Fagaktuelt

Angiostrongylus vasorum hos hund

En kasuistikk
Viktoria Eklund

viktoria@f-d.no

Veterinær, spesialistkandidat

Fredrikstad Dyrehospital

Rie Ernst Holte

Veterinær, Spesialist i smådyrsykdommer – hund og katt

Fredrikstad Dyrehospital

Marte Jervan

Veterinær, Spesialist i smådyrsykdommer – hund og katt

Fredrikstad Dyrehospital

Denne artikkelen er skrevet som et ledd i førsteforfatterens spesialisering i smådyrsykdommer – hund og katt

Innledning

Parasittinfeksjoner er vanlig hos norske husdyr, selv om det nordiske klimaet begrenser omfanget noe. Den senere tid sees likevel en økt spredning av arter som tidligere ikke ble funnet i Norge. Et eksempel på det er Angiostrongylus vasorum, også kjent som fransk hjerteorm (1-3). Angiostrongylus vasorum er hovedsakelig å finne på sørligere breddegrader, men har de senere årene også blitt registrert i de skandinaviske landene (2,4-6).

Denne kasuistikken beskriver kliniske symptomer, diagnostikk og behandling av en engelsk bulldogg som hadde koagulopati, anemi, hodesmerter og Angiostrongylus vasorum-infeksjon.

Kasuistikk

Anamnese

Figur 1. Blodutstryk dag 1. Mikroskopibilde (63X), Farget med Hemacolor®. Foto: Fredrikstad Dyrehospital

Figur 2. Røntgen thorax, venstre lateral projeksjon. Antydning til økt bløtvevsopasitet i lungevevet interlobært ventralt. Foto: Fredrikstad Dyrehospital

Figur 3. Røntgen thorax, høyre lateral projeksjon. Foto: Fredrikstad Dyrehospital

Figur 4. Røntgen abdomen. Høyre lateral projeksjon. Kontrastvæske i colon transversum og descendens, med normal passasje omtrent fire timer etter administrering av kontrastvæske. Foto: Fredrikstad Dyrehospital

Figur 5. Røntgen abdomen. Ventrodorsal projeksjon. Kontrastvæske i colon transversum og descendens, med normal passasje omtrent fire timer etter administrering av kontrastvæske. Foto: Fredrikstad Dyrehospital

Figur 6. Høyre øye med blødning dorsomedialt i konjunktiva og sklera.Foto: Fredrikstad Dyrehospital

Figur 7. Kontrollrøntgen thorax. Høyre lateral projeksjon. Milde fortetninger i hele lungefeltet. Foto: Fredrikstad Dyrehospital

Figur 8. Kontroll røntgen thorax. Ventrodorsal projeksjon. Milde fortetninger i hele lungefeltet. Foto: Fredrikstad Dyrehospital

Figur 9. Mikroskopibilde av fekalt utstryk. Larver mistenkt til å være Angiostrongylus vasorum, med karakteristiske s-formede haler og opptil flere små indentasjoner på halespissen (svart pil). Larvene har i tillegg en kefalisk endeplate. Foto: Fredrikstad Dyrehospital

En engelsk bulldogg, ett år gammel hannhund, ble henvist til Fredrikstad dyrehospital for utredning grunnet nedsatt allmenntilstand og anemi. Hunden var blitt gradvis dårligere de tre siste dagene med anoreksi og ustø gange. Den pustet av og til litt anstrengt og harket litt. Eierne var usikre på om hunden kunne ha spist et fremmedlegeme på en strandtur. Hunden var født i Norge og hadde vært med på ferie til Kosterøyene i Sverige.

Blodprøver undersøkt hos henvisende veterinær viste mild anemi, mild nøytrofili og mild monocytose. Hunden hadde normal CRP. Nativ røntgen av abdomen hadde ikke gitt noen forklaring på hundens kliniske tegn. Hunden hadde blitt behandlet med bariumsulfat peroralt, 500 mL Ringer-Acetat intravenøst samt maropitant.

