NYHETER

Nytt fra Veterinærforeningen

Veterinærforeningen mener rullerende biomasse er uforsvarlig

Veterinærforeningen mener oppdrettsfiskens helse og velferd må tas hensyn til i langt større grad enn til nå.

Illustrasjonsfoto.

Dette er konklusjonen i en høringsuttalelse som Veterinærforeningen sammen med Akvaveterinærenes forening har sendt til Nærings- og fiskeridepartementet.

Veterinærforeningen ber Nærings- og fiskeridepartementet om å ta saken tilbake til Stortinget for fornyet behandling i håp om at et nytt Storting vil ta større hensyn til oppdrettsfiskens velferd og heller forbedre den enn ytterlig å redusere den.

I høringsuttalelsen er det understreket at innføring av rullerende maksimalt tillatt biomasse (MTB) vil redusere fiskevelferden ytterligere for oppdrettsfisk.

Veterinærforeningen har i tidligere høringer om vekst og utvikling i norsk oppdrettsnæring vært tydelig på at oppdrettsfiskens helse og velferd i langt større grad må tas hensyn til enn det som har vært tilfelle til nå. Det er ellers umulig å snakke om bærekraftig utvikling av en næring som produserer med så stor dødelighet som er tilfellet i dag.

I forslaget til å opprette en prøveordning med rullerende MTB fremgår det tydelig i høringsnotatet fra Nærings- og fiskeridepartementet at uansett hvilke varianter man velger, så vil dette «medføre økt biologisk risiko i næringen, deriblant økt risiko for negativ miljøpåvirkning og sykdomsutfordringer».

Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 4. november 2021

STORFEBESETNINGER:

Dyrevelferdsprogramveterinærer må gjennomføre kurs

Fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr innrulleres i dyrevelferdsprogrammet (DVP). For å komme på Animalias liste over dyrevelferdsprogramveterinærer, er det nødvendig med et kurs i tre moduler. Første modul er nå lansert av Animalia og er gratis.

For å få godkjenning som dyrevelferds- programveterinær for storfe, er det frist for å gjennomføre alle tre moduler med tilhørende webinarer innen 1. oktober 2022. Det vil si at veterinær kan utføre dyrevelferdsprogrambesøk for storfe uten godkjenning frem til 1. oktober 2022.

Modul 1 - ”Dyrevelferdsprogrammer og veterinærens rolle” gir en innføring i de ulike dyrevelferdsprogrammene og veterinærens rolle, i tillegg til en overordnet gjennomgang av hvordan et dyrevelferds- programbesøk skal gjennomføres. Etter å ha gått gjennom modul 1, vil du få tilbud om å delta på et webinar for oppsummering og diskusjon rundt læringsinnholdet. Her er lenke til dyrevelferdsprogrammet i regi av Animalia og påmelding: https://www.animalia.no/no/kurs-og-opplaring/kurstilbud-for-veterinarer-om-dyrevelferdsprogrammer/?

Styret i Produksjonsdyrveterinærers forening har blitt løpende orientert og konsultert i prosessen med å utarbeide retningslinjer for ordningen, og vært involvert i arbeidet med et digitalt kurs for veterinærer som ønsker å delta i ordningen og gjøre avtaler med produsenter. Det er opp til den enkelte veterinær om de ønsker å inngå en slik avtale med den enkelte produsent.

Veterinærforeningen og Produksjonsdyrveterinærers forening mener det er fornuftig at veterinærer som kjenner besetningene og har et godt forhold til dyreholder, bidrar med veiledning og hjelp slik at dyreholder kan oppfylle de kravene som deres egne organisasjoner stiller til forsvarlig drift.

Dyrevelferdsbesøkene skal ikke ha preg av tilsyn, og holdes klart adskilt fra Mattilsynets rolle som tilsynsorgan i forhold til aktuelle lover og forskrifter. Det er lagt opp til at næringens rådgivningstjeneste kan kobles inn i de tilfellene hvor det måtte være ulike oppfatninger mellom dyreholder og avtaleveterinær.

Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no , 23. november 2021