Yrke og organisasjon
Uttalelser fra rådet for dyreetikk:

Etiske temaer knyttet til dyrevelferd i Norge

Uttalelsen om etiske temaer knyttet til dyrevelferd i Norge og dissensen fra Norges Bondelag er lagt ut på Rådets hjemmeside 23. august 2023: https://www.radetfordyreetikk.no/

Rådet for dyreetikk har vurdert de mest aktuelle problemstillingene knyttet til dyrevelferd i Norge.

I forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen om dyrevelferd har Rådet for dyreetikk blitt bedt om å vurdere hva som er de mest aktuelle etiske problemstillingene relatert til dyrevelferd i Norge i dag. Rådet for dyreetikk er utnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og presenterer sine vurderinger i en uttalelse. Problemstillingene og vurderingene omhandler både landdyr og fisk og er derfor oversendt både Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Teksten har blitt behandlet på møte i Rådet for dyreetikk 5. mai 2023, med utgangspunkt i et utkast utarbeidet av en intern arbeidsgruppe.

Rådet foretar først noen betraktninger rundt begreper som etiske forsvarlighet, dyrs egenverdi, dyrs status og rettigheter som rettssubjekter, og forsvarlig dyrevelferd. Så diskuteres utfordringer med virkeområdet for gjeldende dyrevelferdslov, herunder beskyttelse av viltlevende dyr. Deretter kommer etiske betraktninger rundt deler av vårt dyrehold, med klare anbefalinger. Blant forslagene er et forbud mot den hurtigvoksende kyllinghybriden Ross 308 og en økning av arealet for slaktegris med 50 %.

Norges Bondelag tok dissens på Rådet for dyreetikks innspill til dyrevelferdsmeldingen.

Dyreetikk-konferansen 2023

Rådet for dyreetikk har i mange år arrangert en årlig konferanse om dyreetiske problemstillinger. Årets konferanse avholdes på Litteraturhuset i Oslo 12. desember og har tittelen: Er kjærlighet nok? Når omsorg for dyr går galt.

Deltakelse er gratis, og konferansen kan også følges på nett. Det er likevel nødvendig med påmelding. Program og påmeldingsskjema legges ut på Rådets nettside https://www.radetfordyreetikk.no/