Fagartikkel

Fiskevelferd, atferd og effekt ved lusebehandling med SkaMik 1.5

Denne artikkelen omhandler resultat ved avlusning med SkaMik 1.5 under feltbetingelser. Studien har fokusert på behandlingseffekt og påkjenning på oppdrettslaks. Fiskevelferd ble belyst gjennom målinger av stressparametere, histologi, blodkjemi, velferdsscoring og atferdsregistreringer, i tillegg til data for dødelighet og fôring. Denne studien av ikke-medikamentell metodikk (IMM) belyser effekt, atferd og fiskevelferd både akutt og to uker etter behandling ved kommersiell bruk.

Aoife K Maloney Westgård

Aqua Kompetanse AS

e-post: waestgaard@hotmail.com

Silje Strøm Stensby

Aqua Kompetanse AS

Fredrik Staven

Aqua Kompetanse AS

Marianne Kraugerud

Pharmaq Analytiq AS

Forfatterne har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Innledning

SkaMik er en mekanisk behandlingsmetode for avlusning av laksefisk. Systemet benytter spyling og børster for å fjerne lakselus. Fisken blir avsilt og sendt gjennom SkaMik-enheten som består av avsilingskammer, spylekammer, børstekammer og etterspylingskammer. Oppholdstiden inne i SkaMik er ifølge produsenten 1,5 sekund (1). Ifølge en spørreundersøkelse utført av Veterinærinstituttet hadde 37 % av fiskehelsepersonell i Norge erfaring med metoden, og mekanisk behandling utgjorde 30 % av alle avlusninger utført med IMM i 2019 (2).

Lovverket stiller krav til at behandlingsmetoder og utstyr som brukes til fisk skal være fiskevelferdsmessig egnet (3, 4). I mai 2019 ble resultater fra forsøk gjort på termisk behandling, utført av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet,presentert for næringen. Undersøkelsene viste at oppdrettslaks viser smerteatferd når den eksponeres for vann med temperatur fra og med 28 °C, og forsvarlighet ved metoden ble diskutert. Mattilsynet varslet samtidig at de øvrige IMM tilgjengelig på markedet ville bli gjennomgått høsten 2019. Det ble kommunisert at Mattilsynet anser næringen som ansvarlig for å skaffe til veie relevant og manglende dokumentasjon for fiskevelferd ved bruk av IMM mot lus. SkaMik har tidligere leid inn veterinærfaglig kompetanse fra Aqua Kompetanse AS for å dokumentere metodens påkjenning på fisk, dette ble gjennomført i 2014. SkaMik har deretter blitt videreutviklet til versjon 1.5 samtidig som det er kommet ny kunnskap som medfører behov for innhenting av ytterligere dokumentasjon.

Formålet med denne artikkelen er å gi oppdatert kunnskap om fiskevelferd, atferd og effekt ved behandling med SkaMik 1.5.

Materiale og metoder

Gjennomføring

Dokumentasjon av SkaMik 1.5 ble gjennomført ved kommersiell bruk på fire lokaliteter med oppdrettslaks i Trøndelag i perioden juni-august 2019. Metoden ble dokumentert ved temperaturer mellom 11,4-14,7 °C på fisk med snittvekt som varierte fra 1,7-4,1 kg og varierende helsestatus (Tabell 1).

SkaMik 1.5 var montert på en flåte driftet av Fisheraquaservice AS. Utvalg av merder ble gjort ved å konsekvent velge den andre merden i behandlingsrekkefølgen. Dette for å sikre at innstillingene for avlusningen var fastsatt og representative for behandlingen på anleggsnivå. To av avlusningene ble gjennomført ved at fisken ble behandlet over til en ny tom merd, mens ved de to siste avlusningene ble fisken behandlet tilbake til samme merd som den kom fra. I alle tilfellene ble det først benyttet kulerekke for å samle fisken, mens fisken deretter ble trengt ved hjelp av orkast. Avkastene varte rundt en time. Da det gjensto omtrent 100 tonn ble kulerekke benyttet til å trenge gjenværende fisk i merden. Fisk ble vurdert på fire forskjellige tidspunkt i behandlingen samt ved en etterkontroll rundt to uker etter behandling (Tabell 2). Data for fiskens prestasjon i etterkant av avlusningen ble hentet ut fra oppdretters driftsdatabase (Fishtalk).

Lusetelling og bedøvelsesprosedyre

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) ble telt og kategorisert i fastsittende, bevegelige og kjønnsmodne hunnlus etter vanlig praksis i næringen (5). Det ble telt lus på 20 fisk for hvert uttak. Lusetelling ble kombinert med velferdsvurdering og prøvetaking. Fisk vurdert før behandling, ved siste trenging, to timer etter behandling og ved etterkontroll ble anestesert med høydose (100 mL/m3) isoeugenol (Aqui-S vet., MSD Animal Health). Denne doseringen medfører at fisken anesteseres før den rekker å skille ut kortisol på grunn av påkjenningen fra selve håvingen (Lars Speilberg, Scanvacc, personlig meddelelse). Fiskene ble tatt opp i løpet av så kort tid som mulig for å sikre sammenliknbar påkjenning med tanke på trenging. For vurderinger av fisk umiddelbart etter behandling ble det benyttet benzokain i henhold til produktets preparatomtale.

Tabell 1: Detaljer fra fire lokaliteter (A, B, C og D) mekanisk avluset med SkaMik i perioden juni-juli 2019. Tabellen illustrerer relevante data registrert i forbindelse med avlusningen.

Lokalitet

Behandlings-
dato

Generasjon

Fra/til merd

Sjø-temperatur (°C)

Snittvekt (kg)

Antall

fisk

Biomasse (tonn)

Sultetid (døgngrader)

Trykk spylekammer (bar)

Trykk etterspyler (bar)

Oppgitt helsestatus før behandling

A

28.06.2019

Høst2018

M5/M13

11,5

4,11

122 231

502

34

4

4

Mild gjellebetennelse

B

09.07.2019

Vår2018

M13/M12

11,4

4,05

166 395

674

59

4

4

Mild gjellebetennelse, stor forekomst av deformerte hjerter

C

19.07.2019

Høst2018

M12/M12

12

1,74

175 951

306

48

4

4

God

D

30.07.2019

Høst2018

M7/M7

14,7

1,93

131 130

253

57

3,8

3,8

HSMB påvist

Tabell 2: Tidspunkter med spesifisering av de forskjellige prøvetakingstidspunktene for laks i forbindelse med mekanisk avlusning med SkaMik i perioden juni-august 2019.

