Yrke og organisasjon

Norsk veterinær-tidsskrift i gamle dager

For 100 år siden

Om kemoterapeutiske antiseptika

Det siste tiårs utforskning av disse specielt med henblik på Morgenroths «rivanol.» Da Joseph Lister i 1867 paa grundlag av Pasteurs epokegjørende arbeider over gjærings- og forraadnelses-processer opdaget karbolsyrens antiseptiske egenskaper, og i 1871 hadde faat sit «anti-septical treatment» færdig, gik kirurgien ind i en ny og gylden tidsalder — den antiseptiske.

Høstede erfaringer med de, hvad jeg vil kalde «voldsomme» antiseptika, førte dog humankirurgerne over i den aseptiske. Den vei var meget lettere at gaa for dem end for os veterinærer, der helt til dato har maattet regne med den antiseptiske.

Norsk veterinær-tidsskrift, nr. 4-5, april —mai, 1923

Tuberkulinet som diagnostikum i kampen mot storfætuberkulosen

I fjor lot jeg (professor Halfdan Holth) utarbeide en oversigt over resultaterne av de her i landet foretagne tuberkulinundersøkelser, og under dette arbeide støtte jeg på det eiendommelige forhold, at det prosentvise fund av tuberkulose hos slagtedyrene paa Kristiania offentlige slagtehus var meget ubetydelig i forhold, til hvad man kunne vente efter de resultater, tuberkulinprøverne hadde git i de omliggende distrikter. Dette tydet efter min mening paa, at tuberkulinreaktion forekommer saa ofte hos helt sunde dyr, at det omhandlede spørsmål burde gjøres til gjenstand for specielle undersøeksler.

Norsk veterinær-tidsskrift, nr. 1, januar, 1923

Om aarsaken til hundegalskap

Denne for mennesker og dyr saa farlige sygdom, der i de senere aar viser sig saa hyppig i vore naboriker, især i Sverige, hvor den nu igjen er utbrudt paa flere steder, har foranlediget mig (dyrlæge L.) til at gjøre de mange hundeeiere i vort land opmerksomme paa den fornemste aarsak til sygdommen, og hvorledes vi paa en lett maate, muligens kunne bli befriet for den.

Denne sygdoms aarsaker bør man efter min formening alene søke i de undertrykte heftige kjønsdrifter, hvilke fortrinvis er hundens egen — og i utartning av racerne — bastarderingen.

Norsk veterinær-tidsskrift, nr. 3, mars, 1923

Ansvarsforsikring

Mellom forsikringsselskapet «Sigyn» og Den norske dyrlægeforening har i nogen tid paagaat forhandlinger om istandbringelse av en passende ansvarsforsikring for veterinærer nogenlunde i likhet med den forsikringsform, som allerede er meget benyttet av læger og tandlæger. «Sigyn» indrømmer Den norske dyrlægeforenings medlemmer en rabat paa 10 %. Retsutviklingen på dette omraade er gaat i retning av skjærpelse av ansvaret, samtidig som kjendskapet til ansvarsreglerne blir stadig mer utbredt.

Norsk veterinær-tidsskrift, nr. 3, mars, 1923

For 50 år siden

Årsfest ved Norges Veterinærhøgskole

Lørdag 1. september gikk den tradisjonelle årsfest ved høgskolen av stabelen.

Noen av de nye studentene syntes å fornemme alvor og høytidelighet ved immatrikuleringen, men mange syntes nok at det hele var uinterressant — noe en kunne merke på en mildest talt uhøytidelig påkledning og slapp holdning ved mottakelse av borgerbrevet.

Norsk veterinær-tidsskrift, side 490, 1973