Fagartikkel

Kobbertoksikose hos hund

Litteraturstudie og en kasuistikk

Kobbertoksikose forårsakes av en unormal opphopning av kobber (Cu) i leveren. Det er den vanligste årsaken til kronisk hepatitt på hund. Toksikosen kan være primær eller sekundær. Tilstanden er spesielt kjent hos Bedlington terrier, men kan oppstå blant alle raser. Labrador retriever, West Highland white terrier, dalmatiner, doberman pincher og skye terrier er predisponerte. Katter kan også rammes. Artikkelen beskriver diagnostikk og behandlingsalternativer for kobbertoksikose hos hund, samt en kasuspresentasjon av en Nova Scotia duck tolling retriever med primær kobbertoksikose.

Tina M. Granås

Spesialistkandidat i smådyrsykdommer hund og katt

Evidensia Oslo Dyresykehus tina.marie.granas@evidensia.no

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Key words: Copper toxicosis, chronic hepatitis, medical management, Nova Scotia duck tolling retriever, case study

Denne artikkelen er skrevet som et ledd i forfatterens spesialisering i smådyrsykdommer – hund og katt

Innledning

Kobber er et essensielt sporstoff som er involvert i flere av kroppens metabolske prosesser. Det er en nøkkelkomponent i redokssyklusen som opprettholder viktige cellefunksjoner og fører til frigjørelse av oksidative radikaler som tømmer leveren for antioksidanter. I sin oksiderte/frie form (Cu2+) er kobber svært toksisk og fører til ødeleggelse av cellulære komponenter. Opptak, distribusjon og utskillelse av kobber reguleres derfor nøye (1).

Kobber tilføres kroppen via mat og tas opp av enterocytter i gastrointestinal-traktus (GI-traktus). Fra GI-traktus transporteres kobberet til den portale sirkulasjonen, før det entrer hepatocyttene via et transportmedium, kobbertransportør- 1 (CTR1). I leveren bindes kobberet til proteiner for å unngå oksidativ skade på hepatocyttene. Leveren er så ansvarlig for lagring, videre distribusjon til andre vev og organer, samt utskillelse av overskytende kobber i gallen (1). Forøket inntak eller redusert utskillelse av kobber fører til at kobbermengden akkumulerer i leveren og påfølgende oksidativ skade kan føre til kronisk hepatitt og cirrhose (2).

Kobbertoksikose finnes i primær og sekundær form. Primær kobbertoksikose defineres som en unormal kobbermetabolisme som i utgangspunktet er genetisk basert, mens sekundær kobbertoksikose oppstår som resultat av annen primær sykdom, for eksempel kolestase. Begge former av tilstanden kan affisere alle hunderaser, men primær kobbertoksikose assosieres spesielt med Bedlington terrier. Her oppstår toksikosen som et direkte resultat av en defekt i genet COMMD1. Defekten reduserer transportkapasiteten av kobber fra hepatocyttene til galle, med påfølgende utvikling av kobbertoksikose (2, 3). Genmutasjonen kan det testes for, og målrettet oppdrett har gjort sykdommen langt mindre prevalent hos rasen enn tidligere. En lignende kausal gendefekt er ikke funnet hos andre hunderaser.

Kliniske tegn på kobbertoksikose

Ved både primær og sekundær kobbertoksikose er de kliniske tegnene relatert til utviklingen av kronisk hepatitt. Leverens høye kapasitet for regenerering gjør at det kan ta lang tid før kliniske tegn oppstår. Først når over 75 % av leverfunksjonen er tapt forventes kliniske tegn på sykdom (4).

Nedsatt appetitt, letargi, anoreksi, kvalme, oppkast, polyuri, polydipsi, diaré og vekttap er noen av sykdomstegnene. Etter hvert ses mer spesifikke tegn på leversykdom som ikterus, ascites, blødningstendenser og hepatisk encefalitt (1). Ikterus og ascites er rapportert hos 33 % av hunder med kronisk hepatitt. Hepatisk encefalitt og blødningstendenser er rapportert hos 6-7 % (4). Akutt hemolytisk krise med påfølgende ikterus er en sjelden klinisk følgetilstand, som så langt kun er sett hos Bedlington terrier, og som oppstår når store mengder kobber slippes ut i blodet fra leveren (1, 5). Ikterus er mer uvanlig ved endestadiesykdom (6).

Diagnostikk

Klinisk-kjemiske serumanalyser

En persisterende forøket aktivitet i serum av hepatocellulære enzymkonsentrasjoner (ALT, GGT, AST) indikerer kronisk hepatitt. Forøket ALP, lav urea og hypoalbuminemi indikerer nedsatt leverfunksjon. I tillegg kan det forekomme hypoglykemi, hypokolesterolemi og hyperbilirubinemi (1). Hypoalbuminemi er meldt å være det vanligste klinisk-kjemiske avviket ved cirrhose og kronisk hepatitt (6). Ved cirrhose kan leverenzymer ha normal aktivitet i serum (1).