Tidspunkt

Spesifisering

Før behandling

Tidlig i første avkast

Siste trenging

Mot slutten av trengingen og de siste 30 minutt av trengetiden hvor det ble benyttet kulerekke

Etter behandling

Rett etter at fisken var kommet ut av SkaMik-enheten. Fisk ble hentet opp idet den havnet i utførselsrennen og før den var tilbake i merden

2 timer etter

2 timer etter at siste fisk var behandlet med SkaMik. Orkast ble benyttet til å fange inn fisk

Etterkontroll

Oppfølgingsbesøk gjennomført rundt to uker etter behandling. Orkast ble benyttet til å fange inn fisk

Tabell 3: Skala for klassifisering av slimlag, hudblødning og skjelltap.

Score

Grad av ytre påkjenning

Slimlag

Hudblødning

Skjelltap

1

Lytefri

Svært mye slim på fisken, glatt og vanskelig å få skikkelig tak på, «drypper» fra hansken etter noen fisk

Ingen blødninger

Ikke merkbart skjelltap

1,5

Slim sitter igjen på hansken etter telling. Kjenner lett motstand fra skjellene når man drar lett over siden på fisken

Enkelte småblødninger på buken

Tap av enkeltskjell, begrenset område

2

Moderat

Tynt slimlag, slim sitter ikke igjen på hansken før etter ca. 10 fisk. Tydelig «lugging» når hansken dras i motsatt retning av skjellene

Moderate blødninger

Flekkvis, moderat tap av skjell

2,5

Fisken kjennes «tørr ut»

Moderate blødninger i et større område

Større område med skjelltap

3

Alvorlig

Ikke merkbart slimlag

Alvorlige blødninger og vesentlig endring av fiskens grunntilstand

Store områder med skjelltap, alvorlig endring av fiskens grunntilstand

Figur 1. Gjennomsnittlig velferdsscore (n = 10) fra alle fire lokaliteter ved «siste trenging» før behandling og «2 timer etter» behandling med SkaMik. Velferdsscore ble visuelt kategorisert for hudblødninger, skjelltap, slimlag og gjeller. Det ble observert en signifikant økning av skjelltap, men ikke for gjellescore, hudblødninger og slimlag. Prøvetaking ble gjennomført i juni-august 2019. Verdier er illustrert som boksplott med kvartiler, median og enkeltpunkt for utliggere.

Fiskevelferd

Ytre påkjenning, i form av endringer i slimlag, hudblødninger og skjelltap samt forekomst av akutte ytre skader, ble kartlagt før, underveis og etter behandling, samt på etterkontroll to uker etter behandling. Slimlag, skjelltap og hudblødninger ble scoret på en skala 1-3 med halvpoeng etter følgende kriterier: 1: lytefri, 2: moderat påkjent, 3: alvorlig påkjent (Tabell 3). Dette 5-delte systemet ble valgt for å få frem flere nyanser og bedre oppløsning på disse parameterne enn hva som er mulig ved bruk av tidligere publisert standard for velferdsscore (6).

Fishwell standarden ble benyttet til å klassifisere andre typer ytre påkjenning enn slimlag, hudblødning og skjelltap, som eksempelvis finneskader, og forekomst av slike skader ble scoret på en skala fra 1-3 (6).

Gjeller ble vurdert på 20 fisk for hvert uttak og scoret 0-5 i en skala inspirert av etablerte system benyttet for kartlegging av infeksjonsnivå for amøbegjellesykdom (7, 8) (Tabell 4).

Tabell 4: Skala for gjellescore.

Grad av forandringer

Score

Bekrivelse

Ingen

0

Ingen tegn til infeksjon; jevn rød farge, jevn tykkelse og ingen slimdannelse

Svært lett

1

1 flekk eller ett mindre område med nekrotisk vev, med eller uten tegn til anemi

Lett

2

2-3 slimete flekker eller områder med nekrotisk vev

Moderat

3

Skade eller infeksjon på gjellene som til sammen omfatter inntil 20 % av gjellearealet

uttalt til alvorlig

4

Slimete flekker eller skader som omfatter inntil halvparten av gjellevevet

Svært alvorlig

5

Majoriteten av gjellevevet er dekket av lyse, slimete flekker
eller andre typer skade på gjellene

Tabell 5: Histologisk klassifisering av vevsforandringer.

Score

Grad av forandring

0

Ingen

1

Milde

2

Moderate

3

Uttalte

Stressrespons

Kortisol, laktat og pH ble målt mot slutten av trengingen, to timer etter behandling samt i forbindelse med etterkontroll. På to anlegg ble det i tillegg foretatt et ekstra uttak i forbindelse med førtellingen kort tid etter oppstart av trenging. 10 fisk ble prøvetatt for hvert uttak, og utvalget besto av de første 10 fiskene fra lusetellingen. Blodprøver ble tatt i heparinglass fra halevenen, merket med individnummer og umiddelbart lagt på kjøl. Prøvene ble sentrifugert innen tre timer etter uttak. Plasma ble pipettert over i to eppendorfrør og umiddelbart fryst ned eller lagt på is i påvente av nedfrysing. Ett sett med plasmaprøver ble sendt til Sentrallaboratoriet ved NMBU Veterinærhøgskolen, for analyse av kortisol etter metoden «solid-phase, competitive chemiluminescent enzyme immunoassay» analysert med Immulite® 2000 XPi (Siemens Healthineers). Det andre settet med plasmaprøver ble sendt til Fish Vet Group (FVG) for analyse av kreatin kinase (CK). Prøvene ble sendt i frossen tilstand, som ekspress-over-natt med kjøleelement.

Laktat ble målt i fullblod på anlegget umiddelbart etter uttak med Lactate proTM 2 meter (Axon Lab AG).

PH ble målt ved å skjære et cirka 2 cm dypt snitt i skjelettmuskulatur ventralt for ryggfinnen ved sidelinjen, for så å plassere proben fra et håndholdt pH-meter (WTWTM pH meter) i snittet i hvit muskulatur. Utstyret ble kontrollert og kalibrert før hver behandling.

Histologiske undersøkelser

Det ble tatt ut prøver til histologiske undersøkelser fra fem fisk ved siste trenging, fem fisk etter behandling samt fem fisk i forbindelse med etterkontroll. Tre organer ble undersøkt; sidelinje med rød og hvit skjelettmuskulatur, hjerte (bulbus, atrium og ventrikkel) og gjelle (andre gjellebue). Prøvene ble tatt ut fra det samme utvalget av fisk som det ble tatt blodprøver, laktat- og pH-målinger fra, og av oddetallsfisk. Prøver til histologisk undersøkelse ble sendt til FVG. Histopatologiske forandringer ble scoret semikvantitativt etter kriterier oppgitt i Tabell 5. I tillegg ble organene vurdert for bakenforliggende sykdommer.