Klinisk undersøkelse

Hunden var svært nedstemt og klarte ikke holde seg oppreist på undersøkelsesbordet. Rektaltemperatur var 38,8 °C. Hjertefrekvensen var 130 slag i minuttet uten bilyd, rytmisk og med normal styrke. Respirasjon var uanstrengt med lett økt frekvens på 40 per minutt og ingen ulyder over lungene ved auskultasjon. Det var tydelige respirasjonslyder fra øvre luftveier typisk for en brakykefal hund. Slimhinnene var blekrosa, lett fuktige og uten tegn til petekkier eller ekkymoser. Kapillærfylningstid var to sekunder. Abdomen var myk ved palpasjon, men hunden viste tegn på mildt ubehag. Ved palpasjon og manipulasjon av nakke, rygg og ekstremiteter var det ingen tegn på hevelse eller smertereaksjon. Iblant gjorde hunden noen korte bjeff som ble tolket som mulig smerte, men dette var uavhengig av håndtering. Hunden hadde entropion på begge øyne, ellers var klinisk undersøkelse uten avvik.

Diagnostiske undersøkelser

Blodtrykksmåling

Det ble benyttet petMapTM for blod-trykksmåling. Hunden hadde middels høyt blodtrykk.

Biokjemiske analyser utført på Idexx Catalyst Dx

Blodplasmaet hadde normal farge. Det var mild hyperglobulinemi på 51 g/L (RI: 25 – 45 g/L) og mild økning i kreatinkinase på 250 U/L (RI: 10 – 200 U/L). Resterende parametere var innenfor referanse-intervallene. Fjorten timer tidligere hos henvisende veterinær var totalprotein 91 g/L, nå redusert til 81 g/L (RI. 52-82 g/L) og albumin var redusert fra 40 g/L til 29 g/L (RI: 23-40 g/L).

Hematologiske analyser utført på Idexx ProCyte Dx.

Resultatene viste mild til moderat normocytær, normokrom og nonregenerativ anemi med HGb = 113 g/L (RI: 131-205 g/L), RBC = 4,39 x 1012 g/L (RI: 5,65 -8,87 x 1012 g/L og HCT = 30,0 % (RI: 37,3 -61,7 %). Hematokrit målt hos henvisende veterinær omtrent syv timer tidligere var 34,0 %. Det var mild leukocytose med mild nøytrofili, mild monocytose og mild basofili. Prøvesvaret viste normalt antall blodplater. Det var ingen makroskopiske tegn til agglutinasjon i EDTA blodprøveglasset.

Blodutstryk

Blodutstryk ble farget med Hemacolor® (Figur 1). Blodutstryk viste ingen tegn til agglutinasjon av erytrocytter og erytrocyttene hadde normal morfologi. Det var ingen blodplateklumper i utstryket. Det var enkelte båndformede nøytrofile. Leukocyttene hadde normal morfologi og det ble ikke sett noen inklusjonslegemer.

Antistofftester på Idexx SNAP 4Dx Plus Test

Idexx SNAP 4Dx Plus Test analyse var negativ for Anaplasma phagocytophilum og A. platys, Erlichia canis og E. ewingii, Borrelia burgdorferi og Dirofilaria immitis.

Urinundersøkelse

Det ble oppsamlet en skålurinprøve. Fargen på urinen var lys gul med en spesifikk vekt på 1,022 etter væskebehandling. Urinstiks viste mild bilirubinuri (1+ er normalt for hund), mild proteinuri og markert hematuri. Undersøkelse av urinen på Idexx SediVue Dx bekreftet hematuri, men var ellers normal.

Røntgen og ultralydundersøkelse

Røntgen av thorax i to lateralplan viste normal hjertesilhuett og normalt utseende av lungevevet, men det var antydning til økt bløtvevsopasitet interlobært ventralt på venstre lateralbilde (Figur 2,3). En mild grad av pleural effusjon var en mulig årsak til dette. Røntgen av abdomen viste kontrastvæske i tynntarmer og proksimale del av colon, med normal passasje omtrent fire timer etter administrering av kontrastvæske (Figur 4,5).

