Yrke og organisasjon

Slik arbeider
FHIs utbruddsgruppe

Norsk veterinærtidsskrift har snakket med 12 veterinærer i Folkehelseinstituttets utbruddsgruppe. Hverdagen har vært hektisk fra nyheten om et nytt virus kom fra Kina i begynnelsen av januar og endte med at Norge ble nedstengt 12. mars i år som følge av covid-19-utbruddet. Det som kjennetegner dem er stort pågangsmot og evnen til å løse oppgavene de blir satt til å utføre.

Tekst og foto:
Trond Schieldrop

Her er FHI-veterinærene, f.v.: Anne Christine Føllesdal, Kristian Franer, Solveig Jore, Ola Brønstad Brynildsrud, Line Vold, Ragnhild Tønnessen, Trude Marie Lyngstad, Gry Marysol Grøneng, Tone Bjordal Johansen, Heidi Lange, Charlotte Rosenberg Ulstad og Heidi Runne Kragstad. Karin Nygård er ikke med på gruppebildet.

Trude Marie Lyngstad

Trude Marie har vært med i et team sammen med Gry som lager daglige og ukentlige nasjonale og internasjonale rapporter med statistikk om covid-19. Dette omfatter uttrekk av data fra databaser (blant annet MSIS) og presentasjon av nøkkeltall, tabeller og figurer som viser antall smittede, alder og kjønnsfordeling, og geografisk utbredelse. I tillegg til antall personer som er testet for covid-19 og data fra Sykdomspulsen (konsultasjoner hos legevakt), omfatter rapporteringen også antall dødsfall, antall innlagte på intensiv og sykehus.

– Det har vært mye arbeid med data og programmering for at vi skal kunne publisere daglige og ukentlige statusoversikter i rapporter på våre hjemmesider www.fhi.no. Teamet består av en gruppe med veterinærer, leger, statistikere og epidemiologer som arbeider sammen.

Til daglig jobber Trude Marie med sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, noe som omfatter både overvåking og utbruddsetterforskning, og hun deltar også i teamet som har spesielt fokus på drikkevann, inkludert den nasjonale vannvakten ved FHI. Trude ble utdannet fra Norges
veterinærhøgskole i 1996. Før hun ble ansatt ved Folkehelseinstituttet i 2018 jobbet hun som forsker ved Veterinærinstituttet, Seksjon for epidemiologi (2004-2018) hvor hun i doktorgraden sin jobbet med sporing av smitte/smitteveier for infeksiøs lakseanemi (ILA). Fra hun var nyutdannet og til 2004 var hun ansatt i Statens dyrehelsetilsyn, Sentralforvaltningen (1996-2004) hvor hun var involvert i nasjonalt og internasjonalt arbeid, regelverksutvikling, rådgivning og beredskapssaker.

Ragnhild Tønnessen

Ragnhild var fra før av sykdomsansvarlig for Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV).

– De første varslene om et økt antall pasienter med lungebetennelse av ukjent årsak i Wuhan i Kina, dukket opp på mitt bord tidlig i januar.

– Når det kom signaler om et utbrudd av lungebetennelse av ukjent art, tok vi det på største alvor. Vi arbeidet først med å verifisere informasjonen og avventet et offisielt varsel fra WHO. Vi varslet også internt og eksternt om hendelsen og det ble raskt etablert en utbruddsgruppe som jeg ledet de første ukene, der flere veterinærer deltok. Det skjedde mye i gruppa fra startfasen av blant annet løpende risikovurdering, utvikling av diagnostikk mot det nye viruset, utarbeiding av reiseråd og råd til helsepersonell, i tillegg til arbeid mot media. Etter hvert som oppgavene økte, ble også utbruddsgruppen utvidet, og Line Vold overtok ledelsen.

– Nå jobber jeg primært med overvåkingssystemene for å sikre tilgang på gode data til å følge epidemien. Så langt har vi klart å holde antallet alvorlig syke på et lavt nivå i Norge. Det kan dukke opp flere nye smittede når samfunnet gradvis gjenåpnes. Da må vi ha god overvåking slik at vi raskt kan oppdage dem og sette inn tiltak for å forhindre videre smittespredning.

Ragnhild er veterinær med Ph.D. i virologi. I sitt doktorgradsarbeid forsket hun på influensa hos fugl. Hun har også arbeidet som forsker/veterinær hos Veterinærinstituttet med diagnostikk av virussykdommer hos dyr. Ved Folkehelseinstituttet arbeider hun til vanlig med nasjonal overvåking av influensa.