Tabell 6: Behandlingseffekt (%) og gjennomsnittlig velferdsscore (n=20) for gjeller, slimlag, hudblødning og skjelltap fra lokalitet A, B, C og D. Minimum og maksimumverdier for enkeltfisk er oppgitt i parantes.

 

 

Lakselus

Velferdsscore

Lokalitet

Tidspunkt

Fastsittende

Bevegelige

Kjønnsmodne hunnlus

Gjellescore

Slimlag

Hudblødning

Skjelltap

A

Før behandling

0

0,45

0,1

1,1 (1-2)

1,1 (1-1,5)

1 (1-1,5)

1,1 (-)

Siste trenging

1,3 (1-2)

1,4 (1-1,5)

1,3 (1-1,5)

1,2 (1-1,5)

Uttelling Skamik

0

0

0

1,5 (1-2)

1,6 (1-1,5)

1,5 (1-1,5)

1,6 (1-2)

Etterkontroll

1,5 (1-3)

1,5 (1-1,5)

1,2 (1-1,5)

1,5 (1-2)

 

Effekt (%)

-

100

100

 

 

 

 

B

Før behandling

5,35

7,2

1,25

0,6 (0-2)

1,4 (1-1,5)

1,2 (1-1,5)

1,3 (1-1,5)

Siste trenging

0,6 (0-1)

1,5 (-)

1,4 (1-1,5)

1,5 (1-1,5)

Uttelling Skamik

1,75

0,65

0,25

0,3 (0-1)

1,5 (1-2)

1,4 (1-2)

1,5 (1-2)

Etterkontroll

0,7 (0-2)

1,1 (1-2)

1,5 (1-2)

1,8 (1-2,5)

 

Effekt (%)

67

91

80

 

 

 

 

C

Før behandling

2,4

0,45

0,1

0,9 (0-2)

1,6 (1,5-2)

1,1 (1-1,5)

1,1 (1-1,5)

Siste trenging

0,8 (0-1)

1,1 (1-1,5)

1,1 (1-1,5)

1,3 (1-1,5)

Uttelling Skamik

0,9

0

0,05

0,9 (0-1)

1,7 (1,5-2)

1,2 (1-2)

1,5 (1-2,5)

Etterkontroll

1 (0-2)

1,5 (1,5-2)

1,2 (1-2)

1,5 (1-2,5)

 

Effekt (%)

63

100

50

 

 

 

 

D

Før behandling

0,1

1

0,9

1 (-)

1,3 (1-1,5)

1 (1-1,5)

1,1 (1-2)

Siste trenging

1 (-)

1,1 (1-1,5)

1,2 (1-1,5)

1,2 (1-3)

Uttelling SkaMik

0,05

0,1

0,1

1,3 (1-2)

1,4 (1-2)

1,2 (1-1,5)

1,5 (1-2,5)

Etterkontroll

1,4 (1,1,5)

1,2 (1-2)

1,5 (1-2,5)

1,5 (1-3)

 

Effekt (%)

50

90

89

 

 

 

 

Figur 2. Analyser av kreatin kinase (CK) målt som U/L hos laks (n = 10). Prøvetaking ble gjennomført i juni-august 2019 ved siste trenging, 2 timer etter behandling med SkaMik og to uker etter behandling (etterkontroll). Analyser fra fire lokaliteter (A, B, C og D) viste signifikant høyere verdier ved lokalitet «A» ved siste trenging, 2 timer etter behandling og ved etterkontroll to uker senere. Verdier er illustrert som boksplott med kvartiler, median og enkeltpunkt for utliggere.

Kilde

Atferd

Atferd ble filmet i opptak på rundt to minutt per punkt. På anlegg B og D ble det i tillegg benyttet opptak fra undervannskamera i merd. Metoden for atferdsvurdering var basert på det som på gjeldende tidspunkt var kjent om gjennomføring av senere publiserte atferdssstudier av termisk behandling (9). Ved gjennomgang av materialet ble det søkt etter funn av raskere svømming, kollisjon med vegg i avlusningsenheten, hoderisting samt at fisken spente kroppen i bue. Følgende tidspunkter ble dokumentert: Trenging i merd før behandling, vannavskiller like før behandling med SkaMik, utførselsrenne rett etter behandling med SkaMik, i not rett etter behandling, overflateaktivitet hos ferdig behandlet fisk to timer etter behandling og overflateaktivitet i forbindelse med etterkontroll rundt to uker etter behandling.

Statistikk

Data ble analysert ved bruk av statistikkprogrammet R. Det ble først testet for normalfordeling ved bruk av Shapiro-Wilks test. Videre ble varians analysert ved bruk av F-test. Data som innfridde krav om normalfordeling og lik varians (homoskedastisitet) ble testet ved bruk av parametrisk t-test. Data som ikke innfridde krav om normalfordeling og/eller lik varians ble testet ved bruk av ikke-parametrisk t-test. Sammenheng mellom fysiologiske mål ble analysert ved bruk av «Spearman’s rank sum correlation test». Ikke-parametrisk Kruskal-Wallis test for sammenligning av lokaliteter ble også benyttet. Signifikansnivå var 0,05 for alle utførte statistiske analyser.

Resultater

Behandlingseffekt mot lakselus

Gjennomsnittlige lusetall basert på fire avlusninger ved bruk av SkaMik 1.5 viste en nedgang i antall bevegelige lus fra før til etter behandling og forskjellen var signifikant (Tabell 6). Effekten mot bevegelige stadier varierte fra 90-100 %. Effekten mot kjønnsmodne hunnlus varierte fra 50-100 %. Lave lusetall ble registrert før behandling (0,1 kjønnsmodne hunnlus) ved to av lokalitetene. Det ble registrert en reduksjon av fastsittende stadier, men endringen var ikke signifikant.

Velferdsscore

Velferdsscore viste at fisken ble utsatt for ytre påkjenning både fra trengingen før behandlingen og fra SkaMik (Tabell 6). Det ble generelt registrert begrenset påvirkning av hud- og slimlag. Størst endring ble registrert for skjelltap (figur 1). Gjennomsnittlig velferdsscore for skjelltap varierte fra 1,5-1,8 rett etter behandling. Økningen i skjelltap var signifikant. En økning i score for hudblødninger og slimlag ble observert, men økningene var ikke signifikant. Alle fiskegruppene viste tegn til restitusjon på oppfølgingsbesøket som ble foretatt rundt to uker etter behandling. Slimlag og hudblødninger så ut til å restitueres raskere enn skjelltapet.

Gjellescore viste stabilt nivå før og etter behandling og dokumenterte at alle fiskegruppene som ble vurdert hadde mild gjellebetennelse.

Figur 3: Akutte blødninger i skjelettmuskel hos laks rett etter behandling med SkaMik fra lokalitet «A». Blødninger er illustrert med sirkel.