Gallesyrer produseres i leveren og skilles ut til tarm via galle. I ileum blir gallesyrene reabsorbert før de transporteres tilbake til leveren via vena porta. En normal lever filtrerer ut gallesyrene svært effektivt. En gallesyre stimuleringstest vil derfor kunne gi en indikasjon på nedsatt leverfunksjon hvis testen viser en unormalt høy serumkonsentrasjon av gallesyrer etter stimulering. Hos pasienter hvor serum total bilirubin allerede er signifikant forøket, vil gallesyretest ikke være indisert (1).

Hematologiske analyser

Kronisk hepatitt kan som ved kronisk sykdom generelt gi en mild, nonregenerativ anemi. Ved kronisk intestinal blødning sekundært til portal hypertensjon kan anemien være mikrocytær/hypokrom. En mild, subklinisk trombocytemi kan også ses. Stress- eller inflammasjonsleukogram er vanlig (1, 2).

Koagulasjonsanalyser

Leveren produserer både pro- og antikoagulasjonsfaktorer og mild til moderat forlenget PT og aPTT oppstår hos om lag 40 % av hunder med hepatitt (2). Et parallelt tap av pro- og antikoaguleringsfaktorer er vanlig. Koagulasjonsavvik ses derfor sjeldent tidlig i sykdomsforløpet. Etter hvert som leversykdommen progredierer, vil en forøket blødningstendens kunne gjøre seg gjeldende. Koagulasjonsavvik er hovedsakelig kun assosiert med akutt/ spontan blødningstendens i tilfeller hvor leversykdommen er i endestadiet (7). En signifikant større andel av hunder med blødningskomplikasjoner i forbindelse med biopsitakning har underliggende koagulopatier (8). Det er anbefalt å foreta en koagulasjonsprofil (blodplater, PT/ aPTT) før en leverbiopsi slik at en eventuell koagulopati kan adresseres først.

Urinanalyser

Ved utvikling av polyuri og polydipsi vil urinen ofte være hypostenurisk. Hyperbilirubinemi er også vanlig (0- 1+ på urinsticks er normalt hos hund). Ammoniumbiuratkrystaller kan ses i utstryk av urinsediment (1).

Billeddiagnostikk – røntgen/ultralyd

Røntgenundersøkelse er av liten verdi da leverendringene ofte er subtile. Mikrohepatika kan ses ved kronisk hepatitt og bør mistenkes i tilfeller hvor ventrikkelaksen ligger kranialt. Arkitektur og asymmetriske endringer i leverstørrelse er vanskelig å vurdere. Ved ascites vil vurderingen av leverstørrelse vanskeliggjøres ytterligere (2).

Ultralydundersøkelse er anbefalt ved innledende vurdering av leveren. Undersøkelsen kan gi informasjon om leverens størrelse og struktur. En liten og diffus hyperekkoisk lever kan ses ved langtkommen kronisk hepatitt. I enkelte tilfeller kan leveren oppfattes normal. Nodulære endringer kan være relatert til cirrhose eller sammenfallende benign nodulær hyperplasi. Galleblære og gallegang kan også vurderes. Gallestase kan gi en indikasjon på sekundær kobbertoksikose (2). En definitiv leverdiagnose kan ikke stilles ved ultralyd alene.

Leverbiopsi

Minst to «wedge»-biopsier bør tas fra leveren enten ultralydguidet perkutant, laparoskopisk («kikkhullsoperasjon») eller ved åpen laparotomi med en 14-16 gauge kanyle (9). Histologisk evaluering av leverbiopsi er eneste måte å diagnostisere kobbertoksikose/ kronisk hepatitt på. For å visualisere kobberet må preparatet spesialfarges med rubean syre eller rhodanin (1, 2, 10). Kobberet akkumulerer i hepatocyttene og fører til hepatocellulær inflammasjon og nekrose (Figur 1-3). Videre utvikling til kronisk hepatitt ses i form av apoptose, nekrose, regenerering og fibrose. Det vil også kunne ses inflammasjonsinfiltrater (5).

Figur 1. Rhodanine-farget leversnitt (10x)
Hepatocytter som inneholder kobber har rødbrun granulering i cytoplasma. (Dette ses tydeligere i høyere forstørrelse). Rød pil peker på en artefakt. Sorte piler angir to nærliggende vener av ulik størrelse. Blå piler angir små komprimerte galleganger, eventuelt arterioler (Små arterioler kan forveksles med galleganger ved lav forstørrelse). Hepatocyttene er omgitt av betennelsesceller i varierende omfang eksemplifisert med grønne piler.

Foto: Nicole Weber, IDEXX laboratories

Figur 2: Rhodanine-farget leversnitt (20x)
Hepatocytter som innholder kobber har rødbrun granulering i cytoplasma. Her ses den rødbrune granuleringen tydeligere enn ved 10x vist i Figur 1.

Foto: Nicole Weber, IDEXX laboratories

Figur 3. Rhodanine-farget leversnitt (40x)
Hepatocytter som inneholder kobber har rødbrun granulering i cytoplasma. Celler (makrofager) med mer gulbrunt pigment inneholder hemosiderin. Det er også innslag av betennelsesceller.