Abdominal ultralydundersøkelse viste mild lymfadenopati av de mesenterielle lymfeknuter og en hypoekkogen pankreas med mildt hyperekkogent krøs rundt. Det var ingen tegn til gastrointestinale fremmedlegemer og ingen fri væske i buken.

Problemliste

 • Nedstemthet, ustø, anoreksi, mild smerte abdomen og lett økt respirasjonsfrekvens

 • Mild til moderat anemi karakterisert som moderat regenerativ, normokrom, normocytær og uten agglutinasjon

 • Mild nøytrofili og monocytose

 • Mild hyperglobulinemi

 • Proteinuri og hematuri

 • Hypoekkogen pancreas med hyperekkogent krøs rundt og mild lymfadenopati av mesenterielle lymfeknuter

 • Økt røntgenologisk bløtvevsopasitet interlobært i ventrale thorax

Tentativ diagnose

Sammen med synkende hematokrit kunne reduksjonen i plasmaproteinene fra analysene som ble utført 14 timer tidligere hos henvisende veterinær gi mistanke om en blødningstilstand. Det ble ikke funnet tegn til blødning hos denne hunden ved ankomst, men det var mild pleural effusjon av uviss årsak.

Behandling og oppfølging

Hunden fikk innledningsvis intravenøs væskebehandling med Ringer Acetat 4 mL/kg/time og det ble administrert en engangsdose robenakoksib (Onsior®) som analgesi, da hunden viste tegn til milde buksmerter og generell uspesifikk smerte. På dette tidspunktet forelå det ikke mistanke om blødnings-forstyrrelse. Utover kvelden ble hunden mer smerteplaget og hylte til ved bare lett berøring av hodet, særlig på venstre side. Det ble injisert metadon im som supplerende analgesi hver fjerde time.

Grunnet hundens smerter var det mistanke om skade eller fremmedlegeme i munn eller svelg. Det ble foretatt en inspeksjon av hundens munnhule og svelg etter induksjon av kortvarig anestesi med propofol intravenøst. Ved undersøkelsen ble det konstatert trang larynx, lang palatum molle og makroglossia, som er vanlig for rasen, men ingen tegn til lesjoner eller hevelser. Det ble bemerket en blodutredelse på sklera og konjunktiva på høyre øye dorsomedialt (Figur 6). Dette var ikke observert ved hundens ankomst.

På dag to var hunden fremdeles meget slapp, mentalt nedstemt og tydelig smertepåvirket ved berøring av hodet, særlig ved berøring av panneregionen. Grunnet hundens reduserte allmenntilstand var mønstring ikke mulig og det var vanskelig å vurdere om det var ustøhet eller bare slapphet. Smertelindringen ble endret fra metadon til fentanyl kontinuerlig infusjon 2,0 µg/kg/time, med bedre effekt.

Utover ettermiddagen begynte pasienten å bli tungpustet. Nye røntgenbilder av abdomen viste at all kontrast var i colon og det var ingen funn av avvik. Røntgenbilder av thorax viste milde fortetninger i hele lungefeltet (Figur 7,8). Det var ikke synlige tegn til pleural effusjon på dette tidspunkt. Hunden ble behandlet med oksygen via nesegrime og væskeinfusjonsraten ble redusert til vedlikeholdsbehov.

Nye blodprøver viste nedgang i hematokrit til 24,7 % (RI: 37,3 - 61,7 %) uten tegn til regenerasjon. Det var fremdeles mild nøytrofili og monocytose. Antall trombocytter var fremdeles innen referanseintervallet, men var litt lavere enn ved ankomst.