Histologi og CK

Ved anlegg A var verdiene for CK forhøyede både ved siste trenging og etter behandling. I øvrige anlegg var det ingen tydelig økning i verdiene for CK etter behandling. CK viste ingen endring mellom før og etter avlusning med SkaMik (figur 2). Verdiene for CK var signifikant høyere ved lokalitet A til sammenligning med lokalitet B, C og D på alle tidspunkt.

Histologisk undersøkelse påviste akutte blødninger i muskel hos to av fem individer to timer etter behandling ved anlegg A (Figur 3). For øvrig ble det ikke påvist tydelige forskjeller i gjelle, skjelettmuskel eller hjertemuskel mellom fisk før og etter behandling (Tabell 7).

Tabell 7: Prøvesvar for histologi (n=5) og kreatin kinase (CK) (n=10) ved fire lokaliteter behandlet med SkaMik.

Lokalitet

Parameter

Før behandling

Siste trenging

2 timer etter behandling

Etterkontroll

A

Kreatin kinase (U/L)

-

91 425

146 043

29 505

Histologi etter behandling

Moderate skader påvist i skjelettmuskulatur hos 2/5 individer

Histologi etterkontroll

Milde blødninger og nekrose i skjelettmuskel hos 1/5 fisk

B

Kreatin kinase (U/L)

11 582

6 439

5 100

1 324

Histologi etter behandling

Ingen tegn til akutte forandringer

Histologi etterkontroll

Ingen forandringer sammenliknet med prøveuttak før behandling

C

Kreatin kinase (U/L)

8 074

5 688

4 185

7 743

Histologi etter behandling

Mild akutt nekrose i skjelettmuskel hos 2/5 individer

Histologi etterkontroll

Blødninger i muskel hos 1/5 individer

D

Kreatin kinase (U/L)

-

16 682

8 057

11 331

Histologi etter behandling

Ingen tegn til akutte forandringer

Histologi etterkontroll

Ingen forandringer sammenliknet med prøveuttak før behandling

Tabell 8: Gjennomsnittsverdier fra måling av plasmakortisol, pH og laktat. N=10

Lokalitet

Parameter

Før behandling

Siste trenging

2 timer etter behandling

Etterkontroll

A

Kortisol (nmol/L)

-

189

204

32

PH

-

-

-

6,7

Laktat (mmol/L)

-

-

-

16,3

B

Kortisol (nmol/L)

129

107

99

31

PH i muskulatur

-

6,8

6,7

6,8

Laktat (mmol/L)

9,3

11,6

12,2

11,6

C

Kortisol (nmol/L)

172

48

79

39

PH i muskulatur

-

7,0

7,0

7,0

Laktat (mmol/L)

7,8

12,4

11,0

12,7

D

Kortisol (nmol/L)

-

124

95

157

PH i muskulatur

-

7,0

6,7

6,4

Laktat (mmol/L)

-

11,2

14,4

19,6

Stressrespons

Målingene viste lave gjennomsnittsverdier for kortisol, men to av ti fisk skilte seg ut etter behandling (lokalitet A), med konsentrasjoner på 364 og 626 nmol/L. Det ble registrert begrenset endring i laktat og pH i muskel mellom siste trenging og etter SkaMik, med unntak av lokalitet D. Det ble registrert en tendens til økning i laktat mellom oppstart av trenging og helt sist i trengingen. Det ble registrert lav pH og forøket laktat både etter siste trenging og 2 timer etter behandling, men forskjellen mellom disse to prøvepunktene var liten (Figur 4 - 6). Målinger av kortisol, laktat og pH viste ingen signifikant endring etter avlusning ved noen av de fire lokalitetene undersøkt, med unntak av signifikant lavere pH ved lokalitet D to uker etter behandling (Tabell 8).

Dødelighet

Den akutte dødeligheten, definert som dødeligheten de første tre dagene etter behandling, var generelt lav og varierte fra 0,05-0,14 %. Den akkumulerte dødeligheten definert som 14 dager etter avlusning varierte, men var generelt tilsvarende eller noe høyere enn 14 dager før behandling (Tabell 9). Merdødeligheten ved behandlingen, definert som avvik fra dødelighet registrert i den aktuelle behandlingsenheten 14 dager før avlusning, varierte fra 0-0,57 %. Ved tre av fire behandlinger var merdødeligheten 0,12 % eller lavere.

Figur 4.

Figur 5. 

Figur 4, 5 og 6: Stressrespons hos laks (n = 10) målt ved «førtelling», ved «siste trenging» før mekanisk avlusning 2 timer etter avlusning og ved «etterkontroll», 14 dager etter behandling med SKAMIK. Det ble analysert plasmakortisol, laktat og pH. Forsøket ble gjennomført ved fire lokaliteter (A, B, C og D) i perioden juni-august 2019. Verdier er illustrert som boksplott med kvartiler, median og enkeltpunkt for utliggere.

Appetitt

To av fiskegruppene var tilbake på normal utfôring dagen etter behandlingsdato. Ved de øvrige to behandlingene gikk det tre dager før fisken ble gitt tilsvarende fôrmengde som i perioden før avlusningen (Figur 7-10). En topp i fôringen ble registrert 6-7 dager etter behandling for tre av anleggene.

Atferd

Det ble ikke registrert noen vesentlige forskjeller i atferd mellom behandlingene på de forskjellige observasjonspunktene, resultatene omtales derfor samlet.

Fisken viste generelt rolig atferd i forbindelse med trenging. Noen få enkeltfisker viste tegn til kortvarig fluktrespons. Gisping og kraftige slag med halefinnen ble registrert hos en del fisk, særlig helt mot slutten av avkastet og kulerekken da fisken sto tettere. Fisken lot seg føre over vannavskilleren uten tegn til panikkatferd, men det ble registrert en god del sprelling og sideveis bøying her. Idet fisken kom ut fra SkaMikenheten viste den et tilsvarende aktivitetsnivå, men lot seg føre med vannstrømmen gjennom utførselsrennen og ut i merden. Som ved trengingen ble det i utførselsrennen registrert enkeltfisker med kortvarig fluktrespons. Undervannskamera viste at fisken generelt svømte forholdsvis rolig i merden idet den traff vannflaten, men enkelte fisk foretok en spurt på noen meters varighet før de roet seg. Stiming startet opp rett etter behandling, men det ble registrert en del enkeltfisk som sto passivt langs notveggen. Visuell inspeksjon i forbindelse med etterkontroll viste generelt et pent merdbilde med normal overflateaktivitet. Det ble ikke registrert vesentlig forskjell i merdbildet på oppfølgingsbesøket sammenliknet med merdinspeksjonen foretatt like før oppstart av behandling.

Figur 6.