Foto: Nicole Weber, IDEXX laboratories

Ved primær kobbertoksikose vil kobber både være lokalisert rundt inflammerte/nekrotiserte hepatotocytter, samt i vev som tilsynelatende fortsatt er friskt. Kobberet akkumuleres sentrolobulært i sone 3, og i regenerative noduler (1). Graden av akkumulering korrelerer med histopatologisk alvorlighetsgrad og graderes på en skala fra 1-5 hvor 5 er mest alvorlig (2, 4). Ved sekundær kobbertoksikose akkumulerer kobberet vanligvis i periportalt parenkym (sone 1), og finnes kun i de områder som er preget av skadet cellevev. I disse tilfellene korrelerer ikke mengden kobber med alvorlighetsgrad (1, 11).

Ved endestadiesykdom kan det være vanskelig å differensiere mellom sonene og det kan ses en tilsynelatende bedring av kobberakkumulering. Dette fordi nekrotiske hepatocytter har mistet sitt kobberinnhold og nylig regenererte hepatocytter ikke har akkumulert kobber ennå. Arrvev inneholder heller ikke kobber (12).

Kobbermåling i levervev

Mengde kobber i levervevet kvantifiseres i en biopsi på minimum 5 mg levervev avhengig av hvilken kvantifiseringsmetode man velger. Kvantifiseringen kan foretas både i ferskt og frossent levervev. Gjennomsnittlig kobberkonsentrasjon i levervev hos hund er 200 – 400 mg/kg tørrvekt (dw). Hos hunder med kobbertoksikose varierer konsentrasjonen mellom 600 – 2200 mg/kg dw, men alt over 400 mg/kg dw anses som unormalt (1, 4, 12).

Behandling

Spesifikk behandling av kobbertoksikose innebærer å redusere pasientens kobberinntak samt øke utskillelsen av kobber fra leveren. Ved primær kobbertoksikose vil de aller fleste pasienter ha utviklet kronisk hepatitt og ytterligere klinisk støttebehandling som kvalmestillende og apetittstimulerende medikamenter kan i perioder være nødvendig.

Diett

Det anbefales at hunder med kobberakkumulering tilsvarende 600 mg/kg dw gis en diett som inneholder maksimalt 0,12 mg/100 kcal livet ut. Dette gjelder også pasienter med sekundær kobbertoksikose hvis kobbertoksikosen har ført til kronisk hepatitt. Cu-konsentrasjonen i drikkevannet bør være under 0,1 mg/L. Dette oppnås i de fleste tilfeller ved å la vannet renne i fem minutter før vannskålen fylles. Kobberrestriktive dietter har ofte et lavt proteininnhold. Det kan derfor være nødvendig å supplere dietten med en ekstra proteinkilde. Dette gjelder ikke ved hepatisk encefalitt (2).

Kobberkelatorer

D-penicillamin er førstevalget når det gjelder kobberkelatorer (2). Preparatet binder seg til kobber i leveren og eliminerer det via urin. Kelatoren reduserer i tillegg de toksiske effektene som Cu2+ har på hepatocyttene, og fasiliterer fekal eliminering av kobber fra GI-traktus. I tillegg har D-penicillamin en mild antiinflammatorisk og antifibrotisk effekt. Dosering er 10-15 mg/kg per os hver 12. time. Gastrointestinale bivirkninger er vanlig. Ved bivirkninger anbefales det å redusere dosen eller gi medikamentet sammen med litt mat (13). D-penicillamin tas inn på registreringsfritak.

Trientine er et mulig alternativ til hunder som ikke tolererer D-penicillamin grunnet gastrointestinale bivirkninger, men det er liten evidensbasert erfaring med bruk av medikamentet til hund (2). Trientine reduserer sirkulerende kobber, men har ikke like god effekt som D-penicillamin på vevsbundet kobber. Dosering er 10-15 mg/kg per os hver 12. time. Gastrointestinale bivirkninger er vanlige også her, men opptrer som regel i en mildere form (13).

Sink

Sink reduserer absorpsjonen av kobber fra GI-traktus og hindrer sporstoffet fra å entre sirkulasjonen. I tilfeller hvor behandling mot kobbertoksikose er vellykket, anbefales det å fortsette med sink (og kobberrestriktiv diett) livet ut. I disse tilfellene kan det være nok å gi sink 2-3 ganger uken. Dosering er 5-10 mg/kg per os hver 12. time. Medikamentet må gis over en lengre periode før det har effekt (1, 2, 13).

Leverbeskyttende medikamenter

S-adenosyl methionine (SAMe) er et kosttilskudd som beskytter hepatocyttene mot oksidativ skade. SAMe har også tilsynelatende anti-inflammatoriske egenskaper, modulerer apoptose og er også muligens anti-karsinogent. Dosen avhenger av produkttype (2).

α-tokoferol (Vitamin E) er en antioksidant. Dosering er 10-15 IE/ kg per os én gang daglig. Som med mange andre antioksidanter så finnes det sparsomt med dokumentasjon av denne effekten på dyr (2, 13).

