NYHETER

Veterinærer i media

Høypatogen fugleinfluensa (H5N1) påvist i norsk fjørfebesetning

For første gang er det påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge i en besetning med 7 500 verpehøns i Rogaland. Høypatogen fugleinfluensa er tidligere påvist hos villfugl i Rogaland og i flere andre fylker.

HPAI-virus kan forårsake alvorlig og svært smittsom sykdom hos fjørfe og fugler i fangenskap. Analysene på Veterinærinstituttet viser at fjørfebesetningen hadde den høypatogene fugleinfluensavarianten H5N1.

Siden den første påvisningen har Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, en samlet næring og en rekke andre aktører samarbeidet tett for å hindre smittespredning.

Alle dyr i det smittede fjørfeholdet er avlivet og det blir pålagt restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen for å hindre videre smittespredning til fugl. Veterinærinstituttet undersøker hvilket H5-virus som har forårsaket smitten. Folkehelseinstituttet ivaretar folkehelseaspektet ved å bistå veterinærmyndighetene og kommunehelsetjenesten lokalt med smittevernråd.

I Rogaland er det opprettet en risikosone og en observasjonssone rundt gårdene der smitten er påvist. I sonene er det egne bestemmelser for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap. I tillegg har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap, både i Rogaland og i Viken og Innlandet. Portforbud betyr blant annet at alle fjørfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne. Dette omfatter høner i hagen og andre hobbyfjørfehold.

Viruset som ble funnet hos hønene i Rogaland viste seg å være svært likt fugleinfluensavirus i prøver tatt fra villfugl og fjørfe i Russland og enkelte europeiske land i oktober og november. Veterinærinstituttet mener derfor det er sannsynlig at fugleinfluensaviruset som er påvist hos verpehønsene i Rogaland, kommer med trekkfugler fra Russland.

Kilder: Veterinærinstituttet 13. november 2021, Nationen, 22. november 2021, Ringsaker Blad, 26. november 2021

Mattilsynet avdekket ulovlig medisinering av produksjonsdyr

Noen veterinærer har benyttet legemidler som inneholder kloramfenikol til matproduserende dyr. Alle matproduserende dyr som har fått dette legemiddelet må destrueres, opplyser Mattilsynet.

Ole-Herman Tronerud, veterinær og fagdirektør i Mattilsynet, sier til Bondebladet at den ulovlige medisineringen ble avdekket gjennom et ordinært, risikobasert tilsyn. Det viser seg at 21 veterinærer i ulike deler av landet har benyttet legemidler som inneholder det ulovlige virkestoffet kloramfenikol. Brukt på riktig måte til kjæledyr og mennesker er kloramfenikol lovlig. Det er imidlertid forbudt til matproduserende dyr i Norge og EU fordi trygge restnivåer ikke kan settes.

Ole-Herman Tronerud.

Foto: Mattilsynet

Tronerud sier det er svært viktig at alle veterinærer slutter å bruke denne medisinen på matproduserende dyr for godt, og at bønder ikke bruker slike legemidler til sine husdyr. Det er viktig at kravet om å dokumentere hvilke dyr som behandles med legemidler følges av både dyreeier og veterinær. Mattilsynet vil følge opp med tilsyn med veterinærene og dyreeierne, og i videre dialog med næringen og Veterinærforeningen.

Bondelaget og Norsk Sau og Geit (NSG) mener bøndene med feilmedisinerte dyr har vært i god tro. Begge påpeker at bønder generelt må kunne stole på at veterinærer skriver ut medikamenter som faktisk er lovlig å skrive ut og bruke på norske husdyr.

Ellef Blakstad, veterinær og fagsjef i Veterinærforeningen, understreker den enkelte bondes selvstendige plikter, blant annet til å registrere behandlinger bonden selv utfører. Veterinærforeningen har fulgt opp saken gjennom dialog med Mattilsynet og utsending av informasjon til medlemmene i forbindelse med det som har skjedd.

Kilde: Bondebladet, 18., 23., og 25. november 2021.

Line Vold blir ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet

Kongen i statsråd har utnevnt avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Line Vold, til ekspedisjonssjef i Folkehelseavdelingen.

Line Vold (54) jobber nå som avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Hun er utdannet veterinær og har en PhD innen veterinær epidemiologi fra Norges veterinærhøgskole i 2000. Vold har gjennomført feltepidemiologiutdanning med studieopphold i Paris, og fullført Solstrand-programmet for ledere. Med unntak av ett år som veterinær ved en dyreklinikk, har hun i hele sin karriere vært ansatt ved Folkehelseinstituttet, der hun har hatt ulike lederstillinger.

Tidligere i november mottok Line Vold sammen med Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad Akademikerprisen for sin formidling av fagkunnskap gjennom koronapandemien. Akademikerprisen deles ut årlig av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne. 

Kilder: Helse- og omsorgsdepartementet, 26. november 2021 og Akademikerne, 7. november 2021.