Diskusjon

Effekten mot kjønnsmodne hunnlus varierte mer enn effekten mot bevegelige stadier. Dette samsvarer med resultater fra studier av andre mekaniske metoder (10, 11). Det er imidlertid knyttet høy usikkerhet til laveste og høyeste effektprosent oppgitt for kjønnsmoden hunnlus. Dette kan skyldes at det ble registrert svært lave lusetall før behandling ved to av lokalitetene (A og C) samtidig som et begrenset antall fisk er undersøkt. Gjentatte tellinger utført av oppdretter under behandling viste imidlertid et stabilt resultat og at metoden ved strategisk bruk kan medføre en tilnærmet nullstilling av lusenivået. Det ble registrert en reduksjon av fastsittende stadier, men endringen var ikke signifikant. Effekt mot fastsittende stadier anses imidlertid som et forventet resultat ved bruk av metoden (Kari Lervik, SinkabergHansen, personlig meddelelse).

Velferdsscore viste at fisken ble utsatt for ytre påkjenning både fra trengingen og fra selve behandlingen med SkaMik. Det ble registrert størst endring i parameteren skjelltap, noe som samsvarer med tidligere studier (10, 11). Alle fiskegruppene viste tegn til restitusjon ved etterkontroll to uker etter behandling, men skjelltap var den parameteren som så ut til å ha lengst restitusjonstid og sterkest sammenheng med bruk av SkaMik. Lokalitet B ble behandlet med SkaMik fire uker i forkant av avlusningen dokumentert i denne studien. Førtellingen viste en score for skjelltap som indikerer at restitusjonsprosessen var kommet langt fire uker etter behandling med SkaMik.

Lavgradig finnesplittelse ble registrert både før og etter behandling for alle avlusningene. Skadene var i hovedsak lokalisert til rygg-, hale- og brystfinner. Årsaken til dette er ikke klar, men resultatene indikerer at selve håndteringen og forhold ved trengingen kan være av større betydning enn passasje gjennom SkaMik.

Tabell 9: Dødelighet (%) fra fire lokaliteter behandlet med SkaMik.

Lokalitet

Akutt (%)

14 dager før (%)

14 dager etter, inkludert behandlingsdag (%)

Merdødelighet (%)

A

0,05

0,12

0,24

0,12

B

0,13

0,2

0,25

0,05

C

0,06

0,25

0,17

-0,08

D

0,14

0,01

0,58

0,57

Behandlingene ble gjennomført på temperaturer fra 11,1-14,7 °C og under stabile værforhold, noe som forventes å gi gunstige betingelser for restitusjon. Kaldere og mer krevende vær forventes å medføre lengre restitusjonstid og større påkjenning fra trengingen, og dermed økt risiko for bivirkninger relatert til hudlag. Bakteriell sårinfeksjon er en bivirkning som kan oppstå i etterkant av enhver håndtering, men sårskader ble imidlertid ikke registrert i etterkant av disse behandlingene. Avlusningene ble dokumentert innenfor et tilsynelatende gunstig temperaturintervall, men disse temperaturene utgjør samtidig tidspunktet for når metoden er mest benyttet. Registreringer fra Fisheraqua-service, som drifter avlusningsenheten dokumentert i denne studien, viser at 83 % av behandlingene med SkaMik i 2019 ble utført i perioden juli-oktober (Stig Myhre, personlig meddelelse). Metoden var i bruk i perioden juni til november i 2019. «Tiltaksveileder kontroll med lakselus og skottelus» oppgir mekanisk metodikk som særlig egnet midtsommer til sen høst, samtidig som den anbefaler at mekanisk metodikk unngås ved temperaturer under 7 °C (12). Leverandøren gir liknende føringer for temperaturspekter for bruk av metoden (Geir Skarstad, personlig meddelelse). Dokumentasjon ved temperaturspekteret i denne studien beskriver tidspunktet metoden er mest anvendt og anses derfor som sentralt ved vurdering av metodens forsvarlighet. Det er likevel behov for mer kunnskap om sikkerhetsmargin ved benyttelse av metoden ved lave temperaturer, samt regenereringsprosessen ved risttap.

Det ble påvist få akutte skader i prosjektet som kunne ses i sammenheng med SkaMik. Hos to av fem individer ved anlegg A ble det påvist akutte blødninger i muskel etter behandling. Disse skadene kan være forårsaket av håndtering i forbindelse med behandlingen eller av selve SkaMik-enheten. Ved etterkontroll ble det påvist akutte skader i muskel ved to anlegg som ble sett i sammenheng med nylig traume. Skadene besto av mild nekrose og/eller blødninger i muskel, men var imidlertid for ferske til at de kunne skyldes behandlingen to uker tidligere.

Ved anlegg A var verdiene for CK forhøyede etter behandling. I de øvrige anleggene ble det imidlertid ikke registrert en slik forhøyning, og nivåene for enzymet var vesentlig lavere. Årsaken til dette er uklar. Prøvene ble analysert på nytt for å sikre at resultatene var reelle.

Andregangs analyse medførte ingen påvirkning av resultatene.

Figur 7.

Figur 8.

Figur 9.
Figur 7, 8, 9, 10: Daglig utfôring (%) for fire lokaliteter (A, B, C og D) fra perioden 14 dager før og perioden 14 dager etter behandling (blå søyler). Pil indikerer tidspunkt for avlusning, oransje linje viser temperatur.

CK er et enzym som finnes i muskelceller og som frigjøres i forbindelse med muskelskade (13). Utskillelsen skjer ganske raskt etter at et traume eller en skade har skjedd, og øker kraftig de første timene etter (14). Tidligere studier hos laks har vist at verdiene for CK hos denne arten er høye og at det kan være stor normalvariasjon mellom individer (15). Det er likevel den mest spesifikke markøren for skjelettmuskel som kan måles med standardmetoder hos laks. Selv om det finnes lite litteratur på verdier for CK etter traume hos laks, så er dette et enzym som har samme funksjon hos mennesker og fisk. Hos menneske øker verdiene etter for eksempel traume eller uttalt muskelaktivitet (14), noe man kan forvente til en viss grad ved en avlusning. CK ble valgt som parameter på akutt skade for å dokumentere den mekaniske påkjenningen fisken utsettes for gjennom sin ferd gjennom SkaMik. Det var forventet en forskjell mellom uttakene før og etter behandling. Prøvesvarene for lokalitet A kan indikere at enkelte individer fra denne fiskegruppen ble utsatt for moderat traume under avlusningen. Prøvesvarene fra de øvrige tre lokalitetene viste imidlertid ingen grad av muskelskade.