Hunden hadde fremdeles blødning på høyre sklera og konjunktiva og det ble observert nye blødninger på venstre sklera og konjunktiva.Som følge av dette ble det målt koagulasjonsparametre PT og aPTT. Resultatet for PT var >100 sekunder (RI: 11,0-17,0 sekunder) og aPTT var >300 sekunder (RI: 72,0-102,0 sekunder). Det ble mistenkt en forgiftning med muse -eller rottegift som årsak til koagulopati, og dermed administrert vitamin K -behandling (Konakion Novum, Propharma Group Sweden AB) samt transfusjon med fresh frozen plasma (FFP).

På dag tre hadde hunden fremdeles dårlig allmenntilstand, var mentalt redusert, og tross analgesi viste den tydelig tegn på smerte ved håndtering av hodet. Slimhinnene var blekrosa, og tydelig blekere enn dagen før. Hjertefrekvens, pulskvalitet og temperatur var normale. Hunden fikk fortsatt oksygentilskudd og respirasjonsfrekvens samt dybde var normal.

Som del av utredning av koagulopati ble det gjort direkte mikroskopi av et fekalt utstryk, hvor det var høy forekomst av levende larver mistenkt til å være Angiostrongylus vasorum, den såkalte franske hjerteorm (Figur 9). Idexx Angio Detect test var positiv for antigen fra Angiostrongylus vasorum. Det ble administrert topikal Moksidektin (Advocate) som behandling av hjerteorm og gitt en injeksjon med 0,12 mg/kg dexametason for å forebygge allergisk reaksjon på larvedød. Hunden fikk ny transfusjon med FFP.

Det var markant bedring av koagulasjonstiden den fjerde dagen. PT var normalisert og aPTT var bare mildt forlenget. Det var en mild økning av hematokrit til 25,8 % og moderat regenerasjon med retikulocyttprosent på 6 %. Hunden hadde fortsatt redusert allmenntilstand og ubehag ved berøring av hodet, men utover dagen ble matlysten litt bedre.

Hunden ble gradvis bedre, både i forhold til bedret mental status og smertereduksjon. Det var ingen tegn til nye blødninger. En hjerteultralydundersøkelse avdekket fortykkelse i arteria pulmonalis, men det ble ikke sett noen ormer og hjertet hadde normal kontraktilitet. Hunden fikk daglig maropitant som antiemetika samt 0,5 mg/kg prednisolon.

Det ble daglig mikroskopert fecesprøver og på dag syv (fire dager etter moksidektinbehandling) var det fortsatt levende larver i avføringen og supplerende anthelmintisk behandling med fenbendazol (Panacur Vet) ble gitt. Fire dager senere, på dag 10, var det fremdeles levende larver i avføringen og det ble administrert milbemycinoksim (Milbemax). Etter to avføringsprøver negative for levende larver ble hunden utskrevet på dag 12 med resept på topikal moksidektin til de etterfølgende måneder.

Diagnose

Angiostrongylus vasorum

Diskusjon

Etiologi

A. vasorum er en rødlig, trådformet metastrongyloid som invaderer hjerte og lunger hos hundedyr (7,8). Livssyklus hos A. vasorum er indirekte, med multiple larvestadier og behov for intermediære verter for utviklingen (9,10). Rødrev er den naturlige hovedverten, men flere andre arter kan også infiseres, inkludert hund (8). Det forekommer i tillegg en rekke parateniske verter, som fugler og andre pattedyr (10). Landlevende snegler og frosker er de primære intermediære vertene (7,9). Hovedverten blir infisert når den fortærer en intermediær eller paratenisk vert.

A. vasorum infiserer hovedverten i L3 larvestadiet, penetrerer tarmveggen og migrerer til regionale lymfeknuter. Deretter flytter de seg via blodomløpet til hjertets høyre kammere og pulmonærarteriene (1,2). Her fullføres parasittens livssyklus, og eggene fra de voksne individene embryonerer i lungekapillærene for deretter å emigrere til bronkiolenes og alveolenes lumen (8). Hovedverten hoster opp larvene og svelger de, og deretter passerer larvene gjennom fordøyelseskanalen og utskilles med avføringen. Larver utskilles normalt 38-57 dager etter infeksjon.

