Yrke og organisasjon
Pass på ved jobbskifte etter 55:

Du kan miste AFP

Partene i arbeidslivet er blitt enige om at AFP for ansatte i offentlig sektor skal legges om fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig utbetaling som kommer i tillegg til folketrygden for de som er født etter 1962. Bytter du jobb etter fylte 55, må du passe på.

Sissel Rødevand,

partner og aktuar, i Actecan AS.

Endelig utforming av AFP i offentlig sektor er fortsatt uavklart. For en veterinær kan verdien av AFP utgjøre mer enn 1,8 millioner kroner.

Foto: Shutterstock

De som er født i 1962 eller tidligere skal beholde dagens AFP-ordning.

Den nye AFP-ordningen skal utformes etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor, men den endelige utformingen er ennå ikke klar. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) sendte på høring forslag til ny AFP i offentlig sektor, med høringsfrist 17.02.2023, men per august 2023 er det enda ikke kommet endelige regler.

Størrelsen på offentlig AFP vil avhenge av antall opptjeningsår, lønn, fødselsår og når du starter uttaket av AFP. For en veterinær kan verdien av AFP utgjøre mer enn 1,8 millioner kroner (kvinne, født i 1985 med 15 år med 5 G# G er folketrygdens grunnbeløp, p.t. kr 118 620. i lønn og 42 år med over 7,1 G i lønn).

I denne artikkelen fortelles det om et par ting du må passe på når det gjelder å skifte jobb fra offentlig til privat sektor dersom du er over 55 år.

Årskull

Kvalifikasjonskrav for jobb i offentlig sektor for 62 år, sammen med krav om tjenestetid på minst 10 år i offentlig sektor

1963

3 av de 5 siste år

1964

4 av de 6 siste år

1965

5 av de 7 siste år

1966

6 av de 8 siste år

1967 og senere

7 av de 9 siste år

Kvalifikasjonskrav for å få AFP

Et av de viktigste kvalifikasjonskravene for å få privat AFP er at du har vært med i en bedrift med tariffavtale om AFP sju av de ni siste årene før du blir 62 år. Du må dessuten arbeide i en slik bedrift når du tar ut pensjon. De samme reglene er forutsatt å gjelde tilsvarende for offentlig AFP.

Kvalifikasjonsreglene for ny offentlig AFP er foreslått å fases gradvis inn. Forslaget går ut på at ansatte født 1963–1966 som på uttakstidspunktet ikke fyller vilkårene for ny AFP, kan likevel innvilges ny AFP i offentlig sektor dersom tjenestetiden er minst ti år og vedkommende har vært ansatt i en virksomhet med offentlig AFP, som angitt i tabellen under.

I ny offentlig AFP forutsetter AID at det etableres systemer for medregning av kvalifikasjonstid og refusjoner mellom AFP-ordningene i offentlig og privat sektor, slik at kvalifikasjonstid fra privat sektor kan medregnes i offentlig sektor og omvendt. AID kan gjerne vedta en lov der tid i privat sektor teller med, og det har de foreslått, men de må forhandle med privat sektor for å få tid i offentlig sektor til å telle med ved vurdering av kvalifikasjonstid i privat sektor.

Det foreligger dermed mange muligheter, herunder:

  • Arbeidstid i bedrift tilknyttet privat AFP teller ikke med ved vurdering av tjenestetid for å få offentlig AFP og omvendt

  • Arbeidstid i bedrift tilknyttet privat AFP teller med ved vurdering av tjenestetid for å få offentlig AFP, men arbeidstid i offentlig sektor teller ikke med ved vurdering av tjenestetid for å få privat AFP

  • Arbeidstid i henholdsvis bedrift tilknyttet privat AFP og i offentlig sektor teller med ved vurdering av tjenestetid både i offentlig og privat AFP

AID har foreslått at tid i privat sektor uansett ikke skal telle med i de særskilte ansiennitetsvilkårene under innfasingen, det vil si der færre år enn sju år kan telle med.

AFP i offentlig sektor

AFP (avtalefestet pensjon) er en tidligpensjonsordning for deg som er født i 1962 eller før. Ordningen gjelder for deg som er offentlig ansatt og ønsker å trappe ned eller gå av med full pensjon når du er mellom 62 og 67 år. For deg som er født i 1963 eller etter er ikke regelverket avklart ennå.

Kilde: Statens pensjonskasse, https://www.spk.no/avtalefestet-pensjon-afp/, 7. september 2023

Krav til jobb i offentlig sektor de tre siste årene før uttak av AFP

For å få ny offentlig AFP er det et annet foreslått kriterium som er særlig interessant, og det er forslaget til krav til at du også må ha jobbet i offentlig sektor de tre seneste årene før du tar ut pensjon.

Tar du ut offentlig AFP ved 62 år, betyr det at du må ha jobbet i offentlig sektor minst fra du var 59 år. Tar du ut offentlig AFP ved 65 år må du ha jobbet i offentlig sektor minst fra du var 62 år.

AID mener at denne regelen må gjelde så lenge det er litt forskjeller i størrelsen på privat AFP og offentlig AFP, en forskjell som faktisk er der nå ut fra det som er foreslått og dagens private AFP.

Betinget tjenestepensjon

En såkalt «Betinget tjenestepensjon» som ble innført i offentlig tjenestepensjon i 2020 er et plaster på såret for deg i offentlig sektor som ikke kvalifiserer for offentlig AFP. Betinget tjenestepensjon tjenes opp med en lavere prosent enn AFP (3 prosent av inntekt årlig, mens AFP tjenes opp med 4,21 prosent av inntekt årlig). Opptjeningen er bare fra 2020, og gjelder dermed ikke hele din yrkeskarriere, som AFP gjør. Videre gjelder kun tid du har hatt med offentlig tjenestepensjon.

Dersom du får betinget tjenestepensjon, er det ikke gitt at du senere kan få noe hverken fra offentlig eller privat AFP. AID har ikke foreslått helt klare regler på dette punktet enda, så her må det jobbes litt mer med en løsning.

Fremtidige endringer i kvalifikasjonskravene for å få AFP

I privat sektor foreligger det en rapport med en skisse til mulig reformert AFP, der mange kvalifikasjonskrav foreslås endret, samtidig som det foreslås endringer i beregningen av selve pensjonen. Om privat sektor får forhandlet om dette i tariffoppgjøret i 2024 er ennå uvisst.

Dersom privat AFP endres, må det antas at også offentlig AFP endres. Men når og hvordan er altså helt i det blå.