Silymarin er en antioksidant som ofte har vært benyttet på hund med leversykdom, inkludert kobberindusert hepatitt, på tross av liten virkningsevidens. Dosering er 20- 50 mg/kg hver 6.-8. time (2, 13).

Ursodeoksylsyre er brukt ved sekundær kobbertoksikose hvor sporstoffet akkumulerer grunnet kolestase. Medikamentet har også antioksiderende, antiinflammatorisk og antiapoptoisk effekt, noe som tilsier at det også kan være virksomt ved primær kobbertoksikose. Dosering er 10-15 mg/kg per os én gang daglig. Dokumentert effekt på hund er minimal (2, 13).

Kasuistikk

Anamnese

En fem år gammel Nova Scotia duck tolling retriever tispe som var fullvaksinert og ikke hadde vært i utlandet hadde blitt operert for pyometra. Før dette hadde den vært uten kliniske tegn på sykdom. Den ble fôret med en kommersiell hundediett av ukjent merke. Klinisk og diagnostiske undersøkelser på operasjonsdagen hadde vært uten avvik, med unntak av en væskefylt uterus diagnostisert med ultralyd. Hematologiske og klinisk-kjemiske analyser hadde vist en markert forøket CRP og en mildt forøket ALT og ALP. Røde og hvite blodceller var innenfor referanseintervallene (Tabell 1 og 2). Forøket ALT og ALP ble vurdert til å være relatert til livmorbetennelsen. Det ble ikke tatt kontrollblodprøver postoperativt, og hunden ble sendt hjem dagen etter operasjonen med resept på smertestillende (paracetamol 10 mg/kg per os tre ganger daglig) og kvalmestillende (maropitant 1mg/ kg per os en gang daglig). Hunden ble lagt inn ved Evidensia Oslo Dyresykehus på dag fem postoperativt grunnet dårlig allmenntilstand, nedsatt appetitt, oppkast og gule slimhinner.

Klinisk undersøkelse

Ved klinisk undersøkelse var hunden rolig og afebril (38,6 ˚C). Hunden veide 18,7 kg og hadde en BCS (body condition score) på 5/9. Den hadde redusert vekten med 700 gram siden operasjonen. Slimhinner, sclera og hud var ikteriske. Kapillærfylningstid lot seg ikke vurdere grunnet ikterus. Slimhinner var fuktige grunnet hypersalivering. Hunden hadde ikke stående hudfold. Hjertefrekvens og pulsfrekvens var 114/minutt. Pulsen hadde normal fylde. Det ble ikke registrert kardial bilyd eller arytmi. Buken var myk og indolent ved palpasjon. Palperbare lymfeknuter var av normal størrelse.

Diagnostiske undersøkelser

Det ble utført klinisk-kjemiske og hematologiske analyser (Tabell 1 og 2). Sammenlignet med resultatene fra tidligere analyser var ALT, ALP og total bilirubin markert forøket. Hunden hadde en mild hypoalbuminemi, og en moderat normokrom/normocytær anemi. Hundens platetall var normalt. Den hadde en kraftig leukocytose med neutrofili, men dette var ikke uventet kort tid postoperativt. CRP hadde gått ned, men var fortsatt høyere enn normalt (Tabell 1). Grunnet anemi med kraftig forøket total bilirubin ble det laget et blodutstryk og utført en autoagglutinasjonstest for å utelukke immunmediert hemolytisk anemi (IMHA). Autoagglutinasjonstesten var negativ. Erytrocyttene var av normal størrelse og form. Det ble ikke sett sfærocytter eller intracellulære bakterier.

Basert på avvikene i blodanalysene var videre undersøkelser med ultralyd og biopsi av leveren indisert. Før biopsien ble PT/aPTT målt – begge innenfor respektive RI (Tabell 2). Ultralyd viste en liten lever. Levervevet hadde normal ekkogenitet og normale kartegninger. Ingen fokale dannelser ble sett. Galleblæren hadde anekkogent innhold. Det var ingen tegn til gallestase eller gallestein. Det var ingen tegn til ascites. Resterende buk var uten særskilt anmerkning. Det ble tatt ut to biopsier med biopsinål 14G fra venstre leverlapp. Det var ingen synlig blødning etter prøvetakningen. Biopsiene ble sendt til IDEXX laboratories for histopatologisk undersøkelse.

Tabell 1: Klinisk-kjemiske analyser

Dag

ALT (U/L) Rl: 10-125

ALP (U/L) Rl: 23-212

tBIL (pmol/L) RI:0-15

ALB (g/L) Rl: 23-40

CRP (mg/L) RI:<30

-5 (pyometraoperasjon)

*430

*347

9

30

*>100

0 (innleggelse)

*629

*1014

*109

*22

*39

+1

*504

*760

*102

*21

-

+5

*325

*601

*24

28

-

+42

*428

*503

<2

30

-

+182

*397

*494

9

28

-

+269

*349

*299

9

27

-

ALT: alanin aminotransferase, ALP: alkalisk fosfatase, tBIL: totalbilirubin, ALB: albumin,

CRP: C-reaktivt protein, RI: Referanseintervall. Resultat utenfor RI er merket med *.

