Fagaktuelt

Nytt fra helsetjenestene

Redigert av
Vibeke Tømmerberg

Utredning kalv

Helsetjenesten for storfe har satt av midler for å dekke kostnader ved analyser hos Veterinærinstituttet ved besetningsutredninger i besetninger med høy sykdomsforekomst eller dødelighet på kalv. Kostnad ved uttak av prøve og veterinærbesøk tilfaller produsenten selv.

Veterinæren må ta kontakt med HTstorfe for en dialog slik at vi får innsikt i saken og kan gjøre en vurdering før en besetningsutredning iverksettes. Ved innsending til Veterinærinstituttet må rekvisisjonen merkes med prosjektnr 23019.

Det er viktig at svikt i rutiner rundt kalving og oppfølging av spedkalv utelukkes, og at produsent er villig til å gjøre nødvendig tilpasninger i sine driftsrutiner. Vi ønsker engasjerte og dyktige produsenter hvor det er realistisk å skape endringer til det bedre, og ikke bare «kjekt å ha» en diagnose. Produsent må også være villig til å svare på et spørreskjema slik at vi kan gjøre lærdom av kasuset og at det kan benyttes til artikler, kunnskapsformidling, et cetera (anonymisert selvsagt). Det vil også være behov for at produsent samtykker til at vi ser på eksisterende data fra produksjonen som et ledd i å få et helhetlig bilde av driften og eventuelt forbedringspotensialer.

Høy sykdomsforekomst og kalvedødelighet er ofte sammensatte problemer, og ikke grunnet en enkeltstående faktor. Årsaker som bidrar til utfordringer kan være avl, rutiner rundt kalvingen, hygiene og miljø, råmelkstildeling, kalveoppstalling, mangelfull oppfølgning og eventuelt behandlingstiltak av kalv, kjøp av kalv, og diverse smittestoffer.

Vi blir av og til kontaktet av produsenter og veterinærer hvor årsaken til høy sykdomsforekomst er «uforståelig» - det avdekkes ikke noen åpenbare mangler i rutinene, oppfølgning og oppstalling av kalv som kan forklare helseutfordringene. I slike besetninger kan det være hensiktsmessig å vurdere infeksiøse årsaksfaktorer, og dermed vil disse være gode kasus for besetningsutredning.