Målingene for stressparametere viser lave konsentrasjoner for kortisol og generelt begrenset endring i laktat og pH i muskel etter SkaMik. For kortisol ble det ikke registrert noen forskjell mellom prøver tatt ved slutten av trengingen og to timer etter SkaMik, noe som indikerer at SkaMik i seg selv gir en begrenset akutt stressrespons. Disse funnene samsvarte med registreringene for velferdsscore og atferd. Laktat steg jevnt gjennom behandlingen, mens pH ble noe redusert. Dette var som forventet, da disse parameterne gir et mål på muskelutmattelse og stress over tid. Målingene for laktat og pH indikerte muskelutmattelse ved slutten av trengingen samt rett etter behandling med SkaMik. Det ble registrert liten eller ingen forskjell i muskelutmattelse mellom trenging og SkaMik.

Figur 10.

Plasmakortisol er et godt kjent stresshormon som øker allerede 1-2 minutter etter stresseksponering gjennom aktivering av HPI (hypothalamus-hypofyse-interrenal)-aksen (16). Når kortisolresponsen er utløst tar det omlag 24 timer før nivåene er tilbake til det normale hos laks (17). Kortisol medfører at glykogen mobiliseres slik at det oppnås økt mengde glukose som energikilde for fiskens stressatferd. Dersom oksygentilgangen ikke er tilstrekkelig for å forbrenne glukosen vil forbrenningen bli ufullstendig med det resultat at laktat hopes opp i blodet og fører til redusert pH i skjelettmuskel. Økte konsentrasjoner av laktat og kortisol i plasma benyttes derfor ofte som stressindikatorer (18) i tillegg til redusert pH i muskulatur.

Kortisolnivået hos laks varierer fra 0 nmol/L for en ustresset fisk til over 1000 nmol/L for en ekstremt stresset fisk (10). Typiske konsentrasjoner ved prøvetaking av ustresset fisk vil være rundt 50 nmol/L (19, 20), mens fisk som har vært utsatt for trenging og håndtering i brønnbåt kan forventes å ha konsentrasjoner rundt 850 nmol/L (19). I denne studien var konsentrasjonene rundt 100-200 nmol/L like før og 2 timer etter SkaMik.

I muskulatur hos en ustresset fisk vil pH være 7,9 ± 0,1 mens den for en fisk med utmattet muskulatur vil være rundt 7,3 ± 0,1 (10, 18, 21). I denne studien var pH 6,7-7,0 like før og to timer etter SkaMik. Laktatnivå hos en ustresset fisk vil være rundt 0 – 1 mmol/L mens konsentrasjonen for en ekstremt stresset og utmattet fisk vil være over 15 - 20 mmol/L (10, 18). I denne studien var laktat 11-14 mmol/L like før og to timer etter SkaMik. Verdiene for pH og laktat var overraskende da de indikerer uttalt muskelutmattelse, noe som samsvarer dårlig med atferdsregistreringer, produksjonsdata og andre prøvesvar fra behandlingen. En mulig årsak til dette kan være fiskens reaksjon ved eksponering for høydose isoeugenol. Det ble registrert høyt aktivitetsnivå hos samtlige fisk umiddelbart etter overføring til bedøvelseskaret og frem til anestesi inntraff. Atferden varte i flere minutter. Denne anaerobe muskelaktiviteten forventes å ha medført opphopning av laktat og redusert pH i muskulatur, samtidig som kortisolutskillelse som følge av oppholdet i bedøvelseskaret ble hemmet via anestesimiddelets påvirkning av HPI-aksen. Atferden hos anestesert fisk kan dermed forklare manglende samsvar mellom pH og laktat i muskel, og kortisol, produksjonsdata og atferdsregistreringer fra behandlingen med SkaMik.

Ved to av behandlingene ble det tatt ut et ekstra sett med prøver like før behandlingen for å dokumentere fiskens stressrespons på selve trengingen. Disse prøvene viste at kortisolnivået var svakt høyere ved starten av trengingen, mens laktat var svakt forhøyet mot slutten av trengingen. Kortisolresponsen kan indikere at fisken utvikler en mer akutt stressrespons som følge av oppstarten av selve håndteringen enn selve trengingen, og at den roer seg når de nye miljøforholdene stabiliserer seg. Økningen i laktat gjennom trengingen viser at slik håndtering er krevende for fisken. Den begrensede forskjellen mellom prøveuttakene foretatt ved siste trenging og to timer etter behandling underbygges av atferdsregistreringene, og står i sammenheng med tidligere dokumentasjonsarbeid gjort på betydningen av trenging. Tidligere undersøkelser har vist at trenging kan utgjøre en betydelig del av den totale påkjenningen i forbindelse med termisk og annen mekanisk behandling (2, 10, 20). Resultatene fra disse undersøkelsene viser at dette også er tilfellet ved avlusning med SkaMik.

Prøvepunktet «2 timer etter» ble målt fra siste fisk var ferdig behandlet med SkaMik. Avhengig av biomasse håndtert og følgelig varighet på selve behandlingen kan dette innebære at prøvetatt fisk hadde vært ferdig avluset i alt fra 2-8 timer. Denne potensielle spredningen i tid anses ikke å ha medført vesentlig betydning for funnene ved dette prøvetakingspunktet.

Ved lokalitet D ble det ved etterkontrollen registrert vesentlig lavere verdier for pH og høyere konsentrasjoner av laktat enn i resten av prosjektet. Dette uttaket tok imidlertid lengre tid enn de øvrige uttakene, noe som gjorde at fisken ble stående lengre og hardere trengt. Denne fiskegruppen utviklet derfor en større grad av muskelutmattelse. Verdiene er imidlertid interessante da de viser konsekvensen av langvarig og hard trenging, og hvordan slik håndtering i forkant av en avlusning kan utgjøre et kritisk punkt.

Anlegg B hadde nedsatt hjertehelse og var forsøkt behandlet med termisk metodikk i forkant av SkaMik-behandlingen. Denne avlusningen måtte avbrytes på grunn av at fisken ikke tålte håndteringen. Alle anlegg som inngikk i prosjektet hadde mild gjellebetennelse, diagnostisert gjennom visuell inspeksjon og histologi. En fiskegruppe hadde nylig gjennomgått en infeksjon med Piscine orthoreovirus (PRV) og ble av den grunn forventet å ha noe redusert oksygenkapasitet (22). Den lave dødeligheten etter behandling indikerer sammen med resultatene for stressrespons at SkaMik kan være et egnet alternativ for behandling av fisk med redusert hjerte- og gjellekapasitet.

