur 14-18 under.

Diskusjon (1,2,5,6)

Hjerteorminfeksjon (HWI) forårsakes av nematoden Dirofilaria immitis, og er en utbredt sykdom i flere deler av verden, herav Sør-Europa. Det er familien Canidae som er hovedvert, men parasitten er funnet i mer enn 30 arter inklusiv katt og menneske. Smitten skjer via mygg som vektor, og det er påvist mer enn 70 myggarter som kan forårsake smitte. I noen endemiske områder i USA er infeksjonsraten opp imot 45  % av alle hunder og høyere i tropiske områder. Det kan, om enn ikke hyppig rapportert, skje smitte til menneske, hvor det oftest utvikles noduli i lungevevet som likner på adenocarcinomer. Diagnosen på menneske kan bare stilles ved histopatologi.

Hvis hjerteorminfeksjon pågår over lengre tid, eller dyret er infisert med mange orm, kan det utvikles en patologisk prosess, som kalles heartworm disease (HWD). Det er mange grader av sykdommen, alt fra oftest asymptomatisk til alvorlige og livstruende stadier med kronisk sykdom i lunger, pulmonærarterier og hjerte. De vanligste symptomene er vekttap, hoste og nedsatt utholdenhet. Noen utvikler tegn på høyresidig hjertesykdom med stase av jugularvener, venepuls, hepato- og splenomegali samt ascites. Om dyret får massiv tromboembolisme, kan det ses dypné, feber og hemoptysis.

Dirofilaria immitis har en kompleks livssyklus, hele livssyklusen varer 7-9 måneder (210-270 dager). De voksne ormene lever i dyrets pulmonærarterier, og i høyre hjerteventrikkel i tillegg ved massiv ormeinfestasjon. Etter parring frigis mikrofilarier (umodne L1) til blodbanen.

Ved opptak i hunnmygg skjer det en transformasjon til L1 og videre utvikling til L2 og L3 larver i løpet av 8-17 dager. Prosessen er temperaturavhengig, og laboratoriestudier har påvist utvikling av larver ned til 13,8 ºC. Noen myggarter klarer å overleve innendørs, og det kan medføre smittefare hele året. Om temperaturen ikke er tilstrekkelig for videre utvikling i myggen, skjer det ikke transmisjon til ny vert, innen myggen dør. I teorien skal det være mulig med smittespredning i sørlige deler av Norge, hvis temperaturen over en periode på 30- 60 dager er høy nok. Larvens utvikling er også avhengig av den symbiotiske rikettsie Wolbachia pipientis. Etter smitte med L3 larver til en ny vert skjer utviklingen til en L4 larve i det subkutane fettvev eller i muskelvev i løpet av 1-12 dager og de migrerer mot toraks.

Videre utvikling til en L5 larve, eller mer korrekt en umoden voksen orm, tar 2-3 måneder. Denne ormen på 1-2 cm migrerer inn i det vaskulære system til hjerte og lunger, og dette kan gi de første kliniske symptomer. Det har da gått 50-70 dager fra infeksjonstidspunkt. De ferdig utviklede voksne ormene er opp til 18 cm for hannene og 30 cm for hunnene, og de er lokalisert i de pulmonære arterier. Det tar 6-9 måneder fra infeksjonstidspunkt til det kan bli produsert filarier, og de voksne ormene kan leve i 5 til 7 år.

Patogenese

Hjerteorminfeksjon gir primært skader i de pulmonære arteriene og i lungevevet med endarteritis og fortykkede arterievegger. Det ses eosinofili og en eosinofil pneumoni. Wolbachia parasitten i hjerteormen er involvert i sykdomsprosessen ved å utskille interleukin-8, men den nøyaktige betydning kjennes ikke. Mengde av orm, og ikke minst hundens aktivitet, har mye å si for alvorligheten av sykdommen. Større hunder tolererer det bedre enn små hunder. Samtidig er det påvist, at det individuelle vert-parasitt forholdet har noe å si for hvor godt hunden tolererer ormebyrden. Carlos fikk påvist 20 voksne orm, hvilket ikke anses som en høy ormebyrde (5). I tilfellet med Carlos var det behandlingen med milbemycin som gjorde at han fikk en såpass akutt krise. Den største reaksjonen oppstår når voksne hjerteorm dør, og det oppstår inflammasjon og aggregering av blodplater. Fragmenter av orm blokkerer blod-flow i endarteriolene og medfører pulmonær tromboembolisme. Symptomer på dette økes når dyret er under aktivitet, og det kan oppstå blødninger fra arteriolene og utvikles fibrosering. På sikt resulterer dette i pulmonær hypertensjon, og dyret kan utvikle tegn på høyresidig hjertesvikt. Hos enkelte dyr med stor ormebyrde, eller hvor det er nedsatt cardiac output, kan noen av ormene migrere kaudalt, inn i høyre ventrikkel, høyre atrie og kaudale vena cava. Dette kan medføre caval syndrom, når det skjer forstyrrelse av funksjonen til trikuspidal klaffene, og mengden av orm hemmer fyllingen av hjertet med blod. Dyr med hjerteorm kan utvikle glomerulonefropati som følge av deponering av immunkomplekser, og medfører proteinuri.