Patofysiologi

A. vasorum forårsaker hovedsakelig kardiopulmonære skader, hvilke først og fremst oppstår som følge av lokal inflammasjon (8,11). Dette kan medføre blant annet fibrose og arrvev i både blodkar, hjerte og lungeparenkym, samt trombedannelse og blødninger. I tillegg utvikler cirka 57 % av tilfellene koagulopatier (1,8). Det er også påvist forekomst av både voksne individer og larver i flere andre organsystemer, blant annet nyrer og urinveier, øyne, hud samt CNS (1). Det er også viktig å notere seg at cirka 7 % av de infiserte individene er uten kliniske tegn på infeksjonen.

Enkelte individer kan utvikle pulmonær hypertensjon som følge av trombedannelse og hypertrofi av karveggene i de pulmonære blodårene med resulterende trikuspidal regurgitering og i alvorlige tilfeller høyresidig hjertesvikt (11,12). Dette kan påvises med hjerteultralyd.

Kliniske symptomer og diagnostikk

På grunn av parasittens omfattende migrasjon og utbredelse i et infisert individ, kan denne presentere med kliniske tegn fra multiple organsystemer (13). Oftest affiseres respirasjonssystemet med hoste, dyspne eller mosjonsintoleranse (14). De kan også presentere med kun uspesifikke kliniske tegn som for eksempel letargi, anoreksi eller vektnedgang (13).

I alvorlige tilfeller kan pasienten presentere med tegn på blødninger eller, som følge av økt blødningstendens samt migrasjon av larver, nevrologisk tegn som kramper, ataksi eller paralyse (8,11,15). Dette er sjeldnere, og forekommer i cirka 4 % av tilfellene (11).

Resultater av hematologiske og biokjemiske analyser er ofte uspesifikke, men kan vise anemi og trombocytopeni, samt mild økning av leverenzymer. Eosinofili er vanlig som en indikasjon på parasittinfeksjon. Koagulasjonsparametre som PT, aPTT og BMBT kan være forlenget (14).

Om larver skulle påvises ved en fekal undersøkelse er dette diagnostisk. Baermann er den anbefalte metoden for å oppdage larver, da direkte utstryk er mindre sensitivt (14,15). En in-house antigentest, AngioDetect®, er tilgjengelig på markedet. Testen har en sensitivitet på cirka 84 %, samt en spesifisitet på 100 %. Forskning viser derimot at individet skal ha vært infisert i minst ni uker for at testen skal kunne oppdage antigen (16).

Bildediagnostikk av thorax anbefales da de fleste tilfellene presenterer med kliniske tegn relatert til hjerte og lunger. Røntgen gir en god oversikt og kan avsløre avvik som for eksempel forandringer i lungeparenkymet, dilatasjon av pulmonære blodkar samt forstørrelse av hjertets høyre side (14). CT/MR kan bli aktuelt ved nevrologiske symptomer, eller ved usikkerhet rundt røntgenfunn (15). Billeddiagnostikk gir ikke svaret alene, og fekal under-søkelse og antigentest er avgjørende for diagnosen (9).

Ultralyd av hjertet kan påvise dilatasjon av høyre forkammer og de pulmonære arteriene, hypertrofi av myokardiet, samt regurgitering via trikuspidalklaffen og pulmonalklaffen (1).

Dersom en antigentest ikke har gitt positivt resultat for A. vasorum, kan bronkoskopi med BAL være ytterligere et alternativ (14). Man har via PCR av BAL kunnet påvise A. vasorum i tilfeller der feces og AngioDetect® har vært negativt.

Differensialsdiagnoser inkluderer andre parasittinfeksjoner som dirofilariasis, paragonimiasis samt filariasis. Andre årsaker til koagulopati, pulmonær hypertension, kramper, høyresidig hjertesvikt, pneumoni og pulmonær neoplasi må utelukkes før en sikker diagnose kan stilles.

