Yrke og organisasjon
Uttalelser fra rådet for dyreetikk:

Om skadedyr

Dette er et utdrag av Rådets vurdering publisert på nett 16. februar 2023. Hele uttalelsen kan lastes ned på Rådet hjemmeside:

https://www.radetfordyreetikk.no/

Denne uttalelsen tar for seg dyreetiske problemstillinger knyttet til vår behandling av skadedyr, det vil si dyr som kommer i konflikt med menneskelige interesser. Tematikken er avgrenset til dyr som normalt er viltlevende, men som lett kommer i berøring med menneskelige ressurser. I uttalelsen blir skadedyrforskriften omtalt og sett opp mot viktige aspekter av Dyrevelferdsloven.

Vi fokuserer mest på pattedyr og fugler, fordi disse omfattes av Dyrevelferdsloven. Rådet for dyreetikk sin gjennomgang viser at det er lite samsvar mellom Dyrevelferdslovens og skadedyrforskriftens omtale av dyr, og at det i liten grad brukes et felles begrepsapparat. Dette resulterer i en fare for at håndhevingen av skadedyrforskriften kan havne i et moralsk vakuum.

Om Rådet for dyreetikk

Rådet for dyreetikk er utnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Rådet for dyreetikk skal:

 • Holde seg orientert om og vurdere prinsipielle etiske sider ved alle typer dyrehold og bruk av dyr, samt forholdet til viltlevende dyr.

 • Vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr.

 • Vurdere de etiske sider av moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av genetisk mangfold og hensynet til ville biologiske ressurser.

 • Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og ut fra dette gi råd til myndighetene når det gjelder tilsynet på dyrevernområdet.

 • Bidra til løpende debatt om dyreetiske spørsmål i samfunnet og drive holdningsskapende arbeid.

Rådets medlemmer

Rådet for dyreetikk har syv medlemmer. Leder og fagetikeren er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) på fritt grunnlag. De øvrige fem medlemmene, med personlige varamedlemmer, er oppnevnt av departementene etter forslag fra nærings- og dyrevernorganisasjoner samt forskningsinstitusjoner.

 • Leder: Knut Egil Bøe, professor i etologi ved NMBU

 • Fagetisk representant: Espen Gamlund, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen

 • Representant for fiskeforskningen: Ragnhild Aven Svalheim, forsker, Nofima

 • Representant for næringsmessig dyrehold – landdyr: Bodhild Fjelltveit, andre nestleder i styret for Norges Bondelag

 • Representant for næringsmessig dyrehold – akvatiske dyr: Rudi Ripman Seim, Benchmark Genetics

 • Representant for dyrevernsorganisasjonene: Morten Tønnessen, professor UiS

 • Sekretær: Cecilie Marie Mejdell, Veterinærinstituttet