Dødeligheten etter avlusning, både akutt og kronisk, var generelt lav. Dette var et interessant funn med tanke på resultater fra en spørreundersøkelse utført av Veterinærinstituttet hvor fiskehelsepersonell svarte på spørsmål om dødelighet i forbindelse med avlusning (2). Score 1 betød at det sjelden eller aldri ble sett dødelighet, mens score 5 innebar at det ble sett ved nesten alle avlusningene. Akutt dødelighet ble definert som over 0,2 % dødelighet de første tre dagene etter avlusning, mens økt forsinket dødelighet ble definert som inntil to uker etter behandling. Avlusning med spyling og/eller børsting fikk score 3,4 for akutt dødelighet og 2,7 for forsinket dødelighet. I vår studie ble verken økt akutt eller økt forsinket dødelighet registrert. Den store forskjellen mellom fiskehelsepersonell sine erfaringer med mekanisk metodikk og resultatene i denne studien kan skyldes en rekke forhold; for eksempel fiskens helsestatus, temperatur, ulik håndtering og forskjellig utstyr. Resultatene fra disse fire behandlingene gjenspeiler erfaring fra selskap hvor metoden har vært mye brukt (Kari Lervik, SinkabergHansen, personlig meddelelse). Dette indikerer at teknisk kompetanse og rutiner for selve håndteringen kan utgjøre en stor del av det endelige resultatet ved avlusning med IMM.

Appetitten varierte noe etter håndteringen, halvparten av anleggene var tilbake på normal fôring dagen etter avlusning mens den andre halvparten brukte tre dager for å komme tilbake til samme nivå. Årsaken til dette er ikke klar. For tre av de fire anleggene ble det registrert en topp i fôringen 6-7 dager etter avlusningen. Appetittøkningen hadde ikke en tydelig sammenheng med temperatur. Økt fôring kan indikere en viss grad av kompensasjon etter en periode med nedsatt fôrinntak, samt si noe om fiskens restitusjon. Appetitt er en mye brukt parameter fra andre deler av veterinærmedisinen som indikator på dyrs allmenntilstand. Erfaring tilsier at fisk viser redusert appetitt etter ekstra påkjenninger. I dette prosjektet samsvarte atferdsregistreringene godt med fôringsdata. Fisken viste generelt et økt aktivitetsnivå etter trenging og avlusing, og det ble registrert enkeltfisk med kortvarig fluktrespons umiddelbart etter behandling. Behandlingsenhetene var raskt tilbake på samme utfôringsprosent som to uker før håndtering, noe som indikerer begrenset påkjenning på besetningsnivå.

Fisken viste generelt stabil atferd gjennom trenging og avlusning. Det ble ikke registrert noen merkbar forskjell i atferd rett etter passasje gjennom SkaMik-enheten, sammenliknet med mot slutten av trengingen. Dette underbygges også av målingene utført på forskjellige stressparametere samt forekomsten av akutte skader. Dersom fisken hadde reagert med sterkt ubehag eller smerte er det rimelig å anta at fisken ville ha uttrykt en merkbar atferdsendring, for eksempel i form av fluktrespons, økt aktivitet eller endret svømmemønster (9). Dette ble ikke registrert.

Konklusjon

Behandlingseffekt mot bevegelige stadier av lakselus varierte fra 90-100 %.Effekten mot kjønnsmodne hunnlus varierte fra 50-100 %. Det er imidlertid knyttet høy usikkerhet til laveste og høyeste effektprosent oppgitt for kjønnsmoden hunnlus. Dette skyldes at det ble registrert svært lave lusetall (0,1 kjønnsmodne hunnlus) før behandling ved to av lokalitetene.

Påkjenning på fisken ble kartlagt gjennom målinger av stressparametere, histologi, blodkjemi, scoring av hud- og slimlag, atferdsregistreringer, oppfølgingsbesøk to uker etter behandling samt innhenting av data fra oppdretters driftsdatabase (Fishtalk). Resultatene fra disse undersøkelsene viste begrenset påkjenning på fisken, men ett av hovedfunnene var økning i skjelltap. Behandling under forutsetningene i denne studien vurderes som fiskevelferdsmessig forsvarlig.

Sammendrag

Avlusning med SkaMik versjon 1.5 ble dokumentert ved rutinemessig behandling av fire lokaliteter med atlantisk laks (Salmo salar) fra 1,7-4,1 kg. Undersøkelsene ble foretatt i perioden juni-august 2019 og temperaturen i sjø varierte fra 11,1-14,7 °C. Effekten mot bevegelige stadier av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) varierte fra 90-100 %. Effekten mot kjønnsmodne hunnlus varierte fra 50-100 %. Det er imidlertid knyttet høy usikkerhet til laveste og høyeste effektprosent oppgitt for kjønnsmoden hunnlus. Dette skyldes at det ble registrert svært lave lusetall før behandling (0,1 kjønnsmodne hunnlus) ved to av lokalitetene. En reduksjon av fastsittende stadier ble også registrert, men endringen var ikke signifikant.

Velferdsscore viste at fisken ble utsatt for ytre påkjenning både fra trenging og fra SkaMik. Størst endring ble registrert for skjelltap.

Stressrespons ble kartlagt gjennom målinger av kortisol, laktat og pH. Liten forskjell mellom prøver tatt ut før og etter SkaMik tyder på at stresspåkjenningen som følge av selve SkaMik-enheten er lav, og at trenging kan utgjøre en betydelig del av den totale stresspåkjenningen fra avlusning med SkaMik.

Akutte skader ble kartlagt gjennom histologi og måling av enzymet kreatin kinase (CK) i plasma. Ved ett anlegg ble det etter behandling ved histologiske undersøkelser påvist moderate skader i form av akutte blødninger i muskel samt forhøyede konsentrasjoner av CK i plasma. I de øvrige anleggene ble det ikke registrert skader som kunne relateres til behandlingen eller økte plasmakonsentrasjoner av CK. To uker etter behandling ble det ikke påvist skader som kunne relateres til avlusningen.

Den akutte dødeligheten var lav og varierte fra 0,05-0,14 %. Dødeligheten to uker etter behandling var lav.

To av fiskegruppene var tilbake på normal utfôringsprosent dagen etter behandling. De andre to fiskegruppene var tilbake på normal utfôringsprosent tre dager etter behandling. I tre av fire anlegg ble det registrert en fôringstopp 6-7 dager etter avlusningen.

Fisken viste generelt rolig atferd i forbindelse med trenging og behandling. Det ble ikke registrert noen forskjell i atferd mellom fisk observert mot slutten av trengingen og like etter behandling med SkaMik. Fisken gjenopptok raskt normal atferd noe som også underbygges av fôringsdata.

Summary

FISH WELFARE, BEHAVIOUR AND EFFICACY FROM TREATMENT WITH SKAMIK 1.5

The use of Skamik version 1.5 was documented during routine mechanical treatment of Atlantic salmon (Salmo salar) at four sites with fish weighing 1,7-4,1 kg. The study was carried out from June – August 2019 and the sea temperature ranged from 11,1-14,7 °C. Efficacy against motile stages of sea lice (Lepeophtheirus salmonis) ranged from 90-100 %. Efficacy against adult females varied from 50-100 %. High uncertainty is however associated with the lowest and highest efficacies stated for adult females due to low lice counts before treatment (0.1 adult females) at two of the sites. A reduction in copepods was also noted but the findings were not statistically significant.