Behandling og prognose

Anthelmintika som milbemycin oxime, imidakloprid/moxidectin samt fenbendazol fungerer, men med noe varierende effekt. I en studie undersøktes effekten av imidakloprid 10 %/moxidectin 2,5 %, hvilket hadde en effekt på cirka 85 % ved første applikasjon, men ga 100 % effekt dersom behandlingen ble gjentatt etter fire uker (1). En annen studie ga et noe avvikende resultat, der cirka 89 % av pasientene var parasittfrie etter fire uker (17). En studie rapporterte at milbemycin oxime 0,5 mg/kg po en gang i uken i fire uker ga god effekt (18). Fenbendazole 25 mg/kg po. SID i 21 dager gir også et godt resultat, med en effekt på cirka 91 % ifølge en annen studie (19).

I alvorlige tilfeller kan det være ønskelig med et mindre effektivt preparat initialt, da inflammasjonsreaksjonen som oppstår når parasittene dør kan føre til fatale konsekvenser (1). Av samme grunn kan det også være nødvendig å samtidig behandle med kortikosteroider. I de tilfellene der pasienten har økt blødningstendens og mister betydelige mengder blod og/eller koagulasjonsfaktorer, kan det være aktuelt med transfusjoner. Her kan tromboelastografi (TEG) være nyttig for å vurdere behovet for transfusjon, samt respons på behandlingen (20). Om pasienten har pulmonær hypertensjon eller høyresidig hjertesvikt må det settes inn behandling for dette.

For monitorering av behandlingens effekt bør feces undersøkes gjentatte ganger til det ikke lenger finnes levende parasitter. AngioDetect® kan også benyttes for å avdekke sirkulerende antigener (17).

Prognosen er avhengig av pasientens kliniske tilstand og sykdommens alvorlighetsgrad. Generelt er prognosen mer avventende i de tilfellene der pasienten har nevrologiske symptomer, koagulopatier eller pulmonær hypertension, med en dødelighet på 25-35 % (14).

Sammendrag

Denne kasuistikken beskriver kliniske symptomer, diagnostikk og behandling av en engelsk bulldogg med Angiostrongylus vasorum og sekundær anemi samt koagulopati med blødning til lunger og sentralnervesystemet, medførende hodesmerter og nedsatt mental status.

Summary

This case report describes the clinical symptoms, diagnostics and treatment of an Angiostrongylus vasorum infection in a one-year-old, male English Bulldog. The patient was referred to the hospital due to markedly decreased demeanor, inappetence and mental retardation. Clinical examination revealed pain in the head-area, ataxia and petechiae in the sclerae of both eyes. The repetitive bloodwork revealed a progressive pre-regenerative anemia, and a decrease in total protein and albumin. Hematuria was noted on the urinalysis, and repetitive thoracic imaging detected an increase in pulmonary opacity.Due to a suspected coagulopathy, a direct fecal smear was performed, which revealed live larvae suspected to be Angiostrongylus vasorum. This was confirmed by an Idexx Angio Detect snap test. The patient was successfully treated according to an anthelmintic regime including moxidectin, along with consecutive treatments with fenbendazole and milbemycine oxime.

Referanser

 1. Di Cesare A, Traversa D. Canine angiostrongylosis: recent advances in diagnosis, prevention, and treatment. Vet Med Res Rep 2014;5:181-92.

 2. Fuehrer HP, Morelli S, Unterköfler MS, Bajer A, Bakran-Lebl K, Dwużnik-Szarek D et al. Dirofilaria spp. and Angiostrongylus vasorum: current risk of spreading in Central and Northern Europe. Pathogens 2021;10:1268.

 3. Morgan ER, Jefferies R, Krajewski M, Ward P, Shaw SE. Canine pulmonary angiostrongylosis: the influence of climate on parasite distribution. Parasitol Int 2009;58:406-10.

 4. Davidson RK, Gjerde B, Vikøren T, Lillehaug A, Handeland K. Prevalence of Trichinella larvae and extra-intestinal nematodes in Norwegian red foxes (Vulpes vulpes). Vet Parasitol 2006;136:307-16.