Solveig Jore

Solveig jobber til daglig med zoonoser og er prosjektleder internt på FHI for et stort EU-prosjekt “One Health EJP” som går over 5 år og er involvert i en del andre forskningsprosjekt på klimaendringer, zoonoser og flåttbårne sykdommer. Hun har jobbet med zoonoser fra både dyre- og humansiden, med erfaring fra blant andre Seksjon for Epidemiologi og Zoonosesenteret ved Veterinærinstituttet i perioden 2006-2015, hvor hun tok sin PhD om hvordan klima påvirker forekomsten av zoonoser. Hun har vært med i gruppen som rådgir befolkningen; det vil si å utarbeide smittevernråd og nasjonale smittevernveiledere innen mange ulike fagfelt; blant andre barnehager, skoler, barne- og ungdomsidrett, ulike treningsfasiliteter og domstolene.

– Vi forsøker å finne en tilnærming til hvordan vi skal gi råd og anbefalinger om smitteverntiltak ut fra eksisterende kunnskap om koronavirus generelt og spesifikk SARS-COV-2 evidens. Min veterinære og epidemiologiske bakgrunn gjør kanskje at jeg har vært i stand til å angripe problemstillingen fra en komparativ synsvinkel.

Tone Bjordal Johansen

Tone har bakgrunn som veterinær med PhD i bakteriologi. Hun har tidligere vært ansatt som forsker på Veterinærinstituttet. På FHI jobber hun med mikrobiologi og smittevern. Hun har deltatt i både laboratorie- og rådgivningsgruppa på instituttet under utbruddet. Sammen med Ragnhild var hun med i utbruddsgruppa helt fra starten av epidemien.

– I oppstartfasen fikk vi en bredere tilnærming til pandemiutbruddet. I dag er gruppa blitt så stor at den er delt inn i flere mindre grupper. I startfasen var det svært viktig å etablere diagnostikk, og da arbeidet laboratoriegruppa for å etablere et 24/7 nasjonalt diagnostikktilbud for SARS-CoV-2. Det var viktig å ha ett slikt tilbud da det primært dreide seg om hastediagnostikk. Nå er primærdiagnostikken overført til eksterne medisinske mikrobiologiske laboratorier. Jeg er også med i gruppa som rådgir befolkningen på våre nettsider og i våre nasjonale veiledere. Jobben har vært krevende med korte tidsfrister.

Ola Brønstad Brynildsrud

Som bioinformatiker har Ola vært opptatt av virusets genetiske sammensetning.

– Vi sekvenserer viruset og ser på hvordan genomet utvikler og sprer seg over tid.

Ola er utdannet veterinær og etter utdannelsen arbeidet han de første årene med fiskevelferd og fiskehelse.

– Etter fullført doktorgrad ville jeg jobbe med menneskesykdommer og etter hvert fattet jeg interesse for bearbeiding av statistisk materiale. Det er et fagfelt jeg liker godt.

Heidi Lange

– I begynnelsen av covid-19-utbruddet i Norge da det fortsatt var varslingsplikt, tok jeg imot og registrerte telefoner fra kommuneoverleger som ringte inn og rapporterte om smittetilfeller og lagde oversikt over hvor smitte hadde skjedd. Etter at varslingsplikten opphørte og tilfellene ble meldt direkte til MSIS, arbeidet jeg blant annet med valideringen av smittestopp appen samt innføringen av DHIS2 som forhåpentligvis skal hjelpe kommunene i deres smitteoppsporing.

– Fra tidlig i sommer har arbeidsoppgavene hovedsakelig dreid seg om smittesporing og utbrudds-etterforskning. I den forbindelse har jeg deltatt i etableringen av et nasjonalt smittesporingsteam som bistår og støtter kommunene og helseforetakene i deres arbeid med håndtering av utbrudd og sporing av lokale smitteutbrudd av covid-19. Her koordinerer vi også respons og smittesporing knyttet til utbrudd som involverer flere kommuner. I tillegg har vi ansvar for smittesporing knyttet til offentlig transport som går over flere kommuner, for eksempel på fly, tog, buss og båt.

– Jeg har tidligere jobbet med en doktorgrad på enteriske virus generelt og norovirus spesielt, noe som var foranledningen til at jeg fikk jobben på FHI. Til daglig jobber jeg primært med overvåking av sykdommer og oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr.

Charlotte Rosenberg Ulstad

Charlotte jobber primært med giftinformasjon. I forbindelse med covid-19-utbruddet har hun vært en del av Korona Hot Line-teamet for helsepersonell hvor hun har svart på spørsmål fra blant annet fastleger og kommuneoverleger om smitterådene som er tilgjengelig på FHIs nettsider.

– Rådene endres fortløpende og for mange kan det til tider være vanskelig å holde seg oppdatert. Mange kontakter oss og har komplekse problemstillinger som vi må undersøke nærmere. Som veterinær har jeg alltid vært opptatt av human- og veterinærmedisin. Etter veterinærutdanninga fikk jeg jobb i FHI.

Heidi Kragstad

Heidi har vært en del av Korona Hot Line-teamet. Til vanlig jobber Heidi på giftinformasjonen sammen med Charlotte.