Welfare score revealed that farmed salmon were exposed to external strain both from the crowding and the SkaMik. The largest change was registered for loss of scales.

The stress response was measured by cortisol, lactate and pH. Little difference between sampling before and after SkaMik indicated that stress from the Skamik unit was low, and that crowding can constitute a significant part of the total stress strain from treatment.

Acute injuries were measured by histology and the enzyme creatin kinase (CK). At one site, moderate damage in the form of acute bleeding in muscle (histology) as well as elevated values ​​for CK was detected after treatment. In the other sites, no injuries that could be related to the treatment or increased values ​​of CK were registered. No injuries related to the procedure were detected two weeks after treatment.

The acute mortality was low and ranged from 0.05-0.14 %. The mortality two weeks after treatment was low.

Two of the fish groups returned to normal feeding the day after treatment. The other two fish groups returned to normal feeding three days after treatment. A peak in feeding was registered 6-7 days after treatment in three out of four sites.

The fish showed in general calm behavior during crowding and treatment. No difference in behaviour was observed between fish observed towards the end of the crowding and immediately after treatment with SkaMik. The fish quickly resumed normal behaviour, which is an observation that also is supported by the feeding data.

Etterskrift

Takk til Fisheraquaservice AS for godt samarbeid i forbindelse med prøvetaking under behandling med SkaMik 1.5. Takk til SinkabergHansen og Emilsen Fisk for bidrag i form av lokaliteter, fisk og produksjonstall, samt konstruktive innspill i planleggingen av prosjektet. Takk til Lauris Boissonnot, Aqua Kompetanse, for vitenskapelige innspill i planleggingsfasen samt tolkning av resultater. Arbeidet er finansiert av SkaMik AS.

Referanser

 1. Oppgradert versjon av SkaMik gir forbedret avlusing på alle lusestadier. https://skamik.no/skamik15/ (2.11.2020).

 2. Sommerset I, Walde CS, Bang Jensen B, Bornø G, Haukaas A, Brun E, red. Fiskehelserapporten 2019. Oslo: Veterinærinstituttet, 2020. (Veterinærinstituttets rapportserie 5a–2020). Forskrift om transport av akvakulturdyr. FOR-2008-06-17-820. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-820 (2.11.2020).

 3. Forskrift om drift av akvakulturanlegg (a) FOR-2008-06-17-822. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822?q=akvakulturdriftsforskriften (2.11.2020).

 4. Bransjeveileder lakselus. Telling av lakselus. https://lusedata.no/wp-content/uploads/2012/06/20130705-Veileder-telling-av-lakselus.pdf (2.11.2020).

 5. Noble C, Nilsson J, Stien LH, Iversen MH, Kolarevic J, Gismervik K, red. Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. Tromsø: Nofima, 2018. https://nofima.no/wp-content/uploads/2016/06/Velferdsindikatorer-for-oppdrettslaks-2018.pdfTaylor RS, Muller WJ, Cook MT, Kube PD, Elliott NG. Gill observations in Atlantic salmon (Salmo salar, L.) during repeated amoebic gill disease (AGD) field exposure and survival challenge. Aquaculture 2009;290:1-8.

 6. Standardisering av AGD-gjellescore: unison gjellescoring basert på data fra eksperimentelle forsøk og felt. https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901333/ (2.11.2020).

 7. Nilsson J, Moltumyr L, Madaro A, Kristiansen TS, Gåsnes SK, Mejdell CM et al. Sudden exposure to warm water causes instant behavioural responses indicative of nociception or pain in Atlantic salmon. Vet Anim Sci 2019;8:100076.

 8. Erikson U, Solvang T, Schei M, Ag S, Strand A, Aalberg K. 2018. Hydrolicer: utredning av system, stress og velferd ved avlusing. Trondheim: SINTEF, 2018.

 9. Gismervik K, Nielsen KV, Lind MB, Viljugrein H. Mekanisk avlusing med FLS-avlusersystem: dokumentasjon av fiskevelferd og effekt mot lus. Oslo: Veterinærinstituttet, 2017. (Veterinærinstituttets rapportserie 6-2017).

 10. Tiltaksveileder kontroll med lakselus og skottelus. Trondheim 2020. https://lusedata.no/wp-content/uploads/2020/01/2120.01.20-Tiltaksveileder-Lakselus-og-skottelus.pdf (2.11.2020).

 11. Berge K, Knudsen D. Klinisk blodkjemi: nytt verktøy til å styrke fiskehelsen. Nor Fiskeoppdr 2019;44(6/7): 52-5.

 12. Kawaguchi Y, Matsui H, Tsuji H. Back muscle injury after posterior lumbar spine surgery. A histologic and enzymatic analysis. Spine 1996;21:941-4.

 13. Braceland M, Houston K, Ashby A, Matthews C, Haining H. Rodger H et al. Technical pre-analytical effects on the clinical biochemistry of Atlantic Salmon (Salmo salar L.). J Fish Dis 2017;40:29-40.

 14. Wendelaar Bonga SE. The stress response in fish. Physiol Rev 1997;77:591-625.

 15. Iversen MH, Jakobsen R, Eliassen R, Ottesen O. Sedasjon av berggylte og rognkjeks for å redusere stress og dødelighet. Nor Fiskeoppdr 2015;39(NF Expert 3):42-6.

 16. Erikson U, Gansel L, Frank K, Svendsen E, Digre H. Crowding of Atlantic salmon in net-pen before slaughter. Aquaculture 2016;465:395-400.

 17. Iversen M, Eliassen RA. The effect of AQUI-S® sedation on primary, secondary, and tertiary stress responses during salmon smolt, Salmo salar L., transport and transfer to sea. J World Aquac Soc 2009;40:216-25.

 18. Speilberg L. Sedasjon med Aqui-S under avlusning med Thermolicer på brønnbåt. Rapport fra test. 2017.

 19. Erikson U, Misimi E. Atlantic salmon skin and fillet color changes effected by perimortem handling stress, rigor mortis, and ice storage. J Food Sci 2008;73:C50-9.

 20. Speilberg LA, Nordøy K, Kaurstad OK, Erdal JI. Stress og stressreduksjon ved trenging av atlantisk laks i merd. Nor Vet Tidsskr 2018;130:494-8.Lund M, Krudtaa Dahle M, Timmerhaus G, Alarcon M, Powell M, Aspehaug V et al. Hypoxia tolerance and responses to hypoxic stress during heart and skeletal muscle inflammation in Atlantic salmon (Salmo salar). PLoS 2017;12(7):e0181109.