 5. Åblad B, Christensson D, Osterman Lind E, Ågren E, Mörner T. Angiostrongylus vasorum etablerad i Sverige. Sven Vet Tidn 2003;55(12):11-5.

 6. Lemming L, Jørgensen AC, Nielsen LB, Nielsen ST, Mejer H, Chriél M et al. Cardiopulmonary nematodes of wild carnivores from Denmark. Do they serve as reservoir hosts for infections in domestic animals? Int J Parasitol Parasites Wildl 2020;13:90-7.

 7. Ferdushy T, Hasan MT. Angiostrongylus vasorum: the ‘French heartworm’. Parasitol Res 2010;107:765-71.

 8. Grandi G, Osterman Lind E, Schaper R, Ågren E, Schnyder M. Canine angiostrongylosis in Sweden: a nationwide seroepidemiological survey by enzyme-linked immunosorbent assays and a summary of five-year diagnostic activity (2011–2015). Acta Vet Scand 2017:59:85.

 9. Elsheikha HM, Holmes SA, Wright I, Morgan ER, Lacher DW. Recent advances in the epidemiology, clinical and diagnostic features, and control of canine cardio-pulmonary angiostrongylosis. Vet Res 2014;45:92.

 10. Mozzer LR, Lima WS. Gallus gallus domesticus: paratenic host of Angiostrongylus vasorum. Vet Parasitol 2015;207:81-4.

 11. Gredal H, Willesen JL, Jensen HE, Nielsen OL, Kristensen AT, Koch J et al. M. Acute neurological signs as the predominant clinical manifestation in four dogs with Angiostrongylus vasorum infections in Denmark. Acta Vet Scand 2011;53:43.

 12. Traversa D, Torbidone A, Malatesta D, Guglielmini C. Occurrence of fatal canine Angiostrongylus vasorum infection in Italy. Vet Parasitol 2008;152:162-6.

 13. Traversa D, Di Cesare A, Meloni S, Frangipane di Regalbono A, Milillo P, Pampurini F et al. Canine angiostrongylosis in Italy: occurrence of Angiostrongylus vasorum in dogs with compatible clinical pictures. Parasitol Res 2013;112:2473-80.

 14. Chapman PS, Boag AK, Guitian J, Boswood A. Angiostrongylus vasorum infection in 23 dogs (1999-2002). J Small Anim Pract 2004;45:435-40.

 15. Garosi LS, Platt SR, McConnell JF, Wrayt JD, Smith KC. Intracranial haemorrhage associated with Angiostrongylus vasorum infection in three dogs. J Small Animal Pract 2005:46:93-9.

 16. Schnyder M, Stebler K, Naucke TJ, Lorentz S, Deplazes P. Evaluation of a rapid device for serological in-clinic diagnosis of canine angiostrongylosis. Parasit Vectors 2014:7:72.

 17. Bird LE, Bilbrough G, Fitzgerald R, Walker DJ. Determining resolution of Angiostrongylus vasorum in dogs following anthelmintic treatment with an imidacloprid 10 per cent/moxidectin 2.5 per cent spot-on. Vet Rec Open 2018;5:e000215.

 18. Jang HY, Parent JM, Hagen C, Colwell E, Rist PM, Murphy N et al. Paradoxical vestibular syndrome in a dog from western Newfoundland infected with French heartworm (Angiostrongylus vasorum). Can Vet J 2016;57:1251-5.

 19. Willesen JL, Kristensen AT, Jensen AL, Heine J, Koch J. Efficacy and safety of imidacloprid/moxidectin spot-on solution and fenbendazole in the treatment of dogs naturally infected with Angiostrongylus vasorum (Baillet, 1866). Vet Parasitol 2007;147:258-64.

 20. Langhorn R, Bochsen L, Willesen JL, Sørensen TM, Kristensen AT. Thromboelastography-guided transfusion in dogs with hypocoagulable disorders: a case series. Acta Vet Scand 2019;61:35.