Leder

Dialog er veien til god dyrevelferd

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift

Startskuddet for dyrevelferdsprogrammet for storfe gikk 1. januar i år. En viktig del i dette opplegget er veterinærbesøket. I løpet av en periode på 16 måneder, fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023, skal alle de rundt 10 000 storfebesetningene i landet med mer enn ti dyr ha hatt besøk av en veterinær.

Veterinæren skal under dyrevelferdsprogrambesøket gjennomgå storfebesetningen sammen med bonden. Spørsmål om velferdsindikatorer skal besvares og dokumenteres i dialog mellom bonde og veterinær. Reportasjen «Dialog mellom bonde og veterinær» (side 114-118), hentet fra Buskap nr. 8, 2021, beskriver et pilotbesøk i Gausdal på slutten av 2021 for å teste ut opplegget.

Målet med dyrevelferdsprogrammet er å sikre en kontinuerlig forbedringav velferden hos norske storfe. Gjennomgangen i det enkelte fjøs skal dokumentere status og regelverksetterlevelse, dyrevelferdstiltak utover regelverket, og ivareta og forbedredyrehelse og dyrevelferd i besetningen. Veterinærbesøket, som er ment å ta halvannen til to timer, vil gi veterinæren og bonden muligheten til å finne forbedringsområder. Dialogen mellom de to, sammen med målrettet rådgivning fra veterinæren, vil gi gode forutsetninger for lønnsomhet i besetningen.

Husdyrnæringen selv står bak dyrevelferdsprogrammet. Det vil si Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Q-meieriene, TINE, Tyr, Geno, samt faglagene ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Animalia har koordinert prosessen med utvikling av programmet. En egen referansegruppe med produsenter har vært konsultert underveis. Det samme har Den norske veterinærforening og ulike fagmiljøer.

Å forberede det første besøket er veien inn til dyrevelferdsprogrammet. Bonden velger selv veterinær, men ofte vil det være praktisk å avtale med en praktiserende veterinær som allerede kjenner besetningen.

For å komme på Animalias liste over dyrevelferdsprogramveterinærer, kreves et tredelt kurs. For å få godkjenning som dyrevelferdsprogramveterinær, er det frist for å gjennomføre alle tre deler innen 1. oktober 2022. Det vil si at veterinærer kan utføre dyrevelferdsprogrambesøk uten godkjenning frem til 1. oktober 2022. Ved å sette seg grundig inn i veilederen for DVP-besøket vil veterinæren være godt i stand til å gjennomføre besøk.

Dyrevelferdsprogrammet blir møtt med skepsis både blant veterinærer og bønder ifølge reportasjen fra pilotbesøket. At det stilles spørsmål ved nyvinninger, er helt vanlig og et sunt tegn. Mye tyder likevel på at det grundige arbeidet som er gjort for å få på plass dyrevelferdsprogrammet, og forankre det hos alle involverte parter, vil sikre kontinuerlig forbedring av dyrevelferden for storfe.

Opplegget vil gjøre det mulig å dokumentere at det er god dyrevelferd i fjøsene. Det er viktig å få frem i dialogen med forbrukerne og samfunnet.