Doktorgrad

Påviste høyt nivå av multiresistent tuberkulose

I sitt doktorgradsarbeid påviste Letemichael Negash Welekidan forskjellige varianter av Myco-bacterium tuberculosis og et høyt nivå av multiresistent tuberkulose i Tigray-regionen i Etiopia. Funnene kan danne grunnlag for en revisjon av det nåværende tuberkulose-kontrollprogrammet.

Letemichael Negash Welekidan
Tuberkulose forårsakes av nært beslektedebakterier innen Mycobacterium tuberculosis-komplekset (MTBC). Tuberkulose smitter hvert år millioner av mennesker. Det kan forebygges og behandles, men den fortsatte fremveksten og spredningen av multiresistenttuberkulose truer den globale innsatsen for å kontrollere sykdommen.

Pågående overføring av resistent tuberkulose

Målet med Letemichael Negash Welekidans studie var å beskrive den molekylære epidemiologien til multiresistent MTBC fra pasienter med lungetuberkulose i Tigray-regionen i Etiopia. Studien viste at forskjellige varianter av Mycobacterium tuberculosis sirkulerer i regionen, og funnene indikerer at det er en pågående overføring av resistent tuberkulose i Tigray.

Studien viste at tidligere tuberkulose-behandling, sigarettrøyking og feber-perioder var forbundet med utvikling av multiresistent tuberkulose. Studien dokumenterte videre status for multi-resistent tuberkulose og tilhørende årsaksfaktorer, beskrev Mycobacterium tuberculosis-stammer som sirkulerer i området, samt overføringsindeks for de forskjellige variantene og de vanlige mutasjonene som overfører antibiotikaresistens hos Mycobacterium tuberculosis.

Mutasjoner kodet for resistens

Helgenomsekvensering viste at forskjellige varianter av Mycobacterium tuberculosis sirkulerte i regionen, med linje 4 (L4) som den dominerende genotypen. Andelen multiresistent tuberkulose blant nye og tidligere behandlede tuberkulose-tilfeller var høy i regionen, og L4 var koblet til resistens mot legemidler mot tuberkolose. Dominansen av L4 og koblingen til antibiotikaresistens, samt det høye nivået av siste overføringsindeks, indikerer en pågående overføring av resistent tuberkulose i Tigray.

De vanligste mutasjonene kodet for resistens var mot RIF, INH, EMB, SM, PZA, ETH, FLQs og injiserbare 2. linje anti-tuberkulose-legemidler, observert for rpoB, katG, embB, rpsL, pncA, ethA, henholdsvis gyrA og rrs-gener. I tillegg til disse mutasjonene ble det også rapportert et betydelig antall omdiskuterte rpoB-mutasjoner, som ikke ble rapportert ved bruk av WHOs anbefalte analyse.

Grunnlag for revisjon av kontroll-programmet

Funnene kan danne grunnlag for en revisjon av det nåværende tuberkulose-kontrollprogrammet i Tigray, for å avbryte den pågående overføringen av multiresistent tuberkulose. Viktige elementer vil være å oppdage og gi passende tidlig behandling og oppfølging av tilfeller av resistent tuberkulose (DR-TB), og følge anbefalte prioriterte tiltak for behandling av resistent tuberkulose for å redusere den nåværende høye byrden av multiresistent tuberkulose i studieområdet. Periodisk overvåking av resistensoverførende mutasjoner, tidlig diagnose og behandling av tuberkulose, samt oppskalering av testmuligheter for antibiotikaresistens for å forhindre og kontrollere overføring av resistent tuberkulose i samfunnet, anbefales.

Studiens funn kan brukes som grunndata for forskere og bli en informasjonskilde til forskere fra samme fagområde for å gi studenter oppdatert og evidensbaserte informasjonen om tuberkulose-status, årsakssammenheng og behandling.

Letemichael Negash Welekians forsvarte sin avhandling ”Molecular epidemiology of multidrug-resistant tuberculosis among pulmonary tuberculosis patients in Tigray Region, Ethiopia” torsdag 9. september 2021 ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin.

Letemichael Negash gjennomførte arbeidet med doktorgraden ved Veterinærhøgskolen, NMBU, Institutt for produksjonsdyrmedisin.
Hovedveileder: Eystein Skjerve.
Medveiledere: Solomon Yimer og Tsehaye Asmelash.