Leder

God dyrevelferd er en konstant utfordring

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk Veterinærtidskrift

Enkelt sagt har veterinærer to hovedoppgaver. Den ene er å sikre god dyrevelferd. Den andre er å beskytte dyr og mennesker mot alvorlige smittsomme sykdommer. Slik er veterinærer med å løse viktige samfunnsoppgaver. Ofte skjer dette i samarbeid med andre.

Penger og folk må til for å sikre at dyrevelferden opprettholdes og forbedres. Avisen DN skriver på lederplass 23. november i år at Mattilsynet de siste årene har fått 70 færre veterinærstillinger, og kuttet antall tilsyn til en brøkdel. Flere ansatte sier de vet om vanskjøtsel på norske gårder, men mangler ressurser til å følge opp.

Uanmeldte tilsyn fra Mattilsynet har den siste tiden vist syk og dårlig slaktet oppdrettslaks. I flere partier med fisk som ikke var bløgget har oppdrettsselskapene merket laksen som høy kvalitet.

Kontrollørene av norsk matproduksjon ivaretar stoltheten i det norske land- og havbruket. For at det skal fortsette slik, trenger de nok folk, fastslår DN.

Nye tiltak er nødvendig for å opprettholde det gode ryktet som norsk mat og dyrehold har med lite medisinering og jevnt over god dyrevelferd. Derfor er det et viktig skritt på veien at den norske kjøttbransjen har vedtatt å opprette et dyrevelferdsprogram for sau som lanseres i desember 2023. (Se omtale i denne utgaven.)

Programmet består av to deler som produsentene må gjennomføre, kurs og veterinærbesøk. Det blir laget en egen modul for sau i kurset for dyrevelferdsprogram-veterinærer. Fristen for å fullføre denne modulen er utgangen av juni 2024.

I første omgang skal alle som har over 30 vinterfôra sau ved telling året før inn i dyrevelferdsprogrammet. Det betyr at rundt 9 000 besetninger skal inn. Etter hvert vil de med færre enn 30 dyr bli omfattet av ordningen.

Konkrete tiltak for å bedre dyrevelferden, slik som dyrevelferdsprogrammene for svin, storfe, fjørfe og sau, gode regelverk og nok kapasitet hos Mattilsynet for å drive tilsyn med næringer, er nøkkelen til stadig bedre dyrevelferd i tråd med de forventninger samfunnet har.

Veterinærenes roller og arbeid med dyrevelferd har avgjørende betydning for dyr, dyreeiere, matprodusenter og samfunnet. Mange og store oppgaver venter i tiden som kommer.