– Helsepersonell har mange spørsmål om bruk av smittvernutstyr, hvordan de skal ta prøver med mer. De fleste er takknemlige for å ha et kontaktpunkt hos oss hvor de får svar på sine problemstillinger. Andre er frustrerte over situasjonen samfunnet er i. Vi får alle spektre av tilbakemeldinger, men jevnt over er de aller fleste hyggelige å prate med og setter pris på vår tjeneste. Eksempler på frustrasjoner kan være råd som ble gitt i går og som ikke gjelder i dag. Noen har kanskje ikke fått med seg siste nytt og feilinformert sine pasienter. Enkelte mener rådene er for uklare og lurer på hvorfor noen skal bruke munnbind mens andre ikke. Etter endt veterinærutdanning jobbet jeg noen år på smådyrklinikk, har vært hestepraktiker og vært innom Mattilsynet. Jeg føler at min veterinære bakgrunn kommer godt med i jobben i FHI.

Gry Marysol Grøneng

Etter veterinærutdanningen jobbet Gry først en kort tid som smådyrpraktiker og deretter jobbet hun ved Veterinærinstituttet der hun fullførte sin doktorgrad.

– Årsaken til at jeg søkte jobb på FHI, var at jeg ved Veterinærinstituttet jobbet med spredningsmodeller og overvåkning av sykdommer. Det er et fagområde jeg også jobber med på FHI, men på mennesker istedenfor dyr. Jeg er prosjektleder for et overvåkningssystem som heter Sykdomspulsen hvor det overføres data fra legekontor og legevakt som bearbeides hos oss. For kort tid siden lanserte vi en webside der kommuneoverlegene kan få oversikt over for eksempel covid-19 i sin egen kommune og nærliggende kommuner.

– Jeg har vært med i utbrudds-gruppa sammen med Ragnhild og Tone helt fra starten av epidemien. Da jobbet jeg blant annet i modellerings-gruppa, som beregner det berømte R-tallet (reproduksjonstallet) og estimerer det videre forløpet for epidemien. Sammen med Trude er jeg med på dag- og ukerapportering. Til nå har arbeidstrykket vært enormt stort.

Anne Christine Føllesdal

Rett etter veterinærutdanningen jobbet Anne Christine seks måneder for Leger uten grenser og hun har også arbeidet for forskningsavdelingen i et legemiddelselskap før hun begynte i giftinformasjonen hos FHI.

– I utbruddsgruppa har jeg en administrativ støttefunksjon for ledergruppen og resten av utbruddsgruppen. Jeg koordinerer oppdragene fra Helsedirektoratet og Helse og Omsorgsdepartementet og skal holde styr på hvilke oppdrag vi får fra dem og delegerer oppdrag til riktig gruppe for å unngå detaljstyring i ledergruppa. Jeg loggfører dokumenter
og filer og er møtereferent og administrativ koordinator. Da pandemien eskalerte ble ledergruppa utsatt for et enormt arbeidspress og de så behovet for sekretærfunksjonen jeg har i dag. Utbruddsgruppa har med mange virusutbrudd og vi får håpe at neste utbrudd ikke blir like stort som covid-19.

Kristian Franer

Kristian ble ferdig utdannet veterinær i 2010 og begynte ved FHI årsskiftet 2011.

Ved FHI har han hovedsakelig arbeidet med akutt toksikologi, smittevern og epidemiologi. I forbindelse med covid-19 utbruddet har Kristian blant annet vært involvert i kunnskapsoppsummering og registrering av positive smittetilfeller i FHIs datasystem.

Kristian arbeider også som veterinæroffiser i Forsvaret. Arbeidsoppgavene i Forsvaret er til dels sammenfallende med de han utfører ved FHI og under pandemien har mye av ressursene blitt allokert Covid-19 arbeid også der. Forsvaret er en integrert del av det norske samfunnet og påvirkes også av pandemien og helsemyndighetenes retningslinjer, samtidig er de avhengig av å opprettholde Forsvarets operative evne og beredskap.

– Å ha en fot i begge leirer har vært til stor nytte i mitt arbeid.

Kristian er også i ferd med å avslutte en to-årig etterutdanning i epidemiologi gjennom European Center for Disease Prevention and Control (ECDC).

Karin Nygård

Karin har bakgrunn som veterinær med doktorgrad i epidemiologi. Hun har jobbet ved Folkehelseinstituttet i 20 år og er sentral i instituttets beredskapsarbeid og leder til vanlig utbrudd- og beredskapsgruppen.

I tillegg er hun kontaktpunkt for internasjonale varslingssystemer som IHR (International Health Regulation) og EU kommisjonens varslingssystem EWRS og sitter som kontaktpunkt for Norge i ulike internasjonale nettverk og ekspertgrupper knyttet til beredskap. Under Covid-19-utbruddet har Karin sittet i utbruddsledelsen sammen med blant andre Line Vold og hatt spesielt ansvar for koordinering av overvåking av utbruddet.