Tabell 2: Hematologiske analyser og koagulasjonsanalyser

Dag

RBC (10“/L) Rl: 5.7-8.9

HCT (%) Rl: 37-62

HGB(g/L) Rl: 131-205

WBC(107L) Rl: 5.1-16.8

NEU(107L) Rl: 3.0-11.6

PLT(107L) Rl: 148-484

aPTT(s) Rl: 72-102

PT (s) Rl: 11-17

-5 (pyometra­operasjon)

6.5

40

152

7.4

4.9

296

-

-

0 (inn­leggelse)

*5.0

*31

*109

*37.7

*26.3

249

-

-

+1

*4.2

*26

*91

*40.7

*30.8

243

84

2

+5

*5.6

*37

*124

13.4

9.6

391

-

-

+42

7.3

45

155

9.6

6.0

329

-

-

+182

6.7

40

142

*4.7

*2.8

204

102

12

+269

6.7

41

145

8.9

5.3

-

-

RBC: erytrocytter, HCT: hematokrit, HGB: hemoglobin, WBC: leukocytter, NEU: nøytrofile granulocytter, PLT: blodplater,

aPTT: aktivert partiell tromboplastin tid, PT: protrombintid, RI: Referanseintervall. Resultat utenfor intervall er merket med *.

Innledende behandling

Hunden viste en gradvis forverring i allmenntilstand de neste dagene. Den kastet opp gjentatte ganger og var anorektisk. Ikterusen forverret seg. Med indikasjoner på et leverproblem basert på utførte diagnostiske undersøkelser ble kontinuerlig intravenøs infusjon igangsatt med ringer acetat (100 ml/kg/døgn) og metoklopramid (2 mg/kg/døgn). I tillegg ble det gitt SAMe (Denosyl, 225 mg per os to ganger daglig). Hunden fikk også en leverdiett (Hill’s LD). Etter fem dager var hundens allmenntilstand god nok til at den kunne sendes hjem. Den var ikke ikterisk, kastet ikke opp, og hadde en stigende appetitt. Kontrollprøver før hjemsendelse viste en bedring av leververdier selv om hverken ALT, ALP eller total bilirubin var innenfor respektive RI. Hunden var fortsatt mildt anemisk (Tabell 1 og 2).

Diagnose og videre behandling

Histopatolgiske undersøkelser av leverbiopsiene viste moderat centrolobulær kobberakkumulering grad 2-3 (1-5), avvik forenlig med kronisk hepatitt og tidlig levercirrhose. Hunden fikk diagnosen primær kobbertoksikose med sekundær kronisk hepatitt. Den ble gitt d-penicillamin (8,5 mg/kg per os hver 12. time), α – tokoferol (10 IE/kg per os én gang daglig), og ursodeoksylsyre (10 mg/kg per os én gang daglig). Ursodeoksylsyre ble gitt for dens sannsynlige antioksiderende, antiinflammatorisk og antiapoptotiske effekt. Hunden fortsatte på lever-spesifikk diett (Hill’s LD), SAMe og metoklopramid ved behov (tegn til kvalme/nedsatt appetitt).

Oppfølging

Etter oppstart av behandling mot kobbertoksikose og kronisk hepatitt ble hunden betraktelig bedre. Den gikk på jevnlige kontroller som inkluderte klinisk-kjemiske og hematologiske analyser (Tabell 1 og 2), kontroll av PT og aPTT (Tabell 2), samt ultralyd seks måneder etter at diagnosen ble stilt. Det ble anbefalt ny leverbiopsi, men eier ønsket ikke dette. Ultralyd på dette tidspunktet viste minimale endringer sammenlignet med første ultralyd. Leverparametrene bedret seg, men forble forøket gjennom hele behandlingsforløpet. 385 dager etter at diagnosen ble stilt ble hunden akutt dårlig med utvikling av ascites og ikterus. Eier ønsket ingen videre diagnostikk og hunden ble avlivet.

Diskusjon

Kobbertoksikose er angitt å være den vanligste årsaken til kronisk hepatitt hos hund (1, 2, 12). Akutt-på-kronisk presentasjon kan forekomme (2, 12). Hvor raskt kobber akkumulerer varierer mellom raser og individer, men hos hunder med arvelig kobbertoksikose er den subkliniske fasen vanligvis lang. Kliniske tegn på kobbertoksikose er ofte subtile og oppstår først når en stor del av leverparenkymet er affisert. Det er ingen kliniske tegn som er patognomonisk for tilstanden og ofte er det først når irreversibel oksidativ skade på levervevet har oppstått at diagnosen stilles basert på måling av kobber i leverbiopsier.

