Nyheter

Nytt fra veterinærforeningen

Kraftig styrking av veterinærtjenester må til

Å sikre tilgangen til veterinærtjenester og styrke dyrevelferdsarbeidet er helt avgjørende.

Foto: Privat

I sitt innspill til ny stortingsmelding om dyrevelferd foreslår Produksjonsdyrveterinærers forening (PVF) en betydelig styrking av den offentlige grunnfinansieringen av veterinærtjenester. Dette må til for å sikre tilgang til dyrehelsepersonell i hele landet. Et konkret forslag er å øke timesatsene betydelig for å gjøre det mer attraktivt å delta i veterinær beredskapsvakt.

Produksjonsdyrveterinærene har i innspill til ny studieplan bedt NMBU Veterinærhøgskolen om å øke den kliniske undervisningen og utvide bruken av praksisutplassering i veterinærstudiet. Dette for å sikre at nyutdannede veterinærer kan utføre førstelinjeberedskap ved akutt sjukdom i offentlig vakt og tilby god helse- og velferdsrådgivning for alle dyr. Et opplegg som omfatter ekstern undervisning i relevante veterinærpraksiser underveis i studiet vil gjøre veterinærstudentene bedre rustet for arbeidshverdagen i produksjonsdyrpraksis. En slik ordning vil kreve statlig finansiering for dekke kostnadene med å kjøpe tjenester fra de som bidrar i opplegget.

Flere kommuner bør ansette veterinærer i kommunale stillinger der tilsettingsforholdet omfatter kliniske veterinærtjenester både på dagtid og utenom ordinær arbeidstid, mener foreningen.

Inseminering har stor betydning for veterinærdekningen i mange distrikter. Samtidig øker nå antallet eierinseminører. Forskrift om sædoverføring hos husdyr regulerer adgangen for andre enn formelt kompetent personell til å inseminere. Produksjonsdyrveterinærers forening mener det er viktig å tydeliggjøre regelverket for kunstig inseminering og følge opp forskriftsbrudd.

Utfordringene med lav veterinærdekning er størst i områder med lange reiseavstander og få husdyrbesetninger.

Derfor foreslår Produksjonsdyrveterinærers forening å øke tilskuddet til veterinære reiser betydelig, inkludert tilskudd for bruk av egen eller leid skyssbåt.

For å sikre tilstrekkelig oppfølging av dyrehold som ikke holder mål, mener Produksjonsdyrveterinærers forening at Mattilsynet trenger friske midler for å opprettholde et tilstrekkelig tilsyn og en effektiv saksbehandling i dyrevelferdsarbeidet.

Kilde: Produksjonsdyrveterinærers forening sitt innspill til ny stortingsmelding om dyrevelferd, 15. september 2023 og Veterinærforeningens nettside 25. september 2023.

Flere kommuner klarer ikke å oppfylle sitt lovpålagte ansvar

Veterinærforeningen har sendt inn innspill til NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet og er svært bekymret over veterinærmangelen i distriktene.

Generalistkommuneprinsippet er at alle kommuner i Norge må følge de samme lover, oppgaver og plikter uavhengig av størrelse, beliggenhet og økonomi i kommunen. Blant de lovpålagte oppgavene til kommunene er å tilby tilfredsstillende tilgang på veterinære tjenester.

Veterinærforeningen har de siste årene vært i kontakt med svært mange kommuner som er fortvilet over mangel på bistand, mangel på midler og mangel på sentral koordinering i dette arbeidet. — Vi ser at det er store mangler i kunnskap og kompetanse mange steder i landet, sier organisasjonssjef Christian Tengs.

— Beredskapen vår knyttet til trygg mat, overvåkning zoonoser og andre sykdommer blir ikke god nok, og det er bekymringsfullt, sier fagsjef Camilla Larsen.

Kilde: Frauke Becher: Kilde Veterinærforeningens nettside, 5. oktober 2023, www.vetnett.no