Leder

Dyrlegene og domstolene

Bjørnar W. Jakobsen

President Den norske veterinærforening

Oslo tingrett har i skrivende stund avsagt dom i saken mellom Dyrebeskyttelsen og Norsk Kennel Klub med flere. Dyrebeskyttelsen fikk fullt medhold i tingretten. Dommen er imidlertid ikke rettskraftig og vil ifølge informasjon på hjemmesidene til Norsk Kennel Klub bli anket.

Veterinærforeningen og landets veterinære fagmiljøer har lenge vært enige om at blant annet engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel har helseutfordringer som åpenbart henger sammen med grunnleggende svikt i avlsarbeidet. Veterinærforeningen, Dyrebeskyttelsen og fagmiljøene har advart om utviklingen over flere år.

Hvis dommen står seg, vil den reise behov for avklaring av mange og juridisk kompliserte spørsmål, ikke minst med hensyn til presedens overfor avl på andre raser enn de to nevnte. Motsatt vil en eventuell frifinnelse også få betydelige implikasjoner da rettsvesenet i så fall vil ha slått fast at det avlsarbeid som historisk har foregått på disse to rasene juridisk sett er innenfor de skrankene som stilles opp i Dyrevelferdslovens §25.

Uansett utfall vil det juridiske bildet i etterkant av en rettskraftig dom være komplisert.

Forsmaken på hva som kommer ser vi allerede nå på de debattene som foregår, særlig i sosiale media. Flere aktører er på full fart «ned i skyttergravene» og henter frem det aller tyngste skytset med personangrep og påstander om «ondsinnet hensikt». Tråder på sosiale media er preget av at man tillegger motparten ondsinnet intensjon og ord/utrykk som «dyremishandler», «… er bare ute etter å tjene penger …», «useriøse oppdrettere» og liknende sitter løst.

Vi som veterinærer bør gjøre vårt ytterste for å bidra til at debattene ikke sporer av. Det viktigste utgangspunkt for dette er at vi argumenterer på veterinærfaglige premisser.

Det faglige utgangspunktet knyttet til at det er sammenheng mellom den negative utvikling vi har sett av blant annet CM, SM, MMVD og BOAS på de aktuelle rasene, og det avlsarbeidet som er gjennomført, står seg helt uavhengig av jussen. Sammenhengene her er fakta.

Vi må være tydelige på at alle dyr har krav på helsehjelp og at dette selvsagt også gjelder engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel. Eiere av disse hunderasene må fortsatt kunne gå til sine veterinærer i trygg forvisning om at dyrene deres vil bli undersøkt og behandlet på samme profesjonelle måte som før, også dersom hundene brukes i avl.

Vi må anerkjenne at Norsk Kennel Klub også organiserer avlsarbeid i samarbeid med flere andre raseklubber enn de omtalte og der avlsframgangen er positiv. De norske hunderasene, der Norge eier rasestandarden, er kanskje de beste eksemplene her.

Til slutt tenker jeg det er viktig at vi overlater jussen til juristene. Skråsikkerhet om de juridiske virkningene av stadfesting eller oppheving av dommen fra tingretten bør vi som veterinærer avstå fra. Dette vil bli et viktig arbeid for myndighetene i etterkant av rettskraftig dom. Veterinærforeningen vil ta dette opp med Mattilsynet så snart saken er avgjort.