Symptomer

Kliniske symptomer kommer oftest gradvis startende med en mild hoste. Dyret utvikler mosjonsintoleranse og får et utrivelig utseende. Det kan forekomme unormale hjertelyder og ascites, hvis dyret utvikler hjertesykdom. Graden av kliniske symptomer inndeles i 4 klasser, se tabell 1 under. Hunden Carlos hadde symptomer samsvarende med klasse 3, da han ble presentert på klinikken. Før den kvelden hadde hunden hatt milde kliniske symptomer i form av takypné, men eier hadde ikke oppfattet hunden som syk. Rett før Carlos ble akutt dårlig hadde han fått milbemycin, hvilket er et potent filarcid middel, så mange filarier har dødd. Det ble bare funnet en enkelt orm i høyre ventrikkel, så det vurderes at hundens akutt dårlige almenntilstand skyldtes massiv tromboembolisme og inflammasjon og ikke caval syndrome.

I sjeldne tilfeller kan det skje en migrering av hjerteorm til eksempelvis CNS og øye.

Tabell 1. Klassifisering av kliniske symptomer ved hjerteorminfeksjon.

Tidlig infeksjon

Klasse 1

Ingen symptomer

Mild sykdom

Klasse 1

Hoste

Moderat sykdom

Klasse 2

Hoste, mosjonsintoleranse, unormale lungelyder

Alvorlig sykdom

Klasse 3

Som klasse 2. i tillegg dyspné, unormale hjertelyder, hepatomegali, ascites, synkope, død

Caval syndrom

Klasse 4

Akutt alvorlig letargi og slapphet. Hemoglobinemi og hemoglobinuri

Diagnostisering

Mikroskopering av blodutstryk er en av metodene til å stille diagnosen hjerteorm. Multiple tester øker sannsynligheten for å finne mikrofilarier. Anvendelse av en modifisert Knotts teknikk eller en mikrofiltrering, som i begge tilfeller oppkonsentrerer mikrofilariene, minsker antall falsk-negative tester. Undersøkelse av blodutstryk kan ikke utelukke infeksjon, da det i rundt 20  % av infeksjonene ikke er sirkulerende mikrofilarier. Dette gjelder for dyr som ikke har blitt behandlet med forebyggende medisiner. Antallet av mikrofilarier i det perifere blod korrelerer ikke med antallet av voksne orm, og sier derfor ikke noe om alvorligheten av sykdommen. Om det detekteres mikrofilarier i blodet, skal disse differensieres fra andre nematodearter, særlig Acanthocheilonema reconditum, da det bare er D. immitis som er et klinisk problem. Størrelse, utseende og bevegelsesmønster kan brukes til å differensiere, og ellers finns det en PCR test.

Den mest sensitive, diagnostisk tilgjengelige metoden er bruk av antigentesting, og det anbefales å kombinere denne med mikroskopering for å tilpasse behandling. Diverse antigentester som finnes er enkle å utføre og har både høy sensitivitet og spesifisitet. Falsk positive tester er sjeldne. Det er hovedsakelig antigener fra hunnkjønn voksne orm som detekteres, og derfor vil en antigentest være negativ de første 6 måneder (5-8 måneder) etter infisering. Det kan også ses falsk negative tests ved en lav mengde orm (under fire), eller om det bare er orm av hannkjønn tilstede. Det finns en semikvantitativ ELISA-test på markedet, hvor mengden av antigen kan brukes som estimat for ormebyrde. Om eksempelvis en voksen hunnorm akkurat har dødd, vil det gi en midlertidig kraftig økning i antigener under nedbrytningen av ormen, og derfor kan den kvantitative testen gi feil tolkning av ormebyrde.

Først 6 måneder etter behandling vil et negativt antigen testresultat vise at behandlingen var suksessfull.

Røntgen av toraks er en god metode til å detektere forandringer av hjerte og lungeparenkym når hjerteorminfeksjonen har utviklet seg til en kronisk karakter (HWD). Det oppstår røntgenforandringer i 85  % av tilfellene. Hyppige funn er forstørrelse av høyre hjerteventrikkel, den pulmonære arteriestamme og pulmonærarterier. Hjertesilhuetten kan ses som et omvendt D i DV plan. De kaudale, pulmonære arteriene kan være forstørret og krøllete. Hos pasienter som har utviklet hjertesvikt kan det ses forstørrelse av kaudale vena cava, milt og lever samt være ascites og pleural effusjon. Forandringer i lungeparenkymet ses mest i de kaudale lungelapper.

Ultralydskanning av hjertet vil i noen tilfeller kunne vise forstørrelse av a. pulmonalis og detektere levende orm, hvilket var tilfellet hos hunden Carlos. Ultralydskanning av toraks anbefales som første bildediagnostikkmetode hos pasienter med dyspné, ifølge Wilson ref. 4.