Differensiering mellom primær og sekundær kobbertoksikose kan være vanskelig, men er viktig for prognose og behandling. Primær kobbertoksikose krever livslang behandling uavhengig av hvor langtkommen sykdommen er ved diagnosepunktet. Ved sekundær kobbertoksikose er behandling av primærsykdommen avgjørende. Om primærproblemet lar seg behandle, så er prognosen for tilfriskning god så lenge toksikosen ikke har ført til kronisk hepatitt. Kolestase er den vanligste årsaken til sekundær kobbertoksikose (2). Kolestase er også er en vanlig følgesykom ved kronisk hepatitt og kan forverre en allerede eksisterende kobbertoksikose. En primær kolestase betyr ikke at pasienten automatisk også utvikler kobbertoksikose. Dette fordi hunder, i motsetning til mennesker og katter, er mindre sensitive for kobberakkumulering fra kolestasen så lenge de ikke i tillegg er eksponerte for en diett med høyt kobberinnhold (2).

Det er flere retrospektive studier som har sett på prognosen ved utvikling av kronisk hepatitt. I en konsensusartikkel fra 2019 ble det basert på 10 studier funnet en gjennomsnittlig overlevelsestid på 561 +/- 268 dager. Hos hunder med biopsidiagnostisert cirrhose var overlevelsestiden langt kortere, 23 +/- 23 dager (2). Dette da de fleste valgte avlivning ved, eller kort tid etter, diagnosetidspunktet.

Bedlington terrier er foreløpig den eneste hunderasen med påvist nedarvet genetisk defekt i kobbermetabolismen. Hos denne rasen fører en mutasjon i COMMD1 genet til hemmet utskillelse av kobber fra hepatocyttene til galle. Kobber akkumulerer i levercellene og en progressiv kobbertoksikose oppstår. Uten behandling progredierer tilstanden til kronisk hepatitt og etter hvert cirrhose. Funnet av gendefekten har gjort det mulig å utvikle en DNA-test som sammen med målrettet avl har redusert prevalensen av kobberindusert hepatitt hos rasen. En nederlandsk studie publisert i 2000 viste et fall i prevalens fra 46 % til 11 % hos nederlandske Bedlington terriere (14). I senere tid har det blitt påvist tilfeller av ikke- COMMD1 assosiert kobbertoksikose blant disse hundene. Nyere forskning, inkludert en studie fra 2023, viser at også andre mekanismer/gener trolig er involvert når det gjelder kobbertoksikose hos Bedlington terrier (15, 16).

Det finnes andre raser med kjent predisposisjon for primær kobbbertoksikose. Disse rasene inkluderer Labrador retriever, West Highland white terrier, dalmatiner, doberman pincher og skye terrier. (17-22). Der er ikke funnet en årsak til denne predisposisjonen. En rekke studier har blitt utført i håp om å påvise en lignende gendefekt hos de ovennevnte rasene som sett hos Bedlington terrier, men resultatene har så langt ikke være entydige. Det har blitt påvist defekt i genet APT7B som er assosiert med utvikling av kobbertoksikose hos Labrador retriever (23). Det er mulig å DNAteste for mutasjon i APT7B genet, og flere laboratorier tilbyr diagnostiske og avlsrelaterte forslag basert på resultatet. I en studie fra 2022 som viste at genmutasjonen i APT7B gir økt sannsynlighet for utvikling av kobberindusert hepatitt hos Labrador retriever, så testet allikevel rett under halvparten av de leversyke Labrador retrieverne i studien negativt for genet. I tillegg testet 25 % av hundene i kontrollgruppen positivt for en variasjon av genet uten å ha utviklet sykdom. På lik linje med kobbertoksiske Bedlington terriere som ikke har mutasjon i COMMD1 genet, så viser dette at ikke-genetiske faktorer og mulige ukjente gendefekter også her spiller en viktig rolle i utviklingen av sykdommen. DNA-tester for APT7B må altså tolkes med forsiktighet, og er av størst klinisk betydning ved homozygot nedarving da samtlige homozygote individer i studien over (3 %) hadde kobberindusert hepatitt (24). Andre tilgjengelige DNA-tester inkluderer tester for mutasjon i genene RETN og ATP7A som begge er involvert i kobbermetabolisme. Det er imidlertid ingen evidens for at noen av disse mutasjonene spiller en rolle når det gjelder kobbertoksikose hos hund (24). Gentesting og påfølgende konklusjon om sannsynlig utvikling av kobbertoksikose er svært kompleks og krever videre forskning før det kan konkluderes slik som for Bedlington terrier.

Nova Scotia duck tolling retriever er en rase uten kjent predisposisjon for kobbertoksikose. Nova Scotia duck tolling retrieveren i denne kasuistikken viste en tilsynelatende akutt utvikling av hepatisk sykdom kort tid etter å ha blitt operert for pyometra. Blodprøveresultater viste en kraftig forøket ALT, ALP og total bilirubin, samt en mild hypoalbuminemi og non-regenerativ anemi. Etter å ha utelukket IMHA, ble videre diagnostikk utført med fokus på underliggende hepatopati. Histopatologisk undersøkelse av leveren viste kobberakkumulering sentrolobulært i sone 3, noe som tydet på en primær kobbertoksikose. Histologisk kobbergradering ble satt til grad 2 og 3 av 5, hvorav alt fra 2 og oppover regnes som patologisk (12). I tillegg til funn av kobberakkumulering ble det også notert inflammasjonsinfiltrater, samt endringer som tydet på begynnende cirrhose. Det kan diskuteres om inflammasjonsinfiltratene hadde oppstått sekundært til kobbertoksikosen eller om en underliggende kronisk inflammasjonsprosess hadde ført til sekundær kobberakkumulering. Hundens nylige livmorbetennelse kunne vært en mulig årsak til sekundær kobberakkumulering, men histopatologiske funn i form av lokalisering, mengden av kobber, samt tegn på mild cirrhose indikerte et lengre sykdomsforløp enn livmorbetennelsen skulle tilsi.

