Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene

Lars Erik Heggen - ny medarbeider i Helsetjenesten for storfe i dere fører smittevernfokus

Redigert av Silje Johnsgard

Litt om meg

Jeg er 38 år, har samboer og en datter på to år. Fullførte veterinær-utdannelsen i Budapest i 2011 og har siden primært jobbet i produksjonsdyr-praksis på Sunnmøre og i Nordfjord.
Jeg har også hatt 2 kortere vikariater hos henholdsvis Mattilsynet i Kristiansand og Oslo med ansvars-området på dyrehelse/dyrevelferd.

Mine hovedoppgaver framover

Jeg tiltrådde stillingen som spesialveterinær i Helsetjenesten for storfe i sommer og har fått ansvar for å videreføre kontrollprogrammet etter at Harald Holm gikk over i ny stilling. Andre oppgaver som skal prioriteres framover er blant mye annet utvikling av dyrevelferdsprogram for storfe, Helsestorfe, jobbe med bransjeretningslinjer for smittesikker livdyromsetning, bidra to dager i uka på beredskapstelefonen til Tine.

Fokus på digital kommunikasjon

Grunnet Covid-19-situasjonen vi er oppe i har fokusområdene til Kontrollprogrammet endret seg litt. Tidligere var møteaktivitet høyt prioritert, noe som ikke er gjennomførbart i disse dager. Som en konsekvens av dette vil god og målrettet digital informasjonsflyt bli vektlagt. Dette vil også videreføres inn i 2021 da kontrollprogrammet vil gå over i driftsfase. Digitale møter på teams eller webinarer er eksempler på gode løsninger som kan erstatte fysiske informasjonsmøter. Hovedprioritet vil være områder som har hatt flere utbrudd den siste sesongen. Det betyr ikke at vi ikke vil bistå eller informere i områder som ønsker vår digitale tilstedeværelse.

Hvordan få ned nysmittefrekvensen

Målsettingen med kontrollprogrammet har alltid vært å få ned nysmitte-frekvensen og øke bevisstheten rundt smittevern. En forutsetning for å kunne begrense nysmitte-
frekvensen/utbrudd er stor oppslutning til beredskapstelefonen og deltakelse i kontrollprogrammet (som vil si prøvetaking og bevissthet rundt smittevern) slik at vi har god oversikt over utbredelsen av virusene i landet. Da er det mulig å implementere gode smitteverntiltak og begrense omfanget ved sykdomsutbrudd. Dette behovet har blitt tydelig synliggjort i den situasjonen samfunnet vårt nå er i. Vi må alle bidra til å redusere utbredelsen og konsekvensene av virusene hos storfe, i likhet med den dugnaden vi som medmennesker gjennomfører daglig nå.

Veterinærer og produsenter må selv skaffe prøvetakingsutstyr

En annen konsekvens av Covid-19 for kontrollprogrammet er at det i år ikke vil bli sendt ut prøvetakingsutstyr da bedriften som har gjort denne jobben for oss stengte ned for en periode. Dette medfører at veterinærer/produsenter selv må stille med det nødvendige utstyret. Derfor ber vi alle involverte i prøvetaking av besetninger om å planlegge for dette slik at det er dekning for eventuelt behov av speneprøve- og blodprøveglass (4 ml blodprøveglass m/rød kork).

Gratis analyser ut 2020

Akkurat som tidligere år fortsetter vi med gratis analyse av prøvene, og det vil vare ut 2020. Vårt håp er at det vil motivere enda flere til å foreta prøvetaking slik at vi kan få enda bedre oversikt over den reelle statusen for virusene og redusere mørketallene så mye som mulig.

Planlegg prøvetaking i god tid

Av erfaring vet vi at høsten er en tid hvor mange tar prøver, da mange dyr kommer inn fra beite. Som konsekvens av dette kan det bli stort trykk på prøveinngang hos Mastittlaboratoriet i Molde. Derfor ber vi om at det planlegges i god tid før frist for ny prøve. Normalt tar det inntil 10 virkedager før svar på prøven foreligger, men av erfaring fra tidligere år kan det forventes at det i de mest hektiske periodene kan ta opptil 5 uker før svaret er klart.

Ta ut prøven i såpass god tid at produsenten ikke står i fare for å miste statusen.

Noen endringer

Blodprøver til BRSV BCoV analyser skal tas i 4 ml blodprøveglass med rød kork.

En annen endring i kontroll-programmet som er nært forestående er at tidsintervallet for prøvetaking vil endres fra 365 dager til 410 dager. Med andre ord, statusen produsenten oppnår på prøvene vil i nær fremtid være gyldig i 13,5 mnd, forutsatt at det ikke er hendelser i dette tidsrommet som har betydning for smittestatus på besetningen.