Ultralyd kan anvendes til raskt å differensiere mellom de overordnede årsakene til akutt dyspne, som eksempelvis pneumotoraks, pleural effusion og hjertesvikt med ødem i lungene.

Det er ingen spesifikke forandringer på blodprøver ved HWI. Noen pasienter har eosinofili, neutrofili, basofili, trombocyttopeni og nonregenerativ anemi. På biokjemi kan det ses økte leverenzymer, azotemi og hyperbilirubinemi, som hos hunden Carlos.

Forebyggelse og behandling

I land med høy forekomst av hjerteorm er målet å forebygge infeksjoner, med bruk av medisiner som hemmer utviklingen av de introduserte L3 larver til voksne orm. Samme profylakse gjelder for hunder og katter som transporteres med på reise til land hvor det er risiko for smitte. Det er viktig å informere eier nøye, både om hvilke sykdommer en forsøker å unngå ved å medisinere, og om korrekt bruk av medisiner. Det finnes flere tilgjengelige preparater å velge mellom, både som tablettform, spot-on eller injeksjon. Hos dyr med diagnostisert hjerteorminfeksjon, er målet å eliminere alle stadier av nematoden med færrest mulige bivirkninger.

Medisinsk behandling av HWI består av en kombinasjon av melarsomine, makrocykliske laktoner, doksycyklin, antihistamin og prednisolon. Det anbefales å behandle med prednisolon, når det igangsettes behandling mot hjerteorm. Årsaken er at alle behandlingsformene vil kunne medføre tromboembolisme grunnet orme- og filariefragmenter. Makrocykliske laktoner som eksempelvis ivermektin og milbemycin brukes som en to måneders protokoll før melarsomine. Det eliminerer stadier av larver i løpet av de to første måneder etter infeksjon, og stopper utviklingen fra L3 og L4 larver til voksne orm meget effektivt. Det fungerer samtidig som et filaricid middel, og derfor skal det før bruk testes om hunden har filaremi. Antihistaminer og glukokortikoider før behandlingen vil minimere en sensitivitetsreaksjon når filariene dør, om det konstateres filarier i blodet. Milbemycin, som hunden Carlos hadde fått, er et meget potent mikrofilaricid. Dette gir større risiko for komplikasjoner enn andre medisiner i gruppen av makrocykliske laktoner, om det brukes til hunder med filaremi.

Melarsomine er den eneste godkjente adulticide behandling, og er et arsenikkbasert legemiddel. Det gis som dype intramuskulære injeksjoner i de lumbale muskler, og anvendes med et doseintervall på 4-8 uker som en to- eller 3-doseprotokoll, avhengig av klassifisering av de kliniske symptomene. Ved tre doseringer vil 98  % av de voksne ormene bli eliminert. Legemiddelet virker på larvestadier med en alder ned til 4 måneder.

Doksycyklin brukes for å behandle mot Wolbachia parasitten som infiserer D. immitis. Det er påvist mindre inflammasjon og patologiske forandringer i lungevevet, om det er gitt behandling mot Wolbachia, innen melarsominebehandling institueres. I tillegg vil mikrofilarier som transmitteres via mygg, ikke kunne videreutvikle seg til voksne ormer i den nye verten.

Referanser

 1. Infectious Diseases of the dog and cat, Greene, 4rd edt. 2012, s. 865-873.

 2. Veterinary Internal Medicine, Ettinger & Feldman, 7th edt., 2010, s. 283-286, s. 775- 778, s. 1353-1373.

 3. Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology, Stockham og Scott, 1st edt. 2002, s. 163.

 4. Kursnotater fra kurs i Akuttmedisinske tilstander, ved Helen Wilson og Kristine Bastholm Jensen. Fredrikstad Dyrehospital, oktober 2016.

 5. https://www.heartwormsociety.org/orminfeksjon

 6. Hjerteorminfeksjon forårsaket av Dirofilaria immitis i en hund importert til Norge. Liva Vatne, NVT, 2014.

 7. Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology, Thrall, 3rd edt. 1998, s. 366-376.

” I 2018 kom oppdaterte retningslinjer for behandling fra American heartworm Society (https://d3ft8sckhnqim2.cloudfront.net/images/pdf/AHS_Canine_Guidelines_11_13_20.pdf?1605556516), og relevante oppdateringer:

 • Makrocykliske laktoner: det er flere godkjente legemidler til behandling av Dirofilaria larver. Moksidektin og selamektin er andre makrocykliske laktoner som kan brukes som ivermektin og milbemycin.

 • Hunder med MDR-1 mutasjon er sensitive for makrocykliske laktoner.

 • Ved bruk av melarsomine anbefales 3-dose protokollen, unntak ved påvist caval syndrom

 • Viktig med smertelindring før injeksjon med melarsomine.

 • Det er viktig å påpeke overfor eier at det er kraftig mosjonsrestriksjon i behandlingsforløpet.

Fullstendig journal med alle vedlegg ligger på www.vetnett.no