Seks måneder etter diagnosen ble hunden innlagt for en ny leverbiopsi. Det var ingen store endringer på biokjemiske analyser, hunden hadde fortsatt en forøket ALT. Basert på dette takket eier nei til en ny leverbiopsi og fortsatte behandlingen som før. Anbefalt langtidsoppfølging av pasienter med kobbertoksikose innebærer gjentatte uttak av leverbiopsier for å måle kobberinnholdet. Per nå finnes ingen andre ikke-invasive biomarkører, men monitorering av ALT kan brukes for å få en indikasjon på effekten av behandlingen (2). Da det er usikkert hvilken kobberkonsentrasjon som fører til oksidativ skade på levervevet så anbefales det i disse tilfellene å behandle med en kobberkelator så lenge ALT er forøket (2, 12).

Sammendrag

Kobbertoksikose er den vanligste årsaken til kronisk hepatitt på hund (1, 2, 12). Sykdomstilstanden forårsakes av en akkumulering av kobber i levervevet som fører til oksidativt stress og hepatocellulær nekrose. Tilstanden kan oppstå hos alle hunderaser, men er spesielt prevalent hos Bedlington terrier hvor det er påvist en arvelig gendefekt. Labrador retriever, dalmatiner, doberman pincher,West Highland white terrier og Skye terrier er predisponerte for kobbertoksikose uten kjent kausal underliggende gendefekt (2, 12).

Kliniske tegn på sykdom er ofte vage i starten. Dette kan vanskeliggjøre diagnosen, spesielt hos individer av atypiske raser. Sykdommen diagnostiseres basert på histopatologisk vurdering av leverbiopsi (2, 12).

Ved primær kobbertoksikose er prognosen avventende da diagnosen som regel stilles sent i forløpet. Ved sekundær kobbertoksikose er prognosen forholdsvis god dersom primærproblemet diagnostiseres og behandles. Behandling av kobbertoksikose er medikamentell ved bruk av kobberkelaterende medisin, eventuelt sammen med sink, og lever-beskyttende medikamenter. Kvalmestillende behandling er ofte nødvendig som støttebehandling. Endring til kobberrestriktiv diett er nødvendig både ved primær og sekundær kobbertoksikose og det anbefales at affiserte individer gis diettfôr livet ut (2, 12).

Pasienten beskrevet i kasuistikken ble diagnostiert med primær kobbertoksikose og behandlet. Den ble gitt kobberrestriktiv diett, kobberkelaterende og leverbeskyttende medisin, samt kvalmestillende ved behov. 385 dager etter diagnosetidspunktet ble pasienten avlivet da den ble akutt syk med ascites og ikterus.

Summary

Copper toxicosis is the most diagnosed cause of chronic hepatitis in the dog (1, 2, 12). The disease is caused by an abnormal accumulation of copper in the liver that eventually leads to oxidative damage and cell death of the hepatocytes. The condition can occur in any breed, but is especially prevalent in the Bedlington Terrier – where a breed specific hereditary genetic defect has been found. The Labrador Retriever, Dalmatian, Doberman Pincher, West Highland White Terrier and Skye Terrier are other breeds more commonly affected by the disease, without any known genetic defect (2, 12).

Clinical signs are often vague and non-specific which can make diagnostics challenging, especially in breeds that aren’t predisposed. The disease is diagnosed by histopathological evaluation of liver biopsies (2, 12).

Secondary copper toxicosis has a favorable prognosis if the primary disease is diagnosed and treated. Primary copper toxicosis has a less favorable prognosis as chronic hepatitis usually has developed when the animal has been diagnosed. Treatment includes copper chelating drugs +/- zinc, +/- hepatoprotectives. Antinausea medication is often needed. Feeding the animal with a life-long copper restrictive diet is imperative (2, 12).

In the case study presented in this article, the dog was diagnosed with primary copper toxicosis and treated with a copper restrictive diet, a copper chelator and hepatoprotectives, and anti-vomiting medication when needed. The dog was monitored regularly until it 385 days after the initial diagnosis was euthanized due to acute illness with ascites and icterus.

Etterskrift

En stor takk rettes til Fridtjof Emsell Larsen for god veiledning og støtte i arbeidet med artikkelen, samt andre involverte ansatte ved Evidensia Oslo Dyresykehus. Jeg ønsker også å takke IDEXX laboratories, og da spesielt Nicole Weber, for histologiske eksempelbilder og utfyllende rapport.

Referanser

 1. Webb CB. Canine inflammatory/infectious hepatic disease. I: Ettinger SJ, Feldman EC, Côté E, eds. Textbook of veterinary internal medicine: diseases of the dog and cat. 8th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2017:1628–33.

