Yrke og organisasjon

Høyesterett har avsagt dom i hundeavlsak

Avl på hunderasen cavalier er i strid med dyrevelferdsloven, mens avl på engelsk bulldogg er mulig under et bestemt avlsprogram, fastslår Høyesterett i dom avsagt 10. oktober 2023.

Dyrebeskyttelsen Norge gikk til sak mot Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb, Norsk Bulldog Klubb og seks oppdrettere, fordi den mener fortsatt avl av hunderasene cavalier king charles spaniel og engelsk bulldogg er i strid med dyrevelferdsloven § 25. Årsaken er at disse hunderasene er særlig utsatt for sykdom, blant annet som følge av målrettet avl på bestemte ytre trekk.

Høyesterett slår fast at domstolene kan legge ned et forbud mot avl av bestemte raser etter dyrevelferdsloven § 25, og at Dyrebeskyttelsen kunne reise et slikt søksmål.

Høyesterett slår fast at domstolene kan forby avl av bestemte raser etter dyrevelferdsloven § 25.

Etter dyrevelferdsloven § 25 er det forbudt med avl som påvirker dyrs funksjoner negativt, eller som reduserer muligheten for naturlig atferd. Det skal foretas en helhetsvurdering basert på kunnskap om avl og genetikk, der type påkjenning eller sykdom for dyrene, årsaken til tilstanden og formålet med avlen står sentralt. Det kan ikke oppstilles én terskel som dekker alle avlssituasjoner. Terskelen for produksjonsdyr vil som utgangspunkt være høyere enn for kjæledyr.

Omtrent alle hunder av rasen cavalier har bestemte nevrologiske tilstander, som følge av at hodeskallen er for liten for hjernen slik at det blir for liten plass til nervesystemet. Tilstandene kan føre til lidelsene chiari-like malformation pain (CM-P) og symptomatisk syringomyeli (SM-S), som gir hundene smerter. Når en andel på minst 15 prosent av hundene utvikler disse lidelsene, innebærer det at videre avl på rasen cavalier, som den er i dag, vil være i strid med dyrevelferdsloven § 25. Det er ikke holdepunkter for betydelig bedring på kort sikt gjennom bestemte avlsprogram.

For engelsk bulldog uttaler Høyesterett at tilstanden brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) i grad 2 og 3 er så alvorlig at når en betydelig andel av hundene rammes, vil fortsatt avl som utgangspunkt være i strid med dyrevelferdsloven § 25. BOAS er et syndrom som medfører pustevansker for hundene, og som blant annet har sammenheng med den sammentrykte snuten. Fordi det er igangsatt et avlsprogram i regi av kennelklubben, som viser gode resultater når det gjelder reduksjon av alvorlig BOAS, vil fortsatt avl i tråd med dette avlsprogrammet likevel ikke være i strid med loven.

Dommen er avsagt under dissens. To dommere har et annet syn på terskelen og mener at denne heller ikke er oversteget for cavalier.

Dommen gir veiledning for forståelsen av dyrevelferdsloven § 25.

Kilde: Høyesterett, 13. oktober 2023: https://www.domstol.no/no/hoyesterett/avgjorelser/2023/hoyesterett-sivil/HR-2023-1901-A/