Fagaktuelt

Utbrudd av kaningulsott hos tamkanin i Agder

Malin Rokseth Reiten

Veterinærinstituttet

Robert Ilievski

Mattilsynet Agder

Veterinærinstuttet mottok i juni en tamkanin til obduksjon fra et kaninhold i Agder. Holdet besto av fire voksne kaniner og to kull bestående av 16 unger, hvorav samtlige døde i løpet av svært kort tid (noen timer). Det var få kliniske tegn hos kaninene, men det var gjentagende at de sluttet å spise og fikk kramper. En fire uker gammel kaninunge ble observert i live med nevrologiske symptomer som hodetilt og skjelvinger. Noen av kaninene ble behandlet med panacur på grunn av mistanke om infeksjon med Encephalitozoon cuniculi. Mattilsynet ble kontaktet av lokal veterinær og en kanin ble sendt inn til obduksjon ved Veterinærinstituttet med mistanke om infeksjon med rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV).

Figur 1: Inne i den stiplede sirkelen ses en fokal nekrose av levervevet. Hepatocyttene er eosinofile, svulne og vakuoliserte, og enkelte celler har pyknotiske (stiplet pil) og karyorrhektiske (hel pil) kjerner.

Foto: Malin Rokseth Reiten

Den innsendte kaninen var en ung hannkanin på 2,15 kg. Obduksjonen viste få funn: Stuvning og ødem i lungene, svullen milt og en velfylt magesekk. Det mest påfallende var en skjør og lys brun lever. Histologisk var det multifokale til konfluerende nekroser i av hepatocyttene i levervevet, med svulne hepatocytter, pyknotiske og karyorrhektiske kjerner, og vakuolisering av cytoplasma (Figur 1). Det var også små nekroser i miltvevet, og det var tromboseringstendens i kapillærer i milt og nyre. Bakteriologisk dyrkning fra milt og lunge viste ingen vekst av bakterier, og parasittologisk undersøkelse av avføring viste sparsom forekomst av Eimeria sp. Ferskt levervev ble på bakgrunn av disse undersøkelsene oversendt SVA i Sverige og undersøkt med RT-PCR for Rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV) 1 og 2. Undersøkelsen var positiv for RHDV 2.