 2. Webster CRL, Center SA, Cullen JM, Penninck DG, Richter KP, Twedt DC et al. ACVIM consensus statement on the diagnosis and treatment of chronic hepatitis in dogs. J Vet Intern Med 2019;33:1173-200.

 3. Forman OP, Boursnell MEG, Dunmore BJ, Stendall N, van de Sluis B, Fretwell N et al. Characterization of the COMMD1 (MURR1) mutation causing copper toxicosis in Bedlington terriers. Anim Genet 2005;36:497–501.

 4. Watson PJ. Hepatobiliary diseases in the dog. I: Nelson RW, Cuoto CG, eds. Small animal internal medicine. 5th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2014:559–87.

 5. Hoffmann G. Copper-associated liver diseases. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2009;39:489-511.

 6. Sevelius E. Diagnosis and prognosis of chronic hepatitis and cirrhosis in dogs. J Small Anim Pract 1995;36:521-8.

 7. Blois S. Hyper- and hypocoagulable states. I: Ettinger SJ, Feldman EC, Côté E, eds. Textbook of veterinary internal medicine: diseases of the dog and cat. 8th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2017:822–8.

 8. Bigge LA, Brown DJ, Penninck DG. Correlation between coagulation profile findings and bleeding complications after ultrasound-guided biopsies: 434 cases (1993- 1996). J Am Anim Hosp Assoc 2001;37:228– 33.

 9. Rawlings CA, Howerth EW. Obtaining quality biopsies of the liver and kidney. J Am Anim Hosp Assoc 2004;40:352–8.

 10. Spee B, Arends B, van den Ingh TSGAM, Penning LC, Rothuizen J. Copper metabolism and oxidative stress in chronic inflammatory and cholestatic liver diseases in dogs. J Vet Intern Med 2006;20:1085–92.

 11. Cocker S, Richter K. Diagnostic evaluation of the liver. I: Ettinger SJ, Feldman EC, Côté E, eds. Textbook of veterinary internal medicine: diseases of the dog and cat. 8th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2017:1611–21.

 12. Dirksen K, Fieten H. Canine copperassociated hepatitis. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2017;47:631–44.

 13. Lidbury JA. General principles in the treatment of liver disease. I: Ettinger SJ, Feldman EC, Côté E, eds. Textbook of veterinary internal medicine: diseases of the dog and cat. 8th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2017:1621–7.

 14. Ubbink GJ, van den Ingh TSGAM, Yuzbasiyan-Gurkan V, Teske E, van de Broek J, Rothuizen J. Population dynamics of inherited copper toxicosis in Dutch Bedlington terriers (1977–1997). J Vet Intern Med 2000;14:172–6.

 15. Haywood S, Boursnell M, Loughran MJ, Trafford J, Isherwood D, Liu X et al. Copper toxicosis in non-COMMD1 Bedlington terriers is associated with metal transport gene ABCA12. J Trace Elem Med Biol 2016; 35:83–9.

 16. Haywood S, Swinburne J, Schofield E, Constantino-Cases F, Watson P. Copper toxicosis in Bedlington terriers is associated with multiple independent genetic variants. Vet Rec 2023; 193:e2832.

 17. Hoffmann G, van den Ingh TSGAM, Bode P, Rothuizen J. Copper-associated chronic hepatitis in Labrador Retrievers. J Vet Intern Med 2006;20:856-61.

 18. Thornburg LP, Shaw D, Dolan M, Raisbeck M, Crawford S, Dennis GL et al. Hereditary copper toxicosis in West Highland white terriers. Vet Pathol 1986;23:148–54.

 19. Thornburg LP, Rottinghaus G, Dennis G, Crawford S. The relationship between hepatic copper content and morphologic changes in the liver of West Highland White Terriers. Vet Pathol 1996;33:656–61.

 20. Webb CB, Twedt DC, Meyer DJ. Copperassociated liver disease in Dalmatians: a review of 10 dogs (1998–2001). J Vet Intern Med 2002;16:665–8.

 21. Mandigers PJJ, van den Ingh TSGAM, Bode P, Teske E, Rothuizen J. Association between liver copper concentration and subclinical hepatitis in Doberman Pinschers. J Vet Intern Med 2004;18:647-50.

 22. Haywood S, Rutgers HC, Christian MK. Hepatitis and copper accumulation in Skye terriers. Vet Pathol 1988;25:408–14.

 23. Fieten H, Gill Y, Martin AJ, Concilli M, Dirksen K, van Steenbeek FG et al. The Menkes and Wilson disease genes counteract in copper toxicosis in Labrador retrievers: a new canine model for copper-metabolism disorders. Dis Model Mech 2016;9:25-38.

 24. Langlois DK, Nagler BSM, Smedley RC, Yang YT, Yuzbasiyan-Gurkan V. ATP7A, ATP7B, and RETN genotypes in Labrador Retrievers with and without copperassociated hepatopathy. J Am Vet Med Assoc 2022;260(14):1-8.