Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Stortinget fremskynder dyrevelferdsmelding til 2023

Den annonserte dyrevelferdsmeldingen fra Regjeringen er blitt fremskyndet med ett år etter at næringskomiteen har behandlet Venstres representantforslag om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr.

Veterinærforeningen har i sitt høringsinnspill påpekt at en slik melding må omfatte alle dyreslag, ikke bare produksjonsdyr. Videre ble det spilt inn at tilgang til veterinærhjelp til syke dyr, hele døgnet og hele året, er en forutsetning for å kunne drive med dyrevennlig produksjon i hele landet. Derfor må tilgangen på veterinærer styrkes og sikres.

– Veterinærforeningen er svært glade for at et flertall på Stortinget ser behovet for å prioritere og fremskynde prosessen med en slik stortingsmelding. Det vil være en styrke for dyrevelferden for produksjonsdyr, og vi er godt fornøyde med at meldingen skal omfatte velferd for alle dyreslag, inkludert fisk, sier president i Veterinærforeningen Bjørnar W. Jakobsen.

Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 4. februar 2022

Iverksetting av ny legemiddelforordning for dyr er utsatt

I EU trådte den nye legemiddelforordningen i kraft 28. januar 2022. I Norge er ny forordning utsatt. Veterinærer skal følge gjeldende regelverk til nytt er på plass.

Forsinkelsen i Norge skyldes at det må innhentes samtykke fra Stortinget før forordningen kan tre i kraft i henhold til EØS-avtalen.

Dagens forskrifter om bruk, rekvirering og registrering av veterinære preparater vil gjelde frem til nytt regelverk er på plass. (Lenke til mer informasjon på Mattilsynets nettsider om utsettelsen: 

Når den nye forskriften trer i kraft, vil det i liten grad berøre de som forskriver legemidlene. Vær imidlertid oppmerksom på at det vil komme en endret forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Denne berører rekvirentene, og det blir publisert en veileder på Helsedirektoratets hjemmesider som også inneholder informasjon rettet mot veterinærer og fiskehelsebiologer. (Lenke til mer informasjon på nettsidene til Statens legemiddelverk

Veterinærforeningen oppfordrer sine medlemmer til å følge med på vetnett.no og abonnere på Mattilsynets og Statens legemiddelverks nyhetsbrev.

Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 10. februar 2022

Dom gir klare føringer for forskriftsarbeid om hundeavl

31. januar 2022 falt dommen i saken der Dyrebeskyttelsen Norge hadde stevnet Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb og seks oppdrettere, for brudd på § 25 i dyrevelferdsloven. Tingrettsdommen slår fast at det er i strid med dyrevelferdsloven å drive avl på hunderasene engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel. (Tingrettsdommen er anket, red.anm.)

– Slik Veterinærforeningen lenge har påpekt understreker tingrettsdommen tydelig alvoret i at så mange hunder avles med alvorlige medfødte funksjonelle feil, sier president Bjørnar W. Jakobsen. Dommen er foreløpig ikke rettskraftig, men legger tydelige føringer for det pågående forskriftsarbeidet i Mattilsynet.

Hvilke konsekvenser denne dommen konkret vil få, avhenger av om den blir gjort rettskraftig, eller om den blir anket videre i rettssystemet.

– Dommen legger tydelige føringer for det pågående arbeidet med to nye forskrifter om obligatorisk ID-merking av hunder og om hundeavl. Vi mener at all fremtidig avl må være basert på forskning og vitenskap, og regulert av lover og retningslinjer, sier leder i Smådyrpraktiserende veterinærers forening Hilde Røssland.

Obligatorisk ID-merking er en forutsetning for dette. Vi forventer at dyrevelferd for kjæledyr blir omtalt i dyrevelferdsmeldingen som regjeringen skal legge frem våren 2023.

Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 4. februar 2022