Doktorgrad

Ny kunnskap om persistent PRV-1-infeksjon hos laks

Muhammad Salman Malik konkluderer i sin doktoravhandling med at Piscint orthoreovirus-1 (PRV-1) etablerer en persistent infeksjon i laks, og at PRV-1-infeksjon er involvert i utviklingen av melaniserte forandringer i laksens muskulatur. I tillegg viser studien at tidligere immunisering med den ikke sykdomsfremkallende undertypen PRV-3, beskytter mot PRV-1-infeksjon.

Muhammad Salman Malik
Hovedmålet med doktorgradsavhandlingen til Muhammad Salman Malik var å få en dypere forståelse av PRV-1 infeksjon i laks. PRV-1 er svært utbredt og finnes i nesten alle laks i norske havbruksanlegg. Viruset kan forårsake sykdommen hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) hos laks, som er et problem for næringen. Forholdet mellom kronisk PRV-1-infeksjon og utvikling av melaniserte forandringer ble også studert siden slike forandringer reduserer filetkvaliteten og forårsaker økonomiske tap.

Detaljert beskrivelse av PRV-1-infeksjon

Tidligere studier har fokusert på HMSB og akuttfasen av PRV-1-infeksjon, men den persistente fasen av infeksjonen har vært lite belyst. Malik analyserte infeksjonskinetikk for PRV-1 i akutte og persistente sykdomsfaser, og karakteriserte de spesifikke celletypene som PRV-1 persisterer i, og immunresponsen rettet mot disse. Videre evaluerte han en vaksinasjonsstrategi mot PRV-1-infeksjon, der han studerte den profylaktiske effekten av gjennomgått infeksjon med mindre virulente varianter av PRV.

Studien beskriver at PRV-1 etablerer en persistent, men produktiv infeksjon i laks. Hovedfunnene inkluderer identifisering at stamceller for røde blodceller, såkalte erytroide progenitorceller, og at makrofager i nyrene er viktige virusreservoarer og virusprodusenter i persistent PRV-1-infeksjon. Ved bruk av avansert fluorescerende in situ-hybridisering (FISH)-teknikk, gir avhandlingen en detaljert beskrivelse av PRV-1-infeksjon og polarisering av makrofager ved HSMB og melaniserte forandringer i skjelettmuskulaturen. Studien fant også ut at den mindre virulente PRV-3-undertypen har et lovende beskyttelsespotensial for PRV-1-infeksjon hos atlantisk laks.

Sterkt grunnlag for videre forskning

Avhandlingen har gitt ny kunnskap om de vedvarende PRV-1-infeksjons-karakteristikkene i HSMI og i melaniserte forandringer, og den har identifisert noen cellepopulasjoner hvor PRV-1 kan etablere persistens. Resultatene er relevante både for akademia og industrien.

 Videre kan doktoravhandlingen indirekte danne et sterkt grunnlag for videre forskning knyttet til identifisering av persistente infiserte celler, studier av opptaks- og utskillingsmekanismer fra infiserte celler, kriterier for konstruksjon av cellelinjer for in vitro-dyrking av PRV-1, samt for vaksineutvikling.

Muhammad Salman Malik forsvarte sin avhandling ”Persistent infection of Piscine orthoreovirus-1 (PRV-1) in Atlantic salmon (Salmo salar)” tirsdag 14. september 2021 ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag.

Muhammad Salman Malik gjennomførte arbeidet med doktorgraden ved Veterinærhøgskolen, NMBU, Institutt for parakliniske fag.

Hovedveileder: Espen Rimstad.
Medveiledere: Øystein Wessel